Wniosek o upadłość Wielkopolskiej SKOK. Kasa krajowa zaniepokojona

Z kraju


Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Wielkopolskiej SKOK i postanowiła wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości. KNF podała, że aktywa Wielkopolskiej SKOK nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań. Kasa Krajowa SKOK przyjęła "z dużym niepokojem" decyzję KNF o zawieszeniu działalności Wielkopolskiej SKOK, bo w ocenie KK nie "wykorzystano wszystkich możliwości w celu przeprowadzenia procesu restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK, jakie były do dyspozycji" - głosi komunikat Kasy Krajowej.

Depozyty członkowskie zgromadzone przez 89,79 tys. członków Wielkopolskiej SKOK wynoszą 301,7 mln zł.

Banki bez obciążeń

Haitong Bank korygując poranny raport ocenia, że banki nie poniosą z tytułu upadłości tego SKOK-u żadnych dodatkowych obciążeń.

- Zobowiązania Wielkopolskiej SKOK w wysokości 301,7 mln zł będą to sfinansowane z funduszu BFG dedykowanego SKOK-om. Banki nie poniosą z tego tytułu żadnych obciążeń – ocenia Kamil Stolarski z Haitong Banku.

Jak pokryć zobowiązania?

Krzysztof Nędzyński z biura zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego poinformował, że decyzja o tym, z jakich źródeł zostaną pokryte zobowiązania leży w gestii Rady BFG.

- Decyzja o tym, z jakich źródeł zostaną pokryte zobowiązania z tytułu środków gwarantowanych wypłacanych deponentom Wielkopolskiej SKOK leży w gestii Rady BFG. Wypłaty środków gwarantowanych zostaną dokonane w ustawowym terminie 7 dni roboczych od 3 lutego tj. od dnia spełnienia warunku gwarancji – powiedział Nędzyński. Według sprawozdawczości na 31 grudnia 2016 r., Wielkopolska SKOK posiadała ujemne fundusze własne w wysokości 68,58 mln zł i wykazywała bieżący ujemny wynik finansowy w wysokości 71,04 mln zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 16,04 mln zł.

SKOK odpowiada

Decyzję o zawieszeniu działalności Wielkopolskiej SKOK skomentowała Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Jak zaznaczył rzecznik Kasy Krajowej Mariusz Wielebski, przyjęto ją "z dużym niepokojem".

"W ocenie Kasy Krajowej nie wykorzystano wszystkich możliwości w celu przeprowadzenia procesu restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK, jakie były do dyspozycji. Jednocześnie Kasa Krajowa stwierdza kategorycznie, że nie miała realnej i adekwatnej do sytuacji w Wielkopolskiej SKOK, w trakcie działania ustanowionego decyzją KNF Zarządcy Komisarycznego, możliwości udzielenia tej Kasie pomocy stabilizacyjnej" - poinformował rzecznik w korespondencji z tvn24bis.pl.

"Trudna współpraca"

Kasa Krajowa uznaje, że powodem takiej sytuacji była "trudna współpraca z Zarządcą Komisarycznym, polegająca m.in. na zwlekaniu z przygotowaniem realistycznego Programu Naprawczego, braku informacji o uzgodnieniu przygotowanego Programu Naprawczego z KNF, stwierdzeniu przez Kasę Krajową licznych nieprawidłowości w bieżącej działalności Kasy, kierowanej przez Zarządcę oraz jego działania obniżające, zdaniem Kasy Krajowej, zdolność Kasy do wypracowywania zysku". "W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego o zawieszeniu działalności i skierowaniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości Wielkopolskiej SKOK, Kasa Krajowa przypomina, że Wielkopolska SKOK jest samodzielną Kasą i jej sytuacja nie wpływa na sytuację pozostałych Kas" - zaznacza Wielebski w komunikacie przesłanym do tvn24bis.pl.

Rzecznik SKOK zaznacza również, że "Kasa Krajowa po raz kolejny apeluje do wszystkich instytucji mających wpływ na kształtowanie regulacji prawnych, związanych z polskim rynkiem finansowym, o jak najpilniejsze podjęcie szerokiej dyskusji i prac nad naprawą otoczenia prawnego sektora SKOK, celem zapewnienia Kasom możliwości normalnego działania, realizacji ich misji, zapewnienia adekwatności tych regulacji do specyfiki działania Kas, aby najefektywniej zwiększyć stabilność całego sektora i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Podjęcie takich prac leży w dobrze pojętym interesie publicznym".

Zobacz: Klienci SKOK Wołomin otrzymują wezwanie do zapłaty od syndyka (Film z 22.12.2016)

Klienci SKOK Wołomin otrzymują wezwanie do zapłaty od syndykaTVN24 BiS

Autor: ag/gry / Źródło: PAP Biznes, tvn24bis.pl