Z kraju

KK SKOK: Upadek SKOK Polska przez zaniechania komisarza

Z kraju

tvn24KK SKOK: Upadek SKOK Polska przez zaniechania komisarza

SKOK Polska upadła przez bezskuteczność działań powołanego przez KNF zarządcy komisarycznego - głosi stanowisko Kasy Krajowej SKOK, przekazane w czwartek przez rzecznika Kasy Krajowej Andrzeja Dunajskiego.

"W związku z ogłoszeniem przez Sąd Rejonowy w Warszawie postanowienia o upadłości SKOK Polska, Krajowa SKOK pragnie przypomnieć swoje stanowisko, że zawieszenie działalności SKOK Polska przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 lutego br., wskazywało na całkowitą bezskuteczność działań podejmowanych przez zarządcę komisarycznego powołanego przez KNF, który nie opracował programu postępowania naprawczego i nie podjął działań restrukturyzacyjnych SKOK Polska" - stwierdza w wydanym komunikacie Dunajski.

Prośby o zmiany zarządcy

"Kasa Krajowa występowała do przewodniczącego Andrzeja Jakubiaka o zmianę zarządcy wskazując na istotne ryzyka związane z działaniami osoby powołanej przez Komisję na to stanowisko. Niestety, przewodniczący Jakubiak nie przychylił się do tego wniosku" - dodaje rzecznik Kasy Krajowej SKOK.

"Wieloletnie zaniedbania poprzednich władz SKOK Polska pod nadzorem Kasy Krajowej doprowadziły m.in. do tego, że około połowę portfela kredytowego stanowiły kredyty stracone" - komentuje natomiast rzecznik KNF Łukasz Dajnowicz.

Postanowienie sądu

W środę Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał w środę postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej Polska w Warszawie (SKOK Polska). Sąd uznał, że zostały spełnione pozytywne ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością spółdzielczej kasy, tj. faktem, że aktywa SKOK Polska nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.

Zgodnie z postanowieniem sądu, wierzyciele SKOK Polska będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego – komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

KNF zawiesiła działalność SKOK Polska z dniem 25 lutego 2016 r., występując jednocześnie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy.

Wypłaty

Zgodnie z prawem gwarantowane wypłaty dla deponentów SKOK Polska realizuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wypłaty z BFG dla deponentów SKOK Polska odbywają się od 7 marca br. za pośrednictwem Banku Pekao SA.

BFG gwarantuje wypłatę depozytów łącznie do równowartości 100 tys. euro w złotych, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Od końca lipca ub.r. w SKOK Polska ustanowiony został zarządca komisaryczny, który sporządził informację na temat sytuacji finansowej w kasie na dzień przed ustanowieniem zarządcy komisarycznego. Raport w tej sprawie wpłynął do KNF w lutym br. W związku z faktem, że "aktywa SKOK Polska nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań", KNF miał obowiązek wydania decyzji w sprawie kasy.

Sytuacja w kasie

SKOK Polska na dzień 28 lipca 2015 roku wykazywała ujemne fundusze własne w wysokości minus 80,9 mln zł oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie minus 58,14 proc., co - jak stwierdziła KNF w lutowym komunikacie - oznacza głęboką niewypłacalność.

"Zarządca komisaryczny ujawnił, że dokonane przez poprzedni zarząd wyceny spółek będących w posiadaniu SKOK Polska były zawyżone – wartość udziałów tych spółek w bilansie SKOK Polska została skorygowana w dół z 43,7 mln zł do 8,8 mln zł" - głosił komunikat KNF.

Ponadto zgodnie ze sprawozdaniem na koniec 2015 roku, SKOK Polska miała ujemne fundusze w wysokości minus 92 mln zł, wykazywała bieżącą stratę na poziomie minus 46,2 mln zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości minus 65,9 mln zł. Aktualnie depozyty członkowskie zgromadzone przez 15,8 tys. członków SKOK Polska wynoszą 172,9 mln zł.

W komunikacie poinformowano ponadto, że Kasa Krajowa SKOK odmówiła pomocy SKOK Polska z funduszu stabilizacyjnego, więc 9 lutego br. KNF "jednogłośnie stwierdziła, że żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Polska w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie".

KNF postanowiła też sprawdzić możliwość przejęcia SKOK Polska przez bank, ale żaden nie zgłosił gotowości przejęcia tej kasy.

Jak informował niedawno PAP szef KNF Andrzej Jakubiak, obecnie działa 46 kas, w 17 jest postępowanie w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego, 38 ma zobowiązania do przygotowania programu naprawczego, w 10 program jest realizowany, cztery zostały zawieszone, cztery przejęte przez bank, jedna kasa przejęta przez inną kasę, 2015 rok 21 kas skończyło ze stratą, 16 po styczniu ma stratę.

Autor: gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości