Pracodawca nie płaci, bo zwija manatki. Pracownik ma łatwiej odzyskać pieniądze

Z kraju

Wzrost płacy minimalnej. "Ludzie nie znajdą pracy"tvn24bis
wideo 2/5

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zarekomendowała we wtorek przyjęcie projektu nowelizacji ustawy zakładającej przyśpieszenie pomocy finansowej dla pracowników, którzy stracili pracę wskutek niewypłacalności pracodawcy.

Projekt przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a przedstawił go w czasie obrad komisji wiceszef ministerstwa Stanisław Szwed. Zwrócił uwagę, że projekt nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych zakłada m.in. przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę zostali pozbawieni pracy i świadczeń związanych z zatrudnieniem.

Ma być łatwiej odzyskać pieniądze

Zdefiniowano bardziej szczegółowo pojęcie faktycznego zaprzestania działalności - doprecyzowano przypadki, w których będzie możliwa wypłata zaliczek na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych. Propozycja zakłada też rozszerzenie katalogu świadczeń, które przysługują pracownikom w przypadku niewypłacalności pracodawcy, oraz wydłużenie tzw. okresów referencyjnych, uprawniających do uzyskania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nowe rozwiązania mają m.in. umożliwić wypłatę należnego pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nie tylko za rok, w którym ustał stosunek pracy, ale również za rok poprzedzający. Według projektodawców, wypłata świadczenia związanego z ekwiwalentem za urlop wypoczynkowy będzie możliwa również w sytuacji, gdy stosunek pracy ustał nie później niż 4 miesiące po dacie niewypłacalności. Projekt noweli zakłada wydłużenie tzw. okresów referencyjnych (odniesienia) między rozwiązaniem stosunku pracy a datą niewypłacalności pracodawcy – z 9 do 12 miesięcy. Ministerstwo liczy, że dzięki tej zmianie zostaną objęte ochroną osoby, w których przypadku uprawnienie do świadczenia nie mieściło się w przyjętych dotychczas okresach referencyjnych. Zmiana ta spowoduje również rozszerzenie ochrony roszczeń pracowniczych.

"Uporządkowanie i usprawnienie"

W projekcie nowelizacji przewidziano też "uporządkowanie i usprawnienie trybu wypłaty świadczeń przez wojewódzkie urzędy pracy". Zgodnie z propozycją, w stosunku do tych samych pracowników danego pracodawcy te same zaległe jednorazowe świadczenia pracownicze będą mogły być wypłacone tylko raz, a zaległe świadczenia okresowe, w tym wynagrodzenie – za okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Proponuje się też, by przy wypłacie świadczeń podstawę stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie obowiązujące w dniu złożenia wykazu lub wniosku o wypłatę świadczeń. W razie odmowy wypłaty przez marszałka województwa świadczeń lub zaliczki, wnioskodawca będzie miał 30 dni na podjęcie kroków prawnych przed sądem pracy. Termin ten będzie się liczył od daty doręczenia zawiadomienia o odmowie wypłaty. Jak uzasadnia rząd, obecna możliwość odwołania się do sądu pracy w każdym czasie (nawet w ciągu kilku lat od odmowy wypłaty) powoduje – w przypadku przegrania sporu przez marszałka województwa – konieczność zaspokojenia roszczenia wnioskodawcy wraz z wysokimi odsetkami ustawowymi.

Dzięki zmianom ochroną roszczeń pracowniczych zostaną objęte również osoby zatrudnione u pracodawcy, takie jak: małżonek pracodawcy, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodzice, macocha, ojczym itd. Osoby te były dotychczas wyłączone z ochrony, ponieważ mogły mieć wpływ na działalność osoby fizycznej prowadzącej własną firmę.

Autor: ps/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock