Rośnie wartość kredytów. "Sprzyja nam otoczenie makroekonomiczne"

ShutterstockW 2016 roku wartość udzielanych kredytów konsumpcyjnych ma się ustabilizować

Wartość udzie­lo­nych kredy­tów miesz­ka­nio­wych w 2015 r. wzro­sła o 3 proc., choć ich liczba była podob­na jak rok wcze­śniej - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Wzrosła także wartość kredytów konsumpcyjnych.

- Wartość udzie­lo­nych kredy­tów konsump­cyj­nych przez banki w 2015 r. była rekor­do­wa, jednak wzrost warto­ści kredy­tów nie wyni­kał z licz­by udzie­lo­nych kredy­tów, lecz ze wzro­stu śred­niej kwoty zacią­gnię­te­go kredy­tu - powiedział na konferencji prasowej w czwartek prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej (BIK) dr Mariusz Chole­wa. Eksperci BIK zapowiadają, że w 2016 roku wartość udzielanych kredytów konsumpcyjnych się ustabilizuje, a z kolei wartość kredytów mieszkaniowych umiarkowanie wzrośnie.

Ile kredytów?

W 2015 roku banki oraz SKOK-i udzie­li­ły łącz­nie 7,3 mln kredy­tów konsump­cyj­nych, co ozna­cza spadek licz­by udzie­lo­nych kredy­tów o 4,5 proc. w porów­na­niu do 2014 roku, kiedy udzielono ich 7,6 mln. Spad­ko­wi licz­by udzie­la­nych kredy­tów towa­rzy­szył jednak wzrost ich warto­ści o 4,2 proc. z 77,8 mld zł w 2014 r. do 79,5 mld zł w 2015 r. Z danych BIK wynika, że w 2015 roku nastąpił spadek licz­by udzie­la­nych kredy­tów niskokwoto­wych (do 15 tys. zł), natomiast wzrosła licz­ba kredy­tów udzie­la­nych na wyso­kie kwoty (powy­żej 15 tys. zł). Śred­nia kwota udzie­lo­ne­go kredy­tu wzro­sła o 9,1 proc. do pozio­mu 10,8 tys. zł. - Do spad­ku licz­by kredy­tów na niższe kwoty przy­czy­ni­ła się konku­ren­cja aktyw­nych w tym segmen­cie firm pożycz­ko­wych. Z drugiej stro­ny banki doce­nia­jąc lojal­nych klien­tów, posia­da­ją­cych długoter­mi­no­wą rela­cję z bankiem, oferu­ją im kredy­ty na wyższe kwoty. Jakość udzie­lo­nych kredy­tów konsump­cyj­nych w ostat­nich latach jest na dobrym, stabil­nym pozio­mie - szko­do­wość kredy­tów nie prze­kra­cza 4 proc. - ocenił prezes zarzą­du BIK. Wartość udzie­lo­nych kredy­tów miesz­ka­nio­wych w 2015 r. wzro­sła o 3 proc., nato­miast licz­ba udzie­lo­nych kredy­tów była podob­na jak rok wcze­śniej. Banki udzie­li­ły 196,5 tys. kredy­tów na łącz­ną kwotę 41,8 mld zł (w 2014 r. było to 194 tys. kredy­tów o warto­ści 40,4 mld zł).

Świetny kwartał

- Od waka­cji zaczę­li­śmy obser­wo­wać wzrost zain­te­re­so­wa­nia klien­tów kredy­ta­mi miesz­ka­nio­wy­mi obja­wia­ją­cy się wzro­sta­mi warto­ści skła­da­nych wnio­sków kredy­to­wych. Prze­ło­ży­ło się to na bardzo dobry czwarty kwar­tał (2015 r.), w którym wartość udzie­lo­nych kredy­tów wzro­sła o 15,4 proc. a licz­ba o 10,5 proc. wzglę­dem czwartego kwartału 2014 r. - powiedział Cholewa. Prezes BIK tłumaczy ożywie­nie na rynku kredy­tów miesz­ka­nio­wych sprzy­ja­ją­cym otocze­niem makro­eko­no­micz­nym, niski­mi stopa­mi procen­to­wy­mi, a także rekomendacją KNF ws. podnie­sie­nia wkła­du własne­go do 15 proc. od stycz­nia 2016 r. Zdaniem Cholewy nie bez znaczenia była także nowelizacja ustawy dot. programu "Mieszkanie dla Młodych", która weszła w życie 1 września 2015 r. Ponad poło­wa osób, która otrzymała kredyt mieszkaniowy pochodzi z miasta poniżej 50 tys. miesz­kań­ców. Z danych BIK wynika, że co piąty kredyt udzie­lo­ny został miesz­kań­co­wi woje­wódz­twa mazowiec­kie­go. 55 proc. kredy­tów hipo­tecz­nych udzie­la­nych jest osobom poni­żej 35 roku życia. Najwyższe kredyty zaciągane są przez 35-44 latków. Obecny na konferencji prezes zarzą­du REAS Kazi­mierz Kirej­czyk ocenił, że perspektywa zakończenia progra­mu dopłat z MdM w 2018 roku będzie dzia­łać w najbliż­szych miesiącach mobi­li­zu­ją­co zarówno na dewe­lo­pe­rów, skut­ku­jąc większą poda­żą w segmen­cie tańszych miesz­kań, jak i na banki.

Rośnie popyt na kredyty hipoteczne. Liczba wniosków wzrosła o 9 proc.

Rośnie popyt na kredyty hipoteczne. Liczba wniosków wzrosła o 9 proc.
Rośnie popyt na kredyty hipoteczne. Liczba wniosków wzrosła o 9 proc.TVN24 BiS

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości