ING ma zgodę na nowy bank w Polsce. Raiffeisen dostał odmowę

Z kraju

Pięć opłat bankowych, o których możesz nie wiedziećtvn24bis.pl
wideo 2/3

Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na utworzenie banku hipotecznego przez ING Bank Śląski i zatwierdziła skład zarządu ING Banku Hipotecznego - poinformowała we wtorek KNF. Odmówiła natomiast austriackiemu Raiffeisen Bank International utworzenia banku RBI Bank Polska.

ING Bank Śląski złożył w KNF wniosek o utworzenie banku hipotecznego pod koniec kwietnia 2017 roku. Komisja podała, że decyzja o zezwoleniu zapadła jednogłośnie, a jednocześnie KNF zatwierdziła przedłożony projekt statutu banku. Prezesem został Mirosław Boda, wiceprezesem ds. finansów Jacek Frejlich, a wiceprezesem ds. ryzyka Roman Telepko.

Nowy bank hipoteczny

Zgodnie z zatwierdzonym statutem banku, przedmiot działalności ING Banku Hipotecznego obejmuje: nabywanie wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką, emitowanie hipotecznych listów zastawnych, zaciąganie kredytów i pożyczek, emitowanie obligacji, przechowywanie papierów wartościowych, nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów innych podmiotów, których forma prawna zapewnia ograniczenie odpowiedzialności banku do wysokości zainwestowanych środków, o ile służy to wykonywaniu czynności Banku jako banku hipotecznego, przy czym ogólna wartość nabytych i objętych akcji i udziałów nie może przekroczyć 10 proc. wysokości funduszy własnych Banku.

Przedmiotami działalności mogą być też świadczenie usług konsultacyjno-doradczych związanych z rynkiem nieruchomości, w tym także w zakresie ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości oraz zarządzanie wierzytelnościami Banku oraz innych banków, z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką.

Odmowa KNF

Jednocześnie KNF odmówiła austriackiemu Raiffeisen Bank International (RBI) utworzenia banku RBI Bank Polska w formie spółki akcyjnej.

Jak podała we wtorek KNF, decyzja o odmowie zapadła jednogłośnie, a jej podstawą jest art. 37 ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z nim, KNF odmawia wydania zezwolenia na utworzenie banku m. in. wtedy, gdy nie zostały spełnione wymagania obowiązujące przy tworzeniu banków.

Powodem jest niewprowadzenie w wyznaczonym przez KNF terminie akcji Raiffeisen Bank Polska na giełdę. Wprowadzenie co najmniej 15 proc. akcji Raiffeisen Bank Polska na giełdę było warunkiem zgody KNF na przejęcie w 2012 r. Polbanku EFG, przy czym pierwszym wyznaczonym terminem był 30 czerwca 2016 r. Jak podkreśliła KNF, od szeregu lat Komisja stara się zapewnić, aby akcje wszystkich banków ze znaczącym udziałem w rynku detalicznym były przedmiotem rzeczywistego obrotu na GPW. "Większa przejrzystość działania i zainteresowanie inwestorów umożliwiają analizę sytuacji banku ze strony rynku finansowego. Sprzyja to realizacji celów nadzoru finansowego, a w przypadku banku kontrolowanego przez zagraniczną grupę kapitałową, dzięki przestrzeganiu standardów ładu korporacyjnego przewidzianych dla spółek w obrocie publicznym, sprzyja też należytemu traktowaniu wszystkich interesariuszy" - brzmi komunikat KNF.

Bez giełdowego debiutu

W grudniu 2016 r., po rezygnacji Alior Banku z rozmów w sprawie kupna akcji Raiffeisen Bank Polska, KNF ogłosiła, iż oczekuje, że Raiffeisen Bank Polska zadebiutuje na warszawskiej giełdzie do 30 czerwca 2017 r. W tym terminie do debiutu nie doszło, a 6 lipca 2017 r. RBI ogłosił, że zdecydował się zawiesić publiczną emisję akcji ze względu na niedostateczny poziom zainteresowania, niewystarczający do wypełnienia wymagać KNF. Komisja tą decyzję przyjęła z zaniepokojeniem, podkreślając, że tym samym nie doszło do zrealizowania jednego z kluczowych zobowiązań złożonych przez RBI.

1 sierpnia 2017 r. Komisja zwróciła uwagę na przewidziane w ustawie Prawo bankowe sankcje za niewykonanie zobowiązań, wskazując jednocześnie, że natychmiastowe zastosowanie sankcji - w postaci zakazu wykonywania prawa głosu i nakazu sprzedaży akcji - mogłoby osłabić efektywność procesu realizacji IPO. Dlatego KNF zadeklarowała powstrzymanie się od wszczęcia postępowań administracyjnych, prowadzących do zastosowania sankcji, o ile RBI wprowadzi akcje Raiffeisen Bank Polska obrotu na GPW - z zapewnieniem ich faktycznej płynności na poziomie 15 proc. lub wyższym - nie później niż do 15 maja 2018 r.

W październiku 2017 r. KNF poinformowała też że "nie rozważa obecnie możliwości zmiany powyższego stanowiska, w tym dalszego powstrzymania się od zastosowania sankcji po terminie 15 maja 2018 roku".

Autor: msz/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock