Z kraju

Cudzoziemcy szukający pracy w Polsce będą musieli mieć pieniądze na powrót

Z kraju

[object Object]
Drozd o pracy cudzoziemców: chodzi o kwestię "przepustowości" urzędówTVN24 BiS
wideo 2/4

Cudzoziemcy szukający pracy albo podejmujący naukę w Polsce będą musieli posiadać od 200 do 2500 złotych na pokrycie kosztów podróży powrotnej - to projekt rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekty rozporządzeń dotyczą cudzoziemców, którzy w Polsce: - szukają pracy lub chcą założyć działalność gospodarczą; - zamierzają podjąć lub kontynuować naukę, prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe; są absolwentami polskich uczelni lub zakończyli prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych; korzystają z mobilności długoterminowej naukowca; - odbywają staż lub wykonują świadczenia jako wolontariusz.

Projekty rozporządzeń przewidują, że minimalna wysokość środków finansowych, jakie cudzoziemiec objęty regulacjami musi posiadać na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, wynosi: - 200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Polską; - 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, niesąsiadującego z Polską lub z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub z Konfederacji Szwajcarskiej. - 2500 złotych, jeżeli przybył z innego państwa niż określone w powyższych punktach.

Dla każdego członka rodziny

Cudzoziemiec, który jest w Polsce wraz z rodziną, która jest na jego utrzymaniu będzie musiał posiadać pieniądze na pokrycie kosztów podróży każdego członka rodziny.

Wśród dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych przez wszystkie kategorie cudzoziemców rozporządzenia wymieniają: czek podróżny, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową, zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium RP.

W zależności od kategorii cudzoziemca akceptowane również będą: zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków lub dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego. W ocenie MSWiA wejście w życie projektów rozporządzeń nie będzie miało wpływu na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Autor: kris/mmh / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości