Rząd bierze pod lupę budżet za 2015 rok. I chce uszczelnić VAT na rynku paliwowym

Z kraju

sxc.huRząd o budżecie za 2015 r. i uszczelnieniu VAT na rynku paliwowym

Rząd we wtorek ma zająć się m.in. sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r. oraz propozycjami resortu finansów mającymi na celu uszczelnienie poboru podatku VAT na rynku paliwowym. Rozpatrzy też program dotyczący przekopu kanału przez Mierzeję Wiślaną.

Rząd zapozna się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r. i rozpatrzy projekty uchwał ws: tego sprawozdania oraz zamknięcia rachunków budżetu państwa za ubiegły rok.

Deficyt nie przekroczy 3 proc.

W styczniu Ministerstwo Finansów ogłosiło, że uprawniony jest wniosek, iż deficyt za uprzedni rok nie przekroczy 3 proc. PKB. Był to komentarz do danych GUS, z których wynika, że PKB Polski w 2015 roku wzrósł o 3,6 proc., czyli więcej niż zakładano w budżecie i więcej niż w 2014 roku. W grudniu 2015 r. na wniosek resortu finansów Sejm znowelizował budżet na 2015 rok. Nowela zakładała podniesienie deficytu budżetowego o 3,9 mld zł do poziomu 49 mld 980 mln zł. Rząd tłumaczył to niższymi dochodami o 10,5 mld zł (o 3,5 proc.) względem planowanych w ustawie budżetowej. Tym samym zakładane wcześniej w budżecie dochody w wysokości 297,2 mld zł zostały zmniejszone do kwoty 286,7 mld zł.

Prognoza dochodów niższa

Jako główny powód obniżenia prognozy dochodów wskazano niższe o 13,3 mld zł dochody z VAT oraz podatku akcyzowego o 0,6 mld zł - przy jednoczesnym wzroście prognozy dochodów z tytułu podatku CIT o 1,1 mld zł, z podatku PIT o 0,6 mld zł i dochodów niepodatkowych o 1,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa obniżono o 6,6 mld zł w porównaniu do wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2015 r., tj. do kwoty 336,7 mld zł. Resort finansów napisał w uzasadnieniu do nowelizacji budżetu, że naturalne oszczędności w wydatkach, które mogą powstać w grudniu 2015 r., mogą spowodować, że tegoroczny deficyt będzie jednak niższy od przewidzianych 49,98 mld zł. MF zapewniało jednocześnie, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych może w 2015 roku przejściowo nieznacznie przekroczyć 3 proc. PKB (3-3,2 proc. PKB), wobec szacowanych w jesiennej prognozie 2,8 proc. PKB.

"Znikający podatnicy"

Ministrowie omówią również projekt noweli ustawy o podatku od towarów i usług, którego celem jest uszczelnienie poboru podatku VAT, przede wszystkim w związku z obrotem paliwami. Budżet ma zyskać na tym rozwiązaniu ok. 2,5 mld zł rocznie. Chodzi o uszczelnienie poboru VAT przy tzw. wewnątrzwspólnotowych nabyciach paliwa i uszczelnienie koncesjonowania obrotu paliwami z zagranicą. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że oszuści wykorzystują instytucję tzw. zarejestrowanego odbiorcy lub składu podatkowego. Uprawnia to do kupna paliwa z innego kraju UE w procedurze zawieszonej akcyzy na rzecz innego podmiotu, który jest właścicielem tego towaru i powinien od niego odprowadzić VAT według stawki 23 proc. Często podmioty te to jednak "znikający podatnicy". Według MF obok kontroli skarbowych konieczne jest wprowadzenie rozwiązań zapobiegających oszustwom lub je ograniczających.

Paliwa VAT

Proponowane przez resort w projekcie zmiany przewidują m.in., że składy podatkowe czy zarejestrowani odbiorcy będą mogły świadczyć usługi wyłącznie na rzecz podmiotów krajowych lub zagranicznych mających oddział w Polsce. Kupno paliwa w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem składu podatkowego lub zarejestrowanego odbiorcy będzie wiązało się też z obowiązkiem zapłaty VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Projekt przewiduje też m.in. wprowadzenie obowiązku zapłaty VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. Obecnie takie nabycie jest neutralne podatkowo - VAT należny płaci się dopiero po sprzedaży paliwa w kraju, ale oszuści go nie płacą i po sprzedaży paliwa znikają. Ministrowie mają również omówić projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Koncesje na roboty budowlane, a także koncesje na usługi, są szczególnym rodzajem zamówienia publicznego. Od klasycznych koncesji odróżnia je forma wynagrodzenia wykonawcy - ma on bowiem możliwość korzystania z efektu wykonanych robót budowlanych lub korzystania ze świadczonej usługi.

Definicja umowy koncesji

Projektowane regulacje mają przede wszystkim wdrożyć do prawa polskiego definicję umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do umów o wartości równej lub większej równowartości 30 tys. euro, przeliczonej według średniego kursu złotego. Proponuje się, aby wartość umowy koncesji była szacowana przez zamawiającego. Na szacunkową wartość ma się składać całkowity przychód koncesjonariusza uzyskany w okresie obowiązywania umowy, bez podatku VAT. Taki sam próg dotyczy zamówień publicznych. Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów ma zająć się też projektem uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego dotyczącego przekopu kanału przez Mierzeję Wiślaną. Spośród czterech możliwych lokalizacji przekopu przez Mierzeję Wiślaną: w Skowronkach, Nowym Świecie, Przebrnie oraz Piaskach na podstawie przeprowadzonej prognozy oddziaływania skutków na środowisko wskazuje się na Nowy Świat jako najbardziej korzystny wariant. Zgodnie z propozycją celem jest zwiększenie możliwości rozwoju regionów wschodniej i północno–wschodniej część Polski, które korzystać będą z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie. Mowa jest o możliwości eksportu artykułów budowlanych, płodów rolnych oraz rozwoju wymiany towarowej i turystyki.

Działalność SSE

Ponadto rząd we wtorek ma wysłuchać informacji o działalności specjalnych stref ekonomicznych w 2015 roku. Wnioskodawcą jest minister rozwoju. Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) to wyodrębnione obszary kraju, gdzie inwestorzy mogą prowadzić biznes, uzyskując zwolnienia z podatku dochodowego. W Polsce działa ich obecnie czternaście. Ministrowie omówią także projekt zmian w ustawie o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP). Projektowana nowela ma na celu umożliwienie organizowania przez Szkołę szkoleń dla pracowników administracji publicznej. Zgodnie z propozycją szkolenia będą zlecane przez szefa służby cywilnej oraz dysponentów części budżetowych, a finansowane z dotacji celowej lub ze środków pochodzących z części budżetowej będącej w dyspozycji poszczególnych dysponentów. W uzasadnieniu projektu wniesionego przez szefa służby cywilnej napisano, że potrzeba zmian wynika z przeprowadzonej przez kancelarię premiera analizy obecnego stanu prawnego i faktycznego. Jak podkreślono, obecnie szkolenia są powierzane przez poszczególne urzędy niezależnym od siebie podmiotom szkoleniowym, co nie zapewnia efektu synergii dla całej administracji publicznej i utrudnia zachowanie równych, wysokich standardów szkolenia, a także zwiększa ryzyko zawyżania kosztów pojedynczych szkoleń.

Paweł Szałamacha komentuje działania finansowe koalicji PO-PSL:

Autor: ag/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu