Z kraju

Rząd szykuje bicz na polisolokaty. "To odpowiedź na nieuczciwą sprzedaż"

Z kraju

Rząd szykuje bicz na polisolokaty. "To odpowiedź na nieuczciwą sprzedaż"
TVN24 BiSRząd szykuje bicz na polisolokaty. "To odpowiedź na nieuczciwą sprzedaż"

Rząd przyjął we wtorek projekt, który chroni osoby inwestujące w tzw. polisolokaty oferowane przez zakłady ubezpieczeniowe - wynika z wtorkowego komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu.

Chodzi o przygotowany przez resort finansów projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Ma on dostosować polskie przepisy do unijnej dyrektywy regulującej zagadnienia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Rozwiązania prokonsumenckie

Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie dodatkowych rozwiązań o charakterze prokonsumenckim dotyczących tzw. polisolokat. - Chodzi o wprowadzenie regulacji będących odpowiedzią na nieuczciwą sprzedaż niektórych ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Mieliśmy do czynienia z niechlubnym zachowaniem zakładów ubezpieczeń, które tak konstruowały umowy, że w przypadku, gdy klient chciał się z nich wycofać, tracił w zasadzie wszystkie oszczędności zainwestowane w ten instrument - wiceminister finansów Izabela Leszczyna. Według niej nic nie stoi na przeszkodzie, by odpowiednie zmiany uchwalił jeszcze Sejm obecnej kadencji. Jak wskazała, ministerstwo przewidziało w projekcie, że konsument będzie miał możliwość odstąpienia od umowy do roku po jej zawarciu. Ograniczona ma być wysokość opłat w przypadku likwidacji polisy inwestycyjnej przed ustalonym terminem do 4 proc. wpłaconych składek lub do 4 proc. wartości jednostek w przypadku ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Nowe uprawnienia

Projekt przewiduje też wzmocnienie praw osób ubezpieczonych w ubezpieczeniach na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniach grupowych. "Chodzi o wprowadzenie zakazu pobierania przez ubezpieczającego wynagrodzenia, zapewnienie ubezpieczonemu informacji o warunkach umowy oraz obowiązku zakładu ubezpieczeń do przekazania ubezpieczonym, a także jego spadkobiercom, informacji związanych z przebiegiem postępowania likwidacyjnego" - napisano w komunikacie CIR. Zgodnie z projektem przed zawarciem umowy ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym zakłady ubezpieczeń będą musiały przeprowadzać analizy potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego. Będą też musiały ocenić, czy umowa ubezpieczenia jest odpowiednia dla ubezpieczającego lub ubezpieczonego.

Zmiana umożliwia Komisji Nadzoru Finansowego monitorowanie rynku ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, a także interwencje polegające na możliwości zakazu lub ograniczenia wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży niektórych ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych albo rodzaju działalności finansowej lub praktyki zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji.

Zgodnie z projektem ubezpieczony będzie miał prawo do odstąpienia od umów ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym zawartych po dniu wejścia w życie ustawy. Spory między konsumentami a zakładami ubezpieczeń dotyczących umów ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym ma rozstrzygać rzecznik ubezpieczonych. KNF uzyska też nowe uprawnienia: ma wydawać rekomendacje dotyczące realizacji wytycznych i zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. Mają one zapewnić zgodność działalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji z przepisami prawa, ograniczyć ryzyko występujące w działalności tych zakładów oraz zapobiec naruszeniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia.

Zgodnie z projektem nowa ustawa miałaby - co do zasady - wejść w życie na początku 2016 r.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Pixabay.com (CC0)

Pozostałe wiadomości