SKOKi poprawiają zyski, ale nadzór finansowy koryguje ich wyniki

Z kraju

Bierecki o wypłatach z BFG dla SKOK- ówtvn24
wideo 2/5

SKOK-i na koniec czerwca 2017 r. wykazały zysk netto w wysokości 21,5 miliona złotych. Jak podaje jednak Komisja Nadzoru Finansowego, po korektach inspekcji nadzoru wynik finansowy netto jest ujemny i wynosi 243 mln zł.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała w czwartek na swojej stronie internetowej informację o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2017 roku. KNF zapoznała się z tą informacja podczas ostatniego, wtorkowego posiedzenia.

Mniej kas

Z dokumentu wynika, że na koniec czerwca 2017 r. działalność prowadziło 37 spółdzielczych kas. W porównaniu do końca marca 2017 r. ich liczba zmniejszyła się o dwie kasy (działalność SKOK Nike oraz Twojej SKOK została zawieszona).

Informacja przypomina, że dodatkowo w trzecim kwartale 2017 r. KNF zawiesiła działalność SKOK Wybrzeże oraz podjęła decyzję o przejęciu przez banki Bieszczadzkiej SKOK oraz Lubuskiej SKOK. Ponadto na koniec pierwszego półrocza w sześciu kasach byli ustanowieni zarządcy komisaryczni, a w samym II kwartale 2017 r. - z uwagi na trudną sytuację - w kolejnych dwóch kasach KNF ustanowiła zarządców komisarycznych.

Fundusze SKOK

Na podstawie danych sprawozdawczych kas prowadzących działalność na koniec czerwca 2017 r. fundusze własne kas wynosiły 296,9 mln zł i w stosunku do końca 2016 r. ich wartość wzrosła o 42,3 mln zł. Wzrost ten nastąpił wskutek zaliczenia przez niektóre kasy zysków za 2016 rok do funduszy własnych oraz dodatkowego wsparcia kapitałowego udzielonego przez Kasę Krajową.

Ale po wynikach inspekcji, przeprowadzonych w kasach przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, wielkość funduszy została istotnie przez KNF skorygowana - do 32,1 mln zł , ponieważ wedle szacunków nadzoru korekty powinny być dokonane w wysokości co najmniej minus 264,7 mln zł. Z kolei współczynnik wypłacalności sektora SKOK na koniec czerwca 2017 r. wynosił 3,15 proc, choć, jak dodaje informacja, "po uwzględnieniu ustaleń nadzoru analitycznego i inspekcyjnego jego wartość powinna kształtować się na poziomie 0,35 proc.".

Zysk netto

Ponadto, wynika z informacji, 37 kas prowadzących działalność na koniec czerwca wykazało łącznie zysk netto w wysokości 21,5 mln zł, natomiast na koniec czerwca 2016 r. ta sama grupa kas wykazała łącznie zysk netto w wysokości 16,7 mln zł.

Z raportu KNF wynika, że po dokonaniu inspekcji i korekt analitycznych sektor miał wynik finansowy netto ujemny wysokości 243 mln zł.

Wynik finansowy netto SKOKKNF

"W I półroczu 2017 r. nadal istotny (pozytywny) wpływ na wyniki sektora miały jednorazowe transakcje związane ze sprzedażą portfeli wierzytelności przeterminowanych. W niektórych kasach zaobserwowano również poprawiającą się rentowność działania, będącą skutkiem realizowanych procesów naprawczych" - czytamy. Generalnie z przedstawionych danych wynika, że w I kwartale nastąpił spadek depozytów kas o 11,7 mln zł (o 0,11 proc.), portfela kredytów przeterminowanych o 95,1 mln zł (5,3 proc.) i salda odpisów aktualizujących o 83,6 mln zł (7,99 proc.). Jednocześnie nastąpił wzrost aktywów o 16,5 mln zł (0,15 proc.), funduszy własnych o 42,3 mln zł (16,6 proc.), portfela kredytowego netto o 131,4 mln zł (2,2 proc.), portfela kredytowego brutto o 47,7 mln zł (0,68 proc.). Informacja przypomina także, że na koniec czerwca 28 kas i Kasa Krajowa było objętych postępowaniami naprawczymi, przy czym pięć kas realizowało programy naprawcze zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Autor: MS / Źródło: PAP, KNF