Ponad połowa uprawnionych złożyła już wnioski o "matczyne emerytury". W tym 72 mężczyzn

Z kraju

Rafalska o matczynych emeryturachtvn24
wideo 2/5

Już ponad połowa uprawnionych złożyła wnioski o świadczenie Mama 4 plus – poinformowało w piątek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dotąd przyznano ponad 29 tysięcy świadczeń. Minister rodziny Elżbieta Rafalska zaapelowała o rozpowszechnianie informacji o programie.

1 marca weszła w życie ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym Mama 4 plus. O świadczenie mogą się ubiegać matki po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat. W razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci świadczenie po osiągnięciu 65 lat przysługuje także ojcom czworga dzieci. Tak zwaną matczyną emeryturę przyznaje na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Mama 4 plus

Z najnowszych danych przekazanych MRPiPS przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, że wnioski o rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4 plus złożyło 44 355 osób, nie wszystkie osoby otrzymały decyzję w sprawie przyznania środków. Z szacunków ministerstwa wynika, że łączna liczba uprawnionych do świadczenia to 85 tysięcy osób. Oznacza to, że wnioski złożyła już ponad połowa uprawnionych. "8635 – to liczba wniosków złożonych przez osoby w wieku 70-79 lat, powyżej 79 lat – 1984 osoby. 123 wnioski złożyły osoby w wieku 90-99 lat. Zdecydowana większość to kobiety – w gronie przeszło 44 tysiące wnioskujących o świadczenie znalazło się 72 mężczyzn" - czytamy w komunikacie.

Do tej pory przyznano łącznie 29 262 świadczeń.

Wypłata świadczeń

Świadczenie przysługuje w takiej wysokości, aby łącznie z pobieraną emeryturą nie przekroczyło jej kwoty minimalnej – 1100 złotych brutto. Gdy osoba wnioskująca nie ma prawa do emerytury, świadczenie wyniesie właśnie 1100 złotych (będzie ono corocznie waloryzowane). Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wnioskujący osiągnął wiek emerytalny. Oznacza to, że osoby, które złożą wniosek w marcu, pełne świadczenie za ten miesiąc otrzymają tylko wówczas, jeśli prezes ZUS lub KRUS do końca tego miesiąca wyda decyzję o przyznaniu świadczenia.

Jeśli taka decyzja zostanie wydana w kwietniu, świadczenie będzie wypłacone za kwiecień (bez wyrównania za marzec).

Wniosek o świadczenie

Do wniosku o świadczenie należy dołączyć akty urodzenia dzieci (lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi), informację o ich numerach PESEL oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej. W składanych oświadczeniach należy także poinformować między innymi o ewentualnych przerwach w wychowywaniu dzieci lub o ograniczeniu praw rodzicielskich. Świadczenie nie przysługuje osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył jej władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci, na przykład ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności. Ojcowie ubiegający się o świadczenie uzupełniające, będą proszeni też o wskazanie daty zgonu matki dzieci, albo datę porzucenia przez nią dzieci, albo zaprzestania ich wychowywania przez długi okres. Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego zyskają także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Osoby takie muszą dołączyć do wniosku orzeczenie sądu o powierzeniu im sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem.

Prawo do złożenia odwołania

W razie odmowy przyznania świadczenia wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania. W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji będzie można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Alternatywnie można też, w terminie 30 dni, odwołać się do wojewódzkiego sądu administracyjnego – od razu lub po drugiej negatywnej decyzji prezesa ZUS lub KRUS.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock