Pensje, podatki, przepisy. Najważniejsze zmiany w 2019 roku

[object Object]
Minister rodziny o waloryzacji emerytur i renttvn24
wideo 2/8

Pensja minimalna, składki ZUS, nowe podatki. Rok 2019 przyniesie wiele zmian w przepisach, z których część wpłynie na grubość naszego portfela. Od stycznia zaczniemy w nowy sposób oszczędzać na emeryturę, a miliony właścicieli mieszkań czeka prawdziwa rewolucja.

1. Płaca minimalna

We wrześniu rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku. Będzie ono wynosić 2250 zł (ok. 1633 netto), obecnie to 2100 zł (1530 zł netto).

"Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmiernie do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2250 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników)" - przekonywał rząd, uzasadniając podwyżkę najniższej krajowej.

Nowa stawka oznacza, że najniższa pensja krajowa w 2019 roku wzrośnie o 150 złotych w porównaniu do 2018 roku. Będzie też wynosiła o 500 zł więcej niż w 2015 roku, kiedy to minimalne wynagrodzenie ustalono na poziomie 1750 zł brutto.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że najniższą pensję krajową zarabia 1,5 miliona Polaków.

Płaca minimalna na przestrzeni ostatnich lattvn24

2. Minimalna stawka godzinowa

Zyskają nie tylko etatowi pracownicy, ale też pracujący na podstawie innych umów i pobierający wynagrodzenie w zależności od liczby przepracowanych godzin pracy. Minimalna stawka godzinowa została bowiem ustalona na poziomie 14,70 zł (w 2018 roku to 13,70 zł).

Minimalna stawka godzinowa obejmuje nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm, m.in. przy zleceniach, w których wyznaczono czas ich świadczenia. Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia - według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.

3. Składki ZUS

Przedsiębiorcy zastanawiają się z pewnością, w jakiej wysokości będą płacić składki ZUS od stycznia. Odpowiadamy: najprawdopodobniej więcej niż w 2018 roku.

Prognozowana stawka składek ZUS na rok 2019 została wyliczona na podstawie przeciętnego wynagrodzenia, jakie zostało przyjęte w założeniach projektu budżetu państwa na rok 2019. Z dokumentu wynika, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne wzrośnie z 4443 zł w 2018 roku do 4765 zł w 2019 roku (wzrost o 5,6 proc.). Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60 proc. tej kwoty, czyli w przyszłym roku 2859 zł.

To oznacza, że wzrośnie kwota co miesiąc przekazywana do zakładu ubezpieczeń. Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2019 wyniosą: - składka emerytalna - 558,08 zł (wzrost o 37,72 zł w stosunku do 2018 r.),

- składka rentowa - 228,72 zł (wzrost o 15,46 zł),

- składka chorobowa - 70,05 zł (wzrost o 4,74 zł),

- składka wypadkowa - 47,75 zł (wzrost o 3,23 zł),

- składka na Fundusz Pracy - 70,05 zł (wzrost o 4,74 zł).

Łącznie składki ZUS, bez składki zdrowotnej, wyniosą więc 974,65 zł (wzrost o 65,89 zł, 7,3 proc.). Dla porównania suma tych samych składek ZUS obowiązująca w 2018 roku, bez uwzględnienia składki zdrowotnej, wynosi 908,76 zł. Miesięczna podwyżka składek ZUS wyniesie zatem 65,89 zł, co w skali roku da kwotę 790,68 zł.

Wysokość składki zdrowotnej poznamy dopiero w styczniu. Zależy ona bowiem od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorców w czwartym kwartale. Nawet jednak jeśli pozostałaby bez zmian (319,94 zł) to pełna składka ZUS wzrosłaby z obecnych 1 228,70 zł do niemal 1300 zł.

4. Waloryzacja rent i emerytur

Przygotowana przez ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej nowela o waloryzacji emerytur i rent zakłada, że od 1 marca 2019 roku najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną do 1100 zł. Obecnie jest to 1029,80 zł.

Według nowelizacji najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 772,35 zł do 825 zł. Modyfikacja zasad waloryzacji będzie miała zastosowanie także do emerytur i rent rolników, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Według rządowych szacunków podwyżką zostanie objętych około 6,2 mln emerytów. Na nowych zasadach - jak zaznaczają autorzy projektu - zyskają przede wszystkim osoby, których świadczenie nie przekracza 2147,30 zł brutto.

Koszt waloryzacji od marca 2019 r. wyniesie - według wyliczeń resortu rodziny i pracy - niespełna 8,4 mld zł.

5. Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system gromadzenia oszczędności, do którego pracownicy będą jednak zapisani z automatu (mogą zrezygnować). Środki będą pochodzić zarówno z wpłat pracodawcy, jak i pracownika. Składka podstawowa pracodawcy wyniesie 1,5 procent wynagrodzenia brutto, dobrowolna do 2,5 procent. Z kolei pracownik będzie płacił składkę podstawową 2 procent i dobrowolną do 2 procent.

Łączna minimalna składka będzie wynosiła więc 3,5 procent, a maksymalna 8 procent. Wyjątek dotyczy osób zarabiających nie więcej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia, które będą mogły uiszczać mniej niż 2 proc. (ale nie mniej niż 0,5 proc. wynagrodzenia).

Dodatkowo państwo będzie płacić składkę powitalną związaną z przystąpieniem do programu w wysokości 250 zł i dopłatę roczną 240 zł.

Należy pamiętać, że wpłata na PPK z części pracowniczej będzie odejmowana od naszej pensji netto, czyli tego, co otrzymujemy "na rękę".

PPK będą wprowadzane na raty. Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 roku. Na tym etapie obejmie to, według rządowych szacunków, nawet 3,3 mln pracowników.

Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób zaczną stosować przepisy o PPK 1 stycznia 2020 roku, a firmy zatrudniające co najmniej 20 osób - od 1 lipca 2020 roku. Pozostałe podmioty będą musiały stosować ustawę od 1 stycznia 2021 roku. Ten ostatni termin obowiązuje też podmioty należące do sektora finansów publicznych.

6. Wypłata pensji

W styczniu nastąpi także zmiana w Kodeksie pracy dotycząca wypłaty pensji. Obecnie wypłacenie wynagrodzenia w inny sposób niż do rąk pracownika (np. na rachunek bankowy) jest dopuszczalne wyjątkowo, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

Od początku roku ten przepis ulegnie jednak zmianie. Obowiązującą zasadą będzie dokonywanie wypłaty wynagrodzenia na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Wyjątkiem natomiast ma być wypłata w gotówce.

Pracodawcy do 21 stycznia 2019 roku będą musieli poinformować pracowników, którzy do tej pory otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie.

Nowe zasady nie obwiązują wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych na przykład umowy-zlecenia.

7. Fiskus wypełni PIT

Zgodnie z uchwaloną pod koniec 2018 roku nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Krajowa Administracja Skarbowa będzie wypełniać za podatnika roczne zeznanie podatkowe bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku w tej sprawie. Z wypełnionym przez KAS zeznaniem podatnik będzie mógł się zapoznać na Portalu Podatkowym od 15 lutego.

Możliwość rocznego rozliczenia PIT dotyczyć będzie podatników rozliczających się: indywidualnie; wspólnie z małżonkiem; w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Przygotowane przez KAS zeznanie podatkowe będzie można zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT.

W przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 można nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT. Można je też zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których nie ma KAS i następnie je zaakceptować, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT. Ostania ewentualność to odrzucić przygotowane przez KAS zeznanie i rozliczyć się samodzielnie.

8. Mały ZUS

Już od stycznia 2019 r. wchodzi w życie tzw. mały ZUS. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na mniejszą skalę mogą płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne. Przedsiębiorcy, którzy chcą w 2019 roku skorzystać z tego rozwiązania muszą to zgłosić do ZUS do 8 stycznia.

To rozwiązanie dla najmniejszych przedsiębiorców, których roczne przychody z prowadzonej działalności gospodarczej nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 roku jest to 63 tys. zł).

Według szacunków resortu przedsiębiorczości i technologii z nowych przepisów skorzysta blisko 200 tys. najmniejszych przedsiębiorców, co przyniesie im prawie 5,4 mld zł oszczędności na przestrzeni 10 lat. Ministerstwo podkreśla też, że należy spodziewać się, że liczba beneficjentów tego rozwiązania będzie wyższa, ponieważ, oprócz niemal 200 tys. uprawnionych, wiele osób zalegalizuje prowadzoną przez siebie działalność.

Warto pamiętać, że "Mały ZUS" pozwala na obniżenie podstawy wymiaru składek tylko w przypadku ubezpieczeń społecznych (tj. emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego). Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy płacić w pełnej wysokości.

Mały ZUS w pigułce
Mały ZUS w pigułceTVN24 BiS

9. Danina solidarnościowa

Dodatkowy podatek od dochodów osób fizycznych czyli tzw. danina solidarnościowa ma być jednym ze źródeł przychodu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wysokość daniny będzie wynosić 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne).

Według rządowych szacunków takich osób w 2019 roku będzie około 21 tysięcy. Pieniądze wpłyną do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

Przykłady daniny solidarnościowej dla dochodów z pracyMF

10. Użytkowanie wieczyste

Było użytkowanie wieczyste - będzie własność. 1 stycznia 2019 roku 2,5 mln gospodarstw domowych zostanie właścicielami lub współwłaścicielami gruntu, na którym mieszkają. Tak wynika z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Warto pamiętać, że nie trzeba składać żadnych wniosków, gdyż przekształcenie zostanie przeprowadzone automatycznie. Potwierdzeniem tego faktu będzie zaświadczenie od wójta lub starosty.

Przekształcenie, zgodnie z ustawą, musi być odpłatne. Odpłatność za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to 20 opłat rocznych, które trzeba zapłacić za własność. Na gruntach Skarbu Państwa, w przypadku jednorazowej spłaty bonifikata sięgnie 60 proc. (szacuje się, że w takiej sytuacji jest to ok. 500 tys. właścicieli nieruchomości).

Kolejnych ok. 2 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych, a w tym przypadku to samorząd decyduje o wysokości bonifikaty.

11. Mniejszy CIT

Od 1 stycznia 2019 roku będzie obowiązywała niższa stawka CIT w wysokości 9 proc. dla podatników, których przychody nie przekroczą w danym roku podatkowym 1,2 mln euro. Rozwiązanie to ma dotyczyć podatników rozpoczynających działalność gospodarczą i już ją prowadzących. Szacuje się, że obejmie ono ok. 440 tys. podatników uprawnionych do niższej stawki.

12. E-dowody

4 marca 2019 roku rozpocznie się wydawanie pierwszych e-dowodów. Nowe dokumenty mają być bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

Dokument będzie wyposażony w środek identyfikacji elektronicznej (tzw. profil osobisty), zapewniający wysoki poziom zaufania, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online. Zamieszczane w nim będą także dane pozwalające opatrzyć dokument elektroniczny zaawansowanym podpisem elektronicznym - będzie on tak samo ważny jak podpis własnoręczny. E-dowód będzie również służył do potwierdzania obecności jego posiadacza w placówkach ochrony zdrowia, co pozwoli uszczelnić system rozliczeń usług medycznych.

Nowy dowód osobisty oprócz dodatkowych możliwości oferowanych przez warstwę elektroniczną zachowa wszystkie swoje dotychczasowe funkcje bez dodatkowych wymagań dla obywateli.

Co ważne, dotychczas posiadane dokumenty zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Chętni będą jednak mogli wymienić dowód wcześniej.

Awers nowego dowoduMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Rewers nowego dowoduMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

13. Leasing po nowemu

Od nowego roku zmieniają się przepisy rozliczania samochodów w firmie. Zmiany polegają m.in. na podwyższeniu do 150 tys. zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych, a także podwyższeniu do 150 tys. zł. kwoty odnoszącej się do wartości auta przyjętej do celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Jednocześnie podwyższeniu do 225 tys. zł ulegnie ten limit w odniesieniu do samochodów elektrycznych. Określono również zasady rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej i do innych celów – przyjęto, że tzw. użytek mieszany pozwoli na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów 75 proc. wydatków eksploatacyjnych. Na poziomie 150 tys. zł określono limit wartości pojazdu dla odliczenia kosztów w leasingu operacyjnym.

14.Podatek od wyprowadzki

Kolejną zmianą w podatkach jest tak zwany exit tax, czyli podatek od wyprowadzki. Jest to opodatkowanie nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsiębiorstwa.

Chodzi o przypadki utraty przez dotychczasowe państwo siedziby podatnika bądź miejsca prowadzenia działalności (Polskę) prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik (składnik aktywów) podlegał jurysdykcji podatkowej tego państwa.

Firma zamierzająca przenieść się za granicę zapłaci 19 proc. wartości, a osoba fizyczna, rozliczająca się według PIT, 3 proc. (gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku) lub 19 proc. aktywów finansowych powyżej 4 mln zł.

15. Więcej niedziel bez handlu

Od 1 stycznia przepisy ustawy ograniczającej handel w niedziele będą zaostrzone - handel będzie dozwolony w jedną niedzielę w miesiącu - ostatnią.

Wyjątkiem jest kwiecień i grudzień, bowiem zakupy zrobimy także w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc (14 kwietnia) oraz dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie (15 i 22 grudnia).

Ponadto, podobnie w 2018 roku, w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc handel będzie możliwy do godz. 14.00.

Zakaz handlu w niedzielę i święta w 2019 rokuPAP

Autor: tol / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości