Dobry rok polskiej gospodarki. PKB wzrósł o 3,6 proc.

Z kraju

ShutterstockProdukt Krajowy Brutto w Polsce w 2015 r. wzrósł o 3,6 proc.

Produkt Krajowy Brutto w Polsce w 2015 roku wzrósł o 3,6 proc. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

Jak wynika z komunikatu Urzędu w czwartym kwartale wzrost PKB GUS szacuje na 4,3 proc., według wcześniejszego szacunku miało to być 3,9 proc.

GUS potwierdził również, że w całym 2015 roku wzrost PKB wyniósł 3,6 procent.

Deficyt

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2015 r. wyniósł 2,6 proc. PKB wobec 3,3 proc. PKB w 2014 r. - poinformował we wtorek GUS. Dług sektora finansów publicznych w 2015 r. wyniósł 51,3 proc. PKB, wobec 50,5 proc. PKB w 2014 roku.

Z danych GUS wynika, że w wartościach nominalnych deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 46 mld 666 mln zł, zaś dług sektora finansów publicznych sięgnął 917 mld 772 mln zł.

Sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna w marcu, liczona w cenach stałych, wzrosła o 3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku, a w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrosła o 13,6 proc. - poinformował we wtorek GUS.

W stosunku do marca 2015 r. spadła tylko sprzedaż paliw - o 3,5 proc. Największe wzrosty sprzedaży wobec marca 2015 r. GUS zanotował w kategorii pojazdy samochodowe, motocykle, części - o 11,9 proc. oraz pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach - o 9,7 proc.

Największy wzrost miesiąc do miesiąca zanotowano natomiast w kategorii: żywność, napoje, wyroby tytoniowe - o 18,6 proc. oraz pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach - o 16,9.

Z danych GUS wynika, że sprzedaż detaliczna w marcu, liczona w cenach bieżących, wzrosła o 0,8 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 14 proc.

Produkcja przemysłowa

W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 0,5 proc. w porównaniu z marcem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej nastąpił spadek o 15,8 proc. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

Od stycznia do marca br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,3 proc., natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 13,3 proc. niższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 3,5 proc.

Jak wynika ze wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w marcu br. o 0,5 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy to notowano wzrost o 8,8 proc.) i o 6,8 proc. wyższa w porównaniu z lutym br. Po wyeliminowaniu tzw. czynników sezonowych produkcja sprzedana przemysłu była o 0,8 proc. wyższa niż rok wcześniej i o 1 proc. niższa w porównaniu z lutym br.

W stosunku do marca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 23 (spośród 34) działach przemysłu. Najbardziej w dziale produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 18,3 proc., mebli – o 7,4 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – po 7,3 proc., w produkcji wyrobów tekstylnych – o 7 proc., wyrobów z metali – o 4,3 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,2 proc., urządzeń elektrycznych – o 3,8 proc.

Spadek produkcji, w porównaniu z marcem ub. roku, wystąpił w 11 działach. Najbardziej w wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego – o 14,5 proc. (wobec wzrostu o 13,3 proc. przed rokiem), dziale: naprawa, konserwachja i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 8,9 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 6,1 proc., w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,3 proc. oraz maszyn i urządzeń – o 2,3 proc.

Według wstępnych danych Urzędu produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), czyli roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, w Polsce przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w marcu br. niższa o 15,8 proc. niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 2,9 proc.), w porównaniu z lutym br. była jednak wyższa o 20,6 proc. Jak podaje GUS, po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa była o 13,9 proc. niższa niż w marcu ub. roku i o 3 proc. w porównaniu z lutym br.

Spadek produkcji rok do roku odnotowano we wszystkich działach budownictwa. Najbardziej, bo o 21,9 proc. w firmach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 15,7 proc., a w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 10,8 proc..

W porównaniu z lutym br. wzrost produkcji wystąpił we wszystkich działach budownictwa: w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 31,4 proc., w przedsiębiorstwach wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne - o 17,6 proc., a w realizujących roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – o 15,9 proc.

Ciemne chmury nad polską gospodarką? (27.01.2016):

Ratingi, zadłużenie, nowe podatki. Ciemne chmury nad polską gospodarką?TVN24 BiS

Autor: mb/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: