Bardziej rentowne, ale mniej inwestowały. Raport o kondycji przedsiębiorstw

Z kraju

TVN24 BiSTo dobry czas, by iść po podwyżkę

W 2016 roku wyniki finansowe przedsiębiorstw poza sektorem finansowym były wyższe niż przed rokiem, korzystniejsze były również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były jednak niższe od notowanych w 2015 roku - podał Główny Urząd Statystyczny.

Przychody z działalności przedsiębiorstw poza sektorem finansowym były wyższe o 3,9 proc. od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 3,2 proc. W rezultacie odnotowano poprawę wskaźnika poziomu kosztów z 95,7 proc. przed rokiem do 95 proc.

Wyniki finansowe

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 127,1 mld zł i był wyższy o 14,9 proc. niż rok wcześniej.

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 6,6 mld zł i był wyższy o 1 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano zmianę wyniku na operacjach finansowych, z minus 8,1 mld zł przed rokiem do minus 2,3 mld zł.

Wynik finansowy brutto wyniósł więc 131,4 mld zł wobec 108,2 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 20,4 mld zł wobec 16,7 mld zł. Wynik finansowy netto wyniósł 111,1 mld zł i był wyższy o 21,3 proc. niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 134,4 mld zł i był wyższy o 11,6 proc. od uzyskanego przed rokiem, a strata netto wyniosła 23,3 mld zł i zmniejszyła się o 19,4 proc. Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów zwiększył się o 0,5 pkt. proc. i ukształtował się na poziomie 5,0 proc. Wzrost rentowności objął m.in. górnictwo i wydobywanie, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, przetwórstwo przemysłowe oraz handel i naprawę pojazdów samochodowych. Najsilniejsze osłabienie wskaźnika rentowności dotknęło obsługę rynku nieruchomości, budownictwo oraz informację i komunikację.

Spadek nakładów

W 2016 roku nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 120,8 mld zł i były (w cenach stałych) o 13,2 proc. niższe niż przed rokiem (w 2015 roku odnotowano wzrost o 11,9 proc.). Nakłady na budynki i budowle zmniejszyły się o 20,1 proc., natomiast na maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia oraz środki transportu obniżyły się o 8,3 proc. Największy spadek nakładów (w cenach bieżących) wystąpił w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (o 51,3 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 9,3 proc.), w transporcie i gospodarce magazynowej, w budownictwie (o 21,1 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 41,4 proc.), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 18,6 proc. wobec wzrostu o 27,4 proc.).

Wzrosły natomiast nakłady w administrowaniu i działalności wspierającej (o 14,6 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 32,7 proc.), w handlu, naprawie pojazdów samochodowych (o 7,0 proc. wobec spadku przed rokiem o 2,2 proc.), w przetwórstwie przemysłowym (o 4,4 proc. wobec wzrostu o 14,4 proc. przed rokiem).

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock