Uproszczenie dla małych NGO. Przepisy o rachunkowości nie dla nich

Z kraju

Planowane jest wprowadzenie dodatkowych uproszczeń, które mają ograniczyć pracochłonność prowadzenia ksiąg rachunkowych przez niektóre podmioty

Małe organizacje pozarządowe nie będą musiały stosować przepisów o rachunkowości - przewiduje aktualna wersja projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości. Zakłada on wprowadzenie kolejnych uproszczeń dla tzw. małych jednostek.

Wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska poinformowała PAP, że Ministerstwo Finansów zaproponowało - w porozumieniu w resortem pracy - zmianę w projekcie nowelizacji ustawy o rachunkowości, która obniży koszty funkcjonowania tzw. małych organizacji pozarządowych.

Ewidencja kosztów od 1 stycznia

Dzięki temu ustawy o rachunkowości nie będą musiały stosować organizacje działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełnią określone kryteria. Chodzi o organizacje prowadzące działalność w sferze zadań publicznych; nieprowadzące działalności gospodarczej; nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego; osiągające, w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów, przychody nie większe niż 50 tys. zł. - W zamian małe organizacje pozarządowe będą mogły prowadzić ewidencję przychodów i kosztów, która zostanie określona w rozporządzeniu ministra pracy w porozumieniu z ministrem finansów. W tych podmiotach decyzję w sprawie prowadzenia przedmiotowej ewidencji będzie podejmował organ zatwierdzający w rozumieniu ustawy o rachunkowości - wyjaśniła Podedworna-Tarnowska. MF chce, by małe organizacje pozarządowe miały możliwość prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów od 1 stycznia 2016 r. Przygotowany przez resort finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustawy ma wdrożyć dyrektywę ws. rachunkowości (2013/34/UE). Pierwszy etap implementacji tej dyrektywy, wprowadzający uproszczenia w rachunkowości dla jednostek mikro, zakończył się we wrześniu tego roku.

Szerszy krąg podmiotów niż przewiduje to unijna dyrektywa

W projekcie nowelizacji ustawy o rachunkowości wprowadzono nowy katalog jednostek, tzw. podmiotów małych. Obejmuje on m.in. spółki kapitałowe i osobowe, oddziały przedsiębiorców zagranicznych oraz firmy prowadzone przez osoby fizyczne, które spełniają przynajmniej dwa z trzech kryteriów. Chodzi o sumę bilansową na koniec roku w wielkości nie przekraczającej 17 mln zł, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy nie większe niż 34 mln zł oraz zatrudnienie nie większe niż 50 osób. Poza tym sprawozdanie finansowe małej jednostki musi być sporządzone przy zastosowaniu któregokolwiek przepisu przewidzianego dla takiego podmiotu. Resort finansów podkreśla, że zawarty w projekcie katalog jednostek, obejmuje swym zakresem szerszy krąg podmiotów niż przewiduje to unijna dyrektywa. Z uproszczeń będą bowiem mogły skorzystać także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Z przywilejów przewidzianych dla jednostek małych nie będą mogły natomiast skorzystać jednostki działające na rynkach finansowych (np. banki, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne) oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Odstąpienie od ustalania aktywów

Przewidziane uproszczenia obejmują m.in. możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego, zwolnienie - pod pewnymi warunkami - ze sporządzania sprawozdania z działalności, zwolnienie z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Ponadto planowane jest wprowadzenie dodatkowych uproszczeń, które mają ograniczyć pracochłonność prowadzenia ksiąg rachunkowych przez niektóre podmioty. Projekt przewiduje m.in. możliwość klasyfikowania w sposób uproszczony umów leasingu, odstąpienie od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Polska musi wdrożyć unijną dyrektywę o rachunkowości do 20 lipca 2015 r. Nowelizacja będzie mieć zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok 2016, z możliwością ich zastosowania już do sprawozdań finansowych za 2015 r.

Autor: pp / Źródło: PAP