Z kraju

Za miesiąc setki urzędników obudzą się w nowej rzeczywistości. Nadchodzą zmiany w służbie cywilnej

Z kraju

sxc.hu | rcoZa miesiąc setki urzędników obudzi się w nowej rzeczywistości. Nadchodzą zmiany w służbie cywilnej

Weszła w życie kontrowersyjna nowela ustawy o służbie cywilnej. Odtąd wyższe stanowiska będą obsadzane w drodze powołania - a nie jak dotychczas - konkursu. Na czym polegają te zmiany i kogo dotykają?

Stosunki pracy z osobami zajmującymi takie stanowiska wygasną po 30 dniach od soboty, o ile nie zostaną im zaproponowane nowe warunki.

Wcześniejsze rozwiązanie takiego stosunku pracy będzie mogło nastąpić za wypowiedzeniem.

W przypadku wygaśnięcia umowy lub wypowiedzenia będzie przysługiwała odprawa pieniężna przewidziana dla pracowników, z którymi stosunki pracy rozwiązuje się z powodu likwidacji urzędu. Dodatkowo, w projekcie zapisano, że postępowania dotyczące naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej, które zostało wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakończone w dniu wejścia w życie nowelizacji zakończą się wraz z tym dniem.

1. Co się zmieni?

Do najważniejszych zmian, jakie wchodzą w życie wraz z przyjęciem noweli do ustawy, należy:

- obsadzanie wyższych stanowisk w SC w drodze powołania, a nie konkursu, - likwidacja wymogu posiadania przez szefa SC co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w administracji rządowej lub co najmniej 7-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych, - zniesienie wymogu wobec szefa SC, by nie był członkiem partii politycznej w okresie 5 lat poprzedzających objęcie tego stanowiska; od tej pory ma on nie być członkiem partii politycznej w momencie objęcia stanowiska, - likwidacja Rady Służby Cywilnej i powołanie na to miejsce Rady Służby Publicznej.

2. O jakie stanowiska chodzi?

Do wyższych stanowisk w służbie cywilnej zalicza się takie funkcje, jak: - dyrektor generalny urzędu, - dyrektor i zastępca dyrektora departamentu lub komórki równorzędnej w KPRM, ministerstwie i urzędzie centralnym, - dyrektor i zastępca dyrektora wydziały lub komórki równorzędnej w urzędzie wojewódzkim, - wojewódzki lekarz weterynarii i jego zastępca, - kierujący komórką organizacyjną i jego zastępca w Biurze Nasiennictwa Leśnego. Dodatkowo, nowela wprowadza także zmiany w przypadku kierowniczych stanowisk w służbie zagranicznej oraz prezesa ZUS. Zgodnie z nimi, osobę na to stanowisko powołuje premier, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, złożony po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu. Do tej pory, powoływano go spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Ostatnio podawane dane wskazują, że w Polsce jest ok. 1600 podobnych stanowisk.

3. Kontrowersje

Podczas prac parlamentarnych zmiany w służbie cywilnej krytykowane były przez opozycję, która oceniała, że doprowadzą one do "zniszczenia i demontażu" korpusu SC. Politycy opozycji zarzucali PiS, że zmiany sprowadzają się do zwolnienia osób zajmujących wyższe stanowiska w SC i zatrudnienia w ich miejsce pracowników bez doświadczenia w administracji. Oceniali także, że zmiany doprowadzą do zniesienia zasady apolityczności korpusu urzędniczego. Wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o służbie cywilnej skierowała do Trybunału Konstytucyjnego PO.

4. "Apolityczność obowiązuje"

Zarzuty odpierała podczas prac parlamentarnych m.in. szefowa kancelarii premiera Beata Kempa, która zapewniała, że apolityczność wszystkich członków korpusu służby cywilnej obowiązuje i niezmienione pozostają przepisy, że członkowie korpusu nie mogą manifestować poglądów politycznych, łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego, czy tworzyć partie polityczne i działać w nich. Z kolei odnosząc się do kwestii rezygnacji z konkursów przy obsadzie wyższych stanowisk w służbie cywilnej szefowa kancelarii premiera oceniała, że dotychczasowa zasada przeprowadzania konkursów w praktyce okazywała się rozwiązaniem "fikcyjnym". Rząd stanął na stanowisku, że zmiany wprowadzane nowelizacją "pozytywnie wpłyną na administrowanie i zarządzanie kadrami w służbie cywilnej, a przez to na efektywne wykonywanie zadań państwa".

Urzędnik bez konkursu. Prezydent podpisał ustawę o służbie cywilnejtvn24

Autor: ag//km / Źródło: tvn24bis.pl , PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu | rco

Pozostałe wiadomości