"Siedem grzechów głównych". Chcą zmian, ale to może się nie spodobać rządowi

Z kraju

Brakuje rąk do pracy. "Pracodawcy będą podnosić wynagrodzenia"TVN24 BiS
wideo 2/5

Ograniczenie ścieżki poselskiej w uchwalaniu ustaw, uwzględnianie Rady Dialogu Społecznego, rzetelne konsultacje społeczne na każdym etapie procesu legislacyjnego - to główne rekomendacje Pracodawców RP dotyczące poprawy jakości stanowienia prawa w Polsce.

Propozycje Pracodawców RP mają stanowić receptę na zwalczenie wyodrębnionych przez tę organizację "Siedmiu grzechów głównych stanowienia prawa w Polsce". Zarówno rekomendacje, jak i "grzechy" zawarto w opublikowanym we wtorek raporcie legislacyjnym za pierwszych 13 miesięcy pracy Sejmu VIII kadencji, czyli za okres od listopada 2015 r. do grudnia 2016 r.

Jakość prawa

Niemal połowa ankietowanych przedsiębiorców wskazuje na złe bądź skomplikowane prawo, w szczególności podatkowe, jako istotną barierę dla prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej. To paraliżuje instytucje publiczne, utrudnia życie obywatelom, a dla przedsiębiorców podwyższa ryzyko prowadzenia biznesu" - podkreśliła organizacja.

Wśród "grzechów" pracodawcy RP wymienili m.in. nierzetelne konsultacje. Jak podali, odsetek zbadanych przez nich ustaw, w przypadku których zostały one przeprowadzone w nierzetelny sposób wyniósł 39 proc.

Szczególnym przypadkiem, który wymaga podkreślenia w Raporcie, jest projekt ustawy – Prawo wodne, który - zdaniem pracodawców, była przygotowywana przez resort środowiska w sposób niemal tajny. "W trakcie prac nad tym projektem partnerzy społeczni wielokrotnie apelowali o rzetelne konsultacje i uwzględnianie zgłaszanych uwag, lecz dostęp do projektodawców był utrudniony" - głosi raport.

Tajne projekty

Kolejny "grzech" to "tajne projekty". "Grzech ten dotyczy projektów ujawnionych dopiero po ich przyjęciu przez Radę Ministrów. "Niestety co siódma ustawa uchwalona przez Sejm nosi znamiona tajności" - wskazali Pracodawcy RP.

Pozostałe grzechy główne to: wrzutki poselskie, pośpiech, brak koncepcji, nadregulacja oraz niestabilność prawa.

Pracodawcy RP zaproponowali więc konkretne rozwiązania, wdrożenie których - ich zdaniem - poprawi jakość oraz stabilność polskiego prawa.

Propozycje zmian

Po pierwsze - zdaniem Pracodawców - by poprawić proces stanowienia prawa, przed przygotowaniem projektu ustawy należy stosować białe księgi, pre-konsultacje oraz przygotowywać założenia.

Postulują też rzetelne konsultacje społeczne na każdym etapie procesu legislacyjnego. Kolejna propozycja organizacji dotyczy uwzględniania Rady Dialogu Społecznego w procesie stanowienia prawa. Przypomnieli też, że wzmocnienie roli partnerów społecznych w procesie legislacyjnym było jednym z argumentów na rzecz likwidacji Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i powołania w jej miejsce Rady Dialogu Społecznego.

Następna jej rekomendacja to ujednolicenie rządowego procesu legislacyjnego.

"Wszystkie ministerstwa powinny przygotowywać projekty aktów prawnych według tych samych procedur. Jeśli Ministerstwo Rozwoju wprowadza pre-konsultacje, należy oczekiwać, iż pozostałe resorty pójdą w jego ślady. Konieczne jest także zapewnienie większej koordynacji i kontroli nad procesem legislacyjnym po stronie rządu – uprzednio było to zadaniem Rządowego Centrum Legislacji, lecz można to uprawnienie przekazać w ręce innego organu bądź instytucji. Na pewno koordynacja jest potrzebna, aby legislacja była spójna i jednolita, a poszczególne resorty nie mogły realizować własnych interesów, tylko realizowały interesy całego Rządu" - wskazali Pracodawcy.

Ograniczenie ścieżki poselskiej

Domagają się również ograniczenia ścieżki poselskiej w stanowieniu prawa.

"Rząd i ministrowie powinni wystrzegać się pokusy pójścia na skróty, wyręczając się posłami po to, by pominąć rządowe etapy procesu stanowienia prawa. Droga ta stanowi absolutny wyjątek, który powinno się stosować w sytuacjach kryzysowych, wymagających pilnej interwencji ustawodawcy" - podkreślili Pracodawcy RP.

Ich kolejny postulat to lepszy dostęp partnerów społecznych do prac parlamentarnych komisji i podkomisji Sejmu i Senatu.

Pracodawcy zaproponowali, by przy wdrażaniu przepisów unijnych do polskiego porządku prawnego unikać jakichkolwiek "autorskich dodatków". Każdy nowy obowiązek lub zakaz można uchwalić tylko wtedy, jeśli dwa już istniejące będą jednocześnie usunięte - podsumowali Pracodawcy RP.

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock.com