Na tory wjadą nowe Impulsy. Dorównują Pendolino?

Z kraju

Koleje DolnośląskieDziewięć nowych Impulsów ma wkrótce wjechać na polskie tory

Na tory wyjeżdżają kolejne Impulsy - podaje Rynek Kolejowy. To bardzo komfortowe elektryczne zespoły trakcyjne (EZT), które osiągają prędkość powyżej 200 km/h. Produkuje je firma Newag z Nowego Sącza.

Elek­tryczne Zespoły Trak­cyjne z rodziny Impuls są pojaz­dami nisko­po­dło­go­wymi z jed­no­prze­strzennym wnę­trzem, wypo­sa­żo­nym m.in. w pełny moni­to­ring wnę­trza, kli­ma­ty­za­cję, nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej, opcjo­nal­nie w auto­maty do sprze­daży bile­tów oraz kasow­niki bile­towe.Wnę­trze zostało dosto­so­wane do prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się – prze­wi­dziano pod­jazdy (pochyl­nie), wysu­wane stop­nie, windy, szerokie prze­jazdy oraz miej­sce do prze­wozu wóz­ków i rowe­rów.Jak podał Rynek Kolejowy, w nocy z 18 na 19 lutego 2013 podczas testów na Centralnej Magistrali Kolejowej 31WE osiągnął prędkość 201,4 km/h, zaś podczas ostatniej próby – ustanowił rekord Polski dla pojazdów zaprojektowanych i wyprodukowanych wyłącznie w Polsce wynoszący 211,6 km/h.

Nowy tabor

Umowa na dostawę na dostawę 19 nowych trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) dla województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego została podpisana w sierpniu 2013 roku. Wartość kontraktu to 313,6 mln zł. W ubiegłym roku zostało przekazane 10 pociągów (4 szt. Małopolskie, 3 szt. Śląskie, 3 szt. Świętokrzyskie).

Pozostałe 9 pociągów miało pierwotnie zostać dostarczone do końca lutego 2015 roku, jednak nie udało się odebrać wszystkich pojazdów w terminie.

Trochę historii

Po II wojnie światowej w Polsce elektryczne zespoły trakcyjne (EZT) produkowane były aż do 1997 roku. Ich producentem był Pafawag z Wrocławia. Pafawag po prywatyzacji w latach 90. zaprzestał produkcji tego typu pojazdów - ostatnim zespołem był ED73. Przez kilka lat w Polsce nie produkowano żadnych EZT.

W tym czasie PKP a później samorządy, kupowały głównie wagony spalinowe i spalinowe zespoły trakcyjne, gdyż w obsłudze linii niezelektryfikowanych dominowały paliwożerne lokomotywy. Pozwoliło to polskim producentom oraz przewoźnikom na zebranie doświadczenia w produkcji i eksploatacji lekkiego taboru. Dodatkowo modernizowano posiadane przez polskich przewoźników zespoły trakcyjne serii EN57 - pisał Paweł Terczyński w "Świecie Kolei”.

Autor: mw / Źródło: Rynek Kolejowy,TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: Koleje Dolnośląskie