Chcą lepiej przeciwdziałać praniu pieniędzy. Jest projekt nowego prawa

Z kraju

Morawiecki: pieniądze od mafii VAT-owskich dla poslkich rodzin
wideo 2/3

Polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ma być efektywniejszy i lepiej dostosowany do rekomendacji międzynarodowych - zakłada resort finansów, który przygotował projekt nowej ustawy w tym zakresie.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, celem zmian jest m.in. dostosowanie polskich przepisów do odpowiedniej dyrektywy unijnej, zmienionych w 2012 r. rekomendacji międzynarodowych Finacial Action Task Force (FATF), zaleceń ewaluatorów z Komitetu Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu - Moneyval (funkcjonującym przy Radzie Europy). Ponadto wskazano na efektywniejsze przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu obecnych przepisów oraz dostosowanie regulacji do przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej. "Dodatkowo, przy konstrukcji przepisów ustawy wzięto pod uwagę projekt dyrektywy (...), który obecnie jest przedmiotem prac legislacyjnych w Unii Europejskiej" - dodano.

Przyczyny

"Nowa ustawa powinna przyczynić się do efektywniejszego funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i lepszego dostosowania do rekomendacji międzynarodowych" - zapewnia MF. Resort finansów wyjaśnia, że zdecydowano się na przygotowanie projektu nowej ustawy z związku z dużą ilością zmian, które powinny być wprowadzone do aktualnych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. "Tym samym nowe przepisy powinny być czytelniejsze, a zmienione obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych, jednostek współpracujących i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, wynikające z tych przepisów łatwiejsze do identyfikacji" - tłumaczy resort finansów w Ocenie Skutków Regulacji.

Co w ustawie

Jak podano, w nowej ustawie zostaną między innymi wskazane nowe kategorie instytucji obowiązanych, czyli takich, które mają obowiązki wynikające z ustawy, głównie instytucje finansowe, czy zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.

Komitet ten ma być ciałem o charakterze opiniodawczo - doradczym działającym przy Generalnym Inspektorze Informacji Finansowej. Będzie się zajmował między innymi inicjowaniem i podejmowaniem współpracy między organami administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowa ustawa ma określać mechanizmy dotyczące przygotowania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Zmienione mają zostać obowiązki instytucji obowiązanych, w tym w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Projekt przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, który będzie w gestii resortu finansów. W rejestrze znajdą się podmioty będące ostatecznymi właścicielami klientów m.in. banków, SKOK-ów lub sprawujące kontrolę nad nimi, a także osoby, na rzecz których lub w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Skutki nowego prawa

Zgodnie z OSR zmiana ma poprawić zasady dotyczące gromadzenia przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji potrzebnych do wypełniania przez niego ustawowych zadań, ich ochrony oraz udostępniania tych informacji innym podmiotom. Projekt przewiduje zmianę przepisów dotyczących wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków, doprecyzowanie zasad współpracy GIIF z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej i Europolem.

Poprawione mają zostać przepisy dotyczące szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom oraz zmienione regulacje dotyczące kontroli instytucji obowiązanych, a także sankcji administracyjnych nakładanych na instytucje, które nie przestrzegają nałożonych na nie obowiązków.

Autor: mb/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: