"Przedsiębiorcy to nie są kombinatorzy, ale państwo to nie łupieżca". PiS pokazuje "konstytucję dla biznesu"

Z kraju

Morawiecki zaprezentował "Konstytucję dla biznesu"

Jest fundamentalnie ważne, by firmy mogły polegać na prawie - powiedział w piątek podczas drugiego dnia Kongresu 590 w Jasionce wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, prezentując "Konstytucję biznesu".

Konstytucję biznesu" przedstawia w piątek wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podczas Kongresu 590 w Jasionce.

- Jak szukam jednego zasadniczego czynnika, który jest taki sam od Seulu do Berlina i od Waszyngtonu do Kopenhagi, który buduje szczęśliwe społeczeństwa i silne gospodarki, to tylko jedna rzecz przychodzi mi do głowy, która jest tym wspólnym mianownikiem, a mianowicie współpraca pomiędzy przedsiębiorcami i państwem - podkreślił wicepremier Zaznaczył, że państwo musi rozumieć przedsiębiorców, ale też przedsiębiorcy powinni starać się nie omijać tych przepisów, ale starać się być razem z państwem i budować wspólnie gospodarkę.

- Przedsiębiorcy to nie są kombinatorzy, ale państwo to nie jest łupieżca. Państwo to nie jest krwiopijca. Już nawet używanie takiego języka jest niedobre. Nie buduje wspólnoty, nie buduje silnego państwa. Właśnie w tych dojrzałych zachodnich i wschodnich państwach, które odniosły największy sukces, tam budowana jest wspólna płaszczyzna porozumienia, kompromis - mówił wicepremier. Podkreślił, że "jako nadrzędne zadanie stawia sobie zbudowanie płaszczyzny porozumienia".

- "Konstytucja biznesu" powinna stać się umową państwa z przedsiębiorcami; w ten sposób tworzymy jak najlepszą przestrzeń regulacyjną dla firm, a przedsiębiorcy będą budować wysoko jakościowe miejsca pracy - uważa wicepremier Mateusz Morawiecki.

Najważniejsze kwestie

Dokument wprowadza wiele zmian dla przedsiębiorców, w tym:

1. Powrót do zasady "Co nie jest zabronione, jest dozwolone"

2. Likwidację numeru REGON

3. Nowy urząd Rzecznika Przedsiębiorców

4. Koniec obowiązku korzystania z pieczątki

5. "Milczącą" zgodę urzędu w wypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie

6. Kary współmierne do przewinień

7. Dalsze działanie firmy po śmierci przedsiębiorcy

8. 100 tys. zł odpisu amortyzacyjnego zamiast stawki 20 proc.

9. Wprowadzenie działalności nierejestrowej

10. Półroczne zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne nowych firm

11. Działalność nierejestrową, od której nie będzie trzeba płacić podatków.

Co w środku?

Pakiet „Konstytucja biznesu” ma składać się z zestawu rozwiązań przede wszystkim o randze ustaw, w tym najobszerniejszej ustawy Prawo przedsiębiorców. Pakiet utworzą też:

- ustawa o uproszczeniu przepisów podatkowych;

- ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców;

- ustawa proprzedsiębiorcza;

- ustawa o dereglamentacji działalności gospodarczej;

- uchylenie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium PRL działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

Nowe zasady

W pakiecie znajdą się także uchwała Rady Ministrów dot. zniesienia obowiązku posługiwania się pieczątką przez przedsiębiorcę, Podręcznik Liczenia Kosztów Regulacyjnych, ustawa o uproszczeniu procedur wydatkowania funduszy UE, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców oraz ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym. Ustawa Prawo przedsiębiorców ma ustalać podstawowe zasady prawne odnoszące się do przedsiębiorców.

Mają to być zasady: wolności działalności gospodarczej, „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, domniemania uczciwości przedsiębiorcy, przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate), rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy, wysokiej jakości obsługi urzędowej, proporcjonalności, a także bezstronności i równego traktowania.

Ulga dla firm

Ustawa Prawo przedsiębiorców wprowadzi pojęcie działalności nierejestrowej - działalności na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), która nie będzie uznawana za działalność gospodarczą. Ma ona dotyczyć zwłaszcza drobnego handlu (np. zieleniną), dorywczo świadczonych usług (np. sporadycznie udzielanych korepetycji) i urzeczywistniać zasadę wolności działalności gospodarczej.

Likwidowany ustawą ma być też numer REGON. Przedsiębiorca w kontaktach z urzędami ma posługiwać się wyłącznie numerem NIP (numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu).

Innym rozwiązaniem w ustawie ma być „ulga na start” - zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Według Ministerstwa Rozwoju ma to być zachęta do podejmowania pierwszej działalności gospodarczej. Ustawa ma ponadto odformalizować komunikację: urząd – przedsiębiorca. Za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy, sprawy urzędowe (lub poszczególne czynności, np. wezwania do uzupełnienia braków formalnych) będą mogły być załatwiane przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji. Zgodnie z Prawem przedsiębiorców - prawo ma być pisane językiem zrozumiałym dla obywatela. W przypadkach skomplikowanych przepisów, organy administracji mają wydawać napisane prostym, przystępnym językiem objaśnienia przepisów, zastosowanie się przedsiębiorcy do takich objaśnień będzie chroniło go przed negatywnymi konsekwencjami.

Projekt nowego prawa

Prawo przedsiębiorców ma także uregulować podstawowe zasady tworzenia prawa. Zakładają one dopuszczenie projektowania nowego prawa, jedynie jeśli określone cele nie mogą być osiągnięte za pomocą innych środków. Przy tworzeniu nowego prawa obowiązywać ma zasada ograniczania obciążeń publicznoprawnych nakładanych na jego adresatów. Przy tworzeniu nowego prawa wprowadzony ma być m.in. obowiązek konsultacji projektu aktu prawnego z zachowaniem zasad powszechności i obniżania obciążeń publicznych w stosunku do małych i średnich firm, a także test zgodności z Prawem przedsiębiorców, który powinna przechodzić każda nowo tworzona ustawa gospodarcza. Prawo przedsiębiorców ma wprowadzać ponadto ocenę jakości obsługi w urzędach oraz pracy urzędników, likwidować zgody i licencje jako odrębne formy reglamentacji działalności gospodarczej, a także wprowadzać wydawanie zezwoleń w trybie „milczącej zgody” (jeśli organ nie rozpatrzy wniosku w określonym terminie, zezwolenie uznaje się za wydane).

W ochronie firm

"Konstytucja biznesu" przewiduje też utworzenie instytucji Rzecznika Przedsiębiorców. Planowany jest on jako organ interwencyjny w sprawach, gdzie naruszane są prawa przedsiębiorców. W przypadku skomplikowanych, niejednoznacznych przepisów, na wniosek Rzecznika Przedsiębiorców urzędy mają być zobowiązane do wydawania „objaśnień przepisów” i ogólnych interpretacji podatkowych. Rzecznik ma mieć m.in. prawo do wstrzymania dowolnej kontroli, jeśli zaistnieje poważne podejrzenie naruszenia prawa przez urzędników. Ma on prowadzić mediacje między przedsiębiorcami a organami administracji, w swoich działaniach szczególnie uwzględniać sektor MŚP; będzie również miał prawo opiniowania aktów prawnych dotyczących przedsiębiorców (jego opinia do projektu ustawy ma „towarzyszyć” projektowi na każdym etapie procesu legislacyjnego).

"Konstytucja biznesu" zakłada także powołanie Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców. Ma to być stałe forum dyskusji i współpracy między ministerstwami a przedstawicielami przedsiębiorców m.in. opiniujące akty prawne istotne dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Prostsze przepisy

Innym kluczowym elementem „Konstytucji biznesu” ma stać się Ustawa o uproszczeniu przepisów podatkowych. Zakłada ona – według Ministerstwa Rozwoju – m.in. uproszczenie i dookreślenie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu, które budzą największe spory między podatnikami oraz organami podatkowymi. Likwidowane mają być obowiązki informacyjne, które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty posiadane przez podatnika.

Ustawa ma też skracać okres przechowywania u przedsiębiorcy zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych (obecnie przechowywane są one bezterminowo, propozycja - pięć lat), ujednolicać wzory formularzy w podatkach lokalnych (i zapewniać możliwość składania ich w formie elektronicznej, a także wprowadzać obowiązek wydania z urzędu przez MF interpretacji ogólnej w przypadku, gdy zostanie wydana interpretacja indywidualna uwzględniająca wyrok NSA i zawierająca stanowisko rozbieżne z dotychczas wydawanymi interpretacjami indywidualnymi. Ma wprowadzać też m.in. możliwość pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (tzw. złe długi).

Zwrot VAT-u

Usunięty ma być obowiązek składania odrębnych wniosków o zwrot VAT-u w terminie 25 dni i 180 dni. Dopuszczona ma być większa liczba sprzedawców do samodzielnego zwrotu VAT-u podróżnym spoza UE w systemie TAX FREE poprzez zmniejszenie o połowę wymaganego limitu obrotów z 400 tys. zł do 200 tys. zł. Przyśpieszona o 30 dni ma być możliwość korzystania przez podatników VAT-u z tzw. ulgi na złe długi (ze 150 dni do 120 dni), a także zniesione ma zostać ograniczenie zwolnienia z VAT-u towarów importowanych przez zamówienie wysyłkowego, przy małych przesyłkach (do 22 euro). Ustawa ma ponadto wprowadzać obowiązek dołożenia starań ze strony organu podatkowego dokonującego wezwania, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe, umożliwiać składanie deklaracji zbiorczych dla umów sprzedaży, wprowadzać jedno postępowanie w sprawie określenia należności celnych i podatkowych od importu towarów, upraszczać przepisy celne związane z kosztami likwidacji towarów oraz poborem odsetek za zwłokę od należności celnych oraz zwiększać zakres jednostek małych uprawnionych do stosowania uproszczeń w sprawozdawczości finansowej oraz poszerzonego katalogu uproszczeń w ewidencji księgowej.

Mateusz Morawiecki o planie rozwoju:

Autor: PMB/gry//ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24