Rośnie produkcja przemysłowa. W ciągu roku o 3,8 proc.

Z kraju

shuterstock.comW lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 3,8% w porównaniu z lipcem ub. roku

Produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 3,8 proc. licząc rok do roku, a w ujęciu miesięcznym obniżyła się o 1,3 proc. - poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny. Poznaliśmy także dane o sprzedaży detalicznej, która wzrosła w lipcu o 3,5 proc. w ujęciu rocznym wobec wzrostu o 6,6 proc. w czerwcu.

Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach, gdzie pracowników jest co najmniej dziewięciu) była w lipcu br. o 3,8 proc. wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 2,4 proc.W porównaniu z czerwcem br. była jednak niższa o 1,3 proc.Gdzie wzrost?Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,9 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i pozostała na tym samym poziomie w porównaniu z czerwcem br.W stosunku do lipca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysł.W produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 7,1 proc., wyrobów z metali – o 6,3 proc., mebli – o 5,7 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 5,5 proc., urządzeń elektrycznych – o 5,2 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 5,2 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 4,9 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 4,7 proc.. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ub. roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 3,3 proc., napojów – o 3,1 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 2,0 proc.Sprzedaż detalicznaJak podano w komunikacie Urzędu, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu br. była wyższa niż rok temu w większości grup towarów. Ze środowych danych GUS wynika, że w lipcu br. największy wzrost sprzedaży detalicznej ogółem odnotowano w podmiotach zajmujących się handlem pojazdami samochodowymi, motocyklami i częściami (o 14,3 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 0,3 proc.). Sprzedano też więcej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 4,8 proc. wobec 4,2 proc. przed rokiem). W pozostałych grupach o niższym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem znacznie zwiększyła się sprzedaż w grupowaniach: „tekstylia, odzież, obuwie” (o 15,2 proc.) oraz „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 14,5 proc.). W okresie styczeń-lipiec br. sprzedaż detaliczna zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 3,7 proc. (wobec wzrostu o 5 proc w 2014 r.)- podał GUS.Ceny produkcji w dółW środę poznaliśmy także dane dotyczące cen produkcji sprzedanej przemysłu.- W lipcu 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 1,7 proc. niższe niż przed rokiem. Obniżono ceny w górnictwie i wydobywaniu o 5,8 proc. oraz w przetwórstwie przemysłowym - o 2,0 proc. - czytamy w komunikacie GUS. Dodano w nim, że wzrosty odnotowano w przypadku cen w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 1,0 proc. oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 1,5 proc. GUS oszacował też, że ceny produkcji budowlano-montażowej w lipcu br. były o 0,1 proc. niższe niż w poprzednim miesiącu. - Spadły ceny budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (po 0,1 proc.). Wzrosły natomiast ceny robót budowlanych specjalistycznych (o 0,1 proc.) - napisano.Ceny produktów rolnychW lipcu 2015 r., w porównaniu z czerwcem, wzrosły ceny większości produktów rolnych w skupach. Wyjątek stanowiły ziemniaki, mleko, żyto, żywiec wołowy i wieprzowy. Również na targowiskach odnotowano wzrost cen większości produktów rolnych - poinformował Główny Urząd Statystyczny. W lipcu 2015 r. wzrosły ceny pszenicy w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem do 66,68 zł/dt, tj. o 2,4 proc., a w odniesieniu do czerwca 2014 r. - o 0,9 proc. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 74,70 zł, tj. więcej o 2,4 proc. niż w czerwcu br., ale o 15,8 proc. mniej niż w lipcu 2014 r. Za żyto w skupie płacono 50,55 zł/dt, tj. o 3,8 proc. mniej niż w czerwcu 2015 r., ale o 1,8 proc. więcej niż rok wcześniej. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 57,53 zł/dt, tj. wzrosły w stosunku do czerwca br. o 2,4 proc., ale w porównaniu do lipca ub.r. obniżyły się o 13,5 proc. Ceny jęczmienia w skupie wzrosły o 8,5 proc. w porównaniu z czerwcem 2015 r. do poziomu 60,85 zł/dt i były także wyższe niż przed rokiem (wzrost o 1 proc.). Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 69,35 zł, tj. o 1,6 proc. więcej niż w czerwcu br., ale o 16,7 proc. mniej niż w tym samym okresie 2014 r. W lipcu 2015 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 56,20 zł/dt, tj. wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 5,3 proc., ale obniżyły się w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku o 1,4 proc. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 62,33 zł/dt i były o 0,6 proc. wyższe niż w czerwcu 2015 r., ale obniżyły się o 19,1 proc. w porównaniu z cenami notowanymi w lipcu ub.r. Ceny owsa w skupie wzrosły średnio do 47,23 zł/dt, tj. o 5,3 proc. w porównaniu z czerwcem 2015 r., ale obniżyły się 5,5 proc. w odniesieniu do lipca 2014 r. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 58,78 zł, tj. więcej o 2,9 proc. niż w czerwcu br., ale o 16,5 proc. mniej niż w tym samym okresie 2014 r.W lipcu w skupie potaniały ziemniaki. Płacono za nie 50,43 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 19,1 proc., a w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. - 0,5 proc. Za to na targowiskach za produkt ten płacono średnio 90,02 zł/dt., tj. o 29,9 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 9,1 proc. mniej niż przed rokiem. Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 4,41 zł/kg i były niższe o 0,4 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, a w stosunku do lipca 2014 r. ceny obniżyły się o 17,3 proc. Ceny żywca wieprzowego na targowiskach wyniosły 4,64 zł/kg, tj. były wyższe o 2,7 proc. niż w czerwcu 2015 r., ale o 9,9 proc. niższe niż przed rokiem. Prosię na chów kosztowało na targowiskach 154,33 zł/szt., tj. mniej o 2 proc. niż przed miesiącem i o 6,3 proc. niż przed rokiem. Jak zauważyli analitycy GUS, w lipcu 2015 r. pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (7,7 wobec 7,9 w czerwcu br.), a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio 6,4 wobec 6,5). W lipcu 2015 r. ceny skupu żywca wołowego (5,81 zł/kg) obniżyły się w stosunku do czerwca br. o 6,6 proc., a w skali roku o 1,3 proc. Ceny na targowiskach wyniosły 6,29 zł/kg i były niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 6,7 proc., a w ujęciu rocznym o 1,1 proc. Ceny skupu drobiu rzeźnego wzrosły do poziomu 4,20 zł/kg, tj. o 3,8 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale w skali roku obniżyły się o 3,7 proc. Za 1 hl mleka płacono w skupie 108,47 zł, tj. mniej o 1,7 proc. niż przed miesiącem i o 19 proc. niż przed rokiem.

Produkcja sprzedana przemysłuGUS
Sawicki: żywność będzie droższaTVN24 BiS

Autor: mb//gry / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: shuterstock.com