Z kraju

PO złożyła w Sejmie projekt noweli ustawy o lasach

Z kraju

tvn24.plLasy państwowe pod lupą NIK

Do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o lasach. Nowe przepisy doprecyzowują, że lasy będące własnością skarbu państwa jako dobro ogólnonarodowe będą szczególnie chronione i nie będą podlegały przekształceniom własnościowym.

Złożenie takiego projektu jeszcze w tej kadencji Sejmu zapowiedziała w połowie sierpnia premier Ewa Kopacz.

Ochrona środowiska?

Jak napisali posłowie PO w uzasadnieniu, "jedną z zasad konstytucyjnych jest wskazana (...) zasada zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniom oraz obowiązek ochrony środowiska". Istotnym elementem bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce są lasy. Ze względu na to, że w zdecydowanej większości są to lasy będące własnością skarbu państwa, stanowią one obecnie dobro wspólne wszystkich obywateli i wszyscy mają prawo do korzystania w sposób powszechny z tego dobrodziejstwa przyrody - czytamy w projekcie.

Jak napisano, celem ochrony istniejącego stanu, który znajduje powszechną akceptację społeczną, konieczne jest zachowanie dotychczasowej struktury własnościowej lasów jako dobra ogólnonarodowego, które nie będzie podlegało prywatyzacji. Lasy wymagają ochrony przez państwo także jako element zrównoważonego rozwoju i istotny czynnik zapobiegania degradacji środowiska naturalnego. Chodzi o ochronę powietrza, gleby i różnorodności biologicznej. Las jako dobro wspólne stanowi wartość nie tylko majątkową, ale przede wszystkim jest elementem dziedzictwa narodowego, dziedzictwa przyrodniczego.

Sprzedaż

W projekcie przewiduje się możliwość sprzedaży lasów, ale tylko w celu realizacji celów publicznych lub zrównoważonej gospodarki leśnej. Takie cele publiczne określa art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Natomiast np. lasów nie będzie sprzedać w celu pozyskania środków przez budżet państwa. Zmiana przeznaczenia lasów na cele nieleśne i nierolnicze może być podyktowana tylko ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi i nie może naruszać interesu skarbu państwa.

Projektowane przepisy podkreślają, że powszechny dostęp do lasów jest uprawnieniem wszystkich jako dobro wspólne.

Zmiany

Nowe przepisy dają możliwości zatrudniania pracowników Służby Leśnej w niepełnym wymiarze czasu pracy. Proponowana zmiana ma na celu ułatwienie powrotu do pracy osobom po urlopach macierzyńskich, dodatkowych urlopach macierzyńskich, urlopach rodzicielskich i wychowawczych w celu umożliwienia pogodzenia obowiązków służbowych z życiem prywatnym.

Projekt nowelizacji ustawy o lasach jest odpowiedzią na zarzuty PiS o tym, że Platforma Obywatelska ma plany prywatyzacji lasów państwowych. PO chciała wpisać zakaz prywatyzacji lasów należących do skarbu państwa do Konstytucji, PiS jednak było temu przeciwne.

Zmiana, której nie przyjęto w grudniu 2014 r. stanowiła, że lasy stanowiące własność skarbu państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym z wyjątkiem uzasadnionego celu publicznego.

PiS o sprawę prywatyzacji lasów chce zapytać obywateli w referendum. Prezydent Andrzej Duda poparł tą propozycję i uwzględnił takie pytanie we wniosku o zarządzeniu referendum 25 października br. Wniosek ten wymaga jeszcze akceptacji Senatu. Pytania zawarte we wniosku prezydenta brzmi: "Czy jest Pan/Pani za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe?"

Autor: /gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP