Z kraju

Dobre dane dotyczące polskiej gospodarki. Wskaźniki się poprawiają

Z kraju

GUS: oceny przyszłej koniunktury w styczniu lepsze niż w grudniu

Oceny zarówno bieżącej, jak i przyszłej koniunktury wśród konsumentów są w styczniu lepsze niż były w badaniu z grudnia - podał GUS. Ze styczniowego badania urzędu wynika też, że przedsiębiorstwa wskazują na poprawę koniunktury we wszystkich segmentach usług.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł o 2,5 pkt. proc. w stosunku do grudnia 2016 r. i ukształtował na poziomie -1,2.

"Dla większości składowych wskaźnika odnotowano wartości wyższe niż przed miesiącem. Największy wzrost wystąpił w przypadku oceny możliwości obecnego dokonywania ważnych zakupów i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost odpowiednio o 5,2 i 4,6 pkt. proc.). Nieznacznie obniżyły się jedynie oceny dotyczące przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 0,5 pkt. proc.)" - napisano w komunikacie.

Poprawa

W porównaniu do stycznia 2016 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 5,8 pkt. proc.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej był wyższy o 2,4 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -4,3.

"Także w przypadku WWUK, dla większości składowych wystąpiły wartości wyższe niż przed miesiącem. Dotyczyło to przede wszystkim możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy i przyszłego poziomu bezrobocia (wzrost odpowiednio o 4,7 i 4,0 pkt. proc.). Nieznaczny spadek wystąpił dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 0,5 pkt. proc.)" - napisano w komunikacie.

W styczniu WWUK osiągnął wartość o 6,6 pkt. proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2016 roku.

Nastroje w usługach

1. Transport i gospodarka magazynowa - poprawa. W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 8,2 (przed miesiącem plus 3,9). Poprawę koniunktury odnotowuje 17,7 proc. badanych firm, a jej pogorszenie – 9,5 proc. (w grudniu odpowiednio: 15,0 proc. i 11,1 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Utrzymują się niekorzystne diagnozy popytu i sprzedaży, przy nieznacznej poprawie ocen bieżącej sytuacji finansowej. Przewidywania dotyczące popytu oraz sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne od formułowanych w grudniu ub. r., w najbliższych trzech miesiącach można się spodziewać niewielkiego wzrostu sprzedaży" - napisano w komentarzu do badania.

"Odnotowywany jest nieco szybszy niż w grudniu ub. r. wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują zwiększenie zatrudnienia. Oczekiwany jest niewielki wzrost cen" - dodano.

2. Zakwaterowanie i gastronomia - poprawa. W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 2,6 (przed miesiącem minus 6,0). Poprawę koniunktury odnotowuje 13,3 proc. badanych firm, a jej pogorszenie – 10,7 proc. (w grudniu odpowiednio 9,4 proc. i 15,4 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Zarówno diagnozy jak i przewidywania dotyczące popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Odnotowywany jest niewielki, zbliżony do zgłaszanego w grudniu, wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Zapowiadane jest nieznaczne zwiększenie zatrudnienia" - napisano.

"W najbliższych miesiącach kierujący jednostkami przewidują, że ceny mogą rosnąć" - dodano.

3. Informacja i komunikacja - poprawa. W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 18,1 (przed miesiącem plus 16,4). Poprawę koniunktury odnotowuje 24,3 proc. badanych firm, a jej pogorszenie – 6,2 proc. (w grudniu odpowiednio 23,4 proc. i 6,8 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Bieżący popyt, sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są bardziej korzystnie niż w grudniu ub. r. Przewidywania w zakresie popytu i sytuacji finansowej są pozytywne, zbliżone do formułowanych przed miesiącem; prognozy sprzedaży są mniej optymistyczne od sygnalizowanych w grudniu ub. r." - napisano.

"Dyrektorzy jednostek zapowiadają wzrost zatrudnienia, nieco większy od planowanego w grudniu ub. r. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się spadku cen usług" - dodano.

4. Finanse i ubezpieczenia - poprawa. W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 29,0 (przed miesiącem plus 25,9). Poprawę koniunktury odnotowuje 32,3 proc. badanych firm, a jej pogorszenie – 3,6 proc.(w grudniu odpowiednio 30,1 proc. i 4,2 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Diagnozy popytu i sprzedaży są mniej optymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem, przy utrzymujących się korzystnych prognozach w tym zakresie. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie, podobnie jak w grudniu ub. r.; jej prognozy są bardziej optymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem" - napisano.

"Zapowiadane redukcje zatrudnienia mogą być nieco mniej znaczące od zgłaszanych w grudniu ub. r. Prognozowany jest wzrost cen usług, ale mniejszy od przewidywanego miesiąc wcześniej" - dodano.

Poprawa ocen koniunktury w przemyśle

W styczniu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 2,7 wobec minus 2,6 w grudniu 2016 r. Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,3 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 11,7 proc. Przed miesiącem było to odpowiednio 12,4 proc. i 15,0 proc. Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Z badania wynika, że przedsiębiorcy sygnalizują, że bieżąca produkcja jest ograniczana w większym stopniu niż w grudniu zeszłego roku, ale w najbliższych miesiącach przewidywany jest jej niewielki wzrost.

"Portfel zamówień oceniany jest niekorzystnie, podobnie jak w grudniu ubiegłego roku. Prognozy w tym zakresie są pozytywne. Oceny bieżące i przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są nieco mniej pesymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem. Sygnalizowane jest nieznaczne zmniejszenie poziomu należności oraz mniej znaczący niż przed miesiącem wzrost opóźnień płatności za sprzedane produkty" - napisano.

"Stan zapasów wyrobów gotowych uznawany jest przez przedsiębiorców za zbliżony do wystarczającego w stosunku do zapotrzebowania. W przedsiębiorstwach planowane jest utrzymanie dotychczasowego stanu zatrudnienia. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć nieco szybciej niż prognozowano w grudniu 2016 roku" - dodano.

Handel hurtowy i detaliczny

GUS podał, że ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w styczniu na poziomie plus 2,5 (plus 0,1 w grudniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,2 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 12,7 proc. (przed miesiącem odpowiednio 13,6 proc. i 13,5 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Diagnozy sprzedaży od trzech miesięcy są coraz mniej pozytywne. Odpowiednie prognozy są mniej niekorzystne od formułowanych w grudniu ub. r. Od dwóch miesięcy utrzymują się nieznacznie pesymistyczne oceny sytuacji finansowej. W niewielkim stopniu poprawiają się, mimo to nadal negatywne, przewidywania w tym zakresie. Stan zapasów towarów jest uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny" - napisano.

"Poziom zamówień towarów u dostawców może być ograniczany w nieco mniejszym stopniu niż oczekiwano miesiąc wcześniej. Zapowiadany jest niewielki spadek zatrudnienia, mniejszy od planowanego w grudniu. Przedsiębiorcy prognozują, że w najbliższych trzech miesiącach ceny towarów mogą rosnąć" - dodano.

GUS podał również, że ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w styczniu na poziomie plus 6,3 (0,0 w grudniu ub. r.). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,3 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 10,0 proc. (przed miesiącem odpowiednio po 14,3 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Diagnozy sprzedaży są optymistyczne, najlepsze od stycznia 2008 r., jednak odpowiednie prognozy są bardziej niekorzystne od formułowanych przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie pozytywnie, po raz pierwszy od sierpnia 2008 r., ale utrzymują się pesymistyczne przewidywania w tym zakresie. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny" - napisano.

"W związku z negatywnymi prognozami sprzedaży, planowane jest dalsze ograniczenie zamówień towarów u dostawców. Możliwy jest niewielki wzrost zatrudnienia, po nieznacznych redukcjach planowanych miesiąc wcześniej. Dyrektorzy firm przewidują wzrost cen" - dodano.

Budownictwo

W styczniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 9,8 (przed miesiącem minus 17,4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,5 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 24,2 proc. (przed miesiącem odpowiednio 8,4 proc. i 25,8 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Oceny dotyczące produkcji budowlano-montażowej, portfela zamówień i sytuacji finansowej są bardziej negatywne od formułowanych w grudniu. Odpowiednie prognozy są mniej pesymistyczne od przewidywań zgłaszanych przed miesiącem. Sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe" - napisano w komentarzu do badania.

Z badania wynika, że redukcje zatrudnienia mogą być mniej znaczące od planowanych w grudniu.

"Zapowiadany jest niewielki spadek cen robót budowlano-montażowych, najmniej znaczący od sierpnia 2011 r. Spośród badanych podmiotów 24,9 proc. (przed rokiem 23,7 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Styczeń jest szóstym z kolei miesiącem, w którym dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych" - napisano.

W styczniu 15,7 proc. przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje aktualne moce produkcyjne (przy posiadanym portfelu zamówień i przewidywanych zmianach popytu) jako zbyt duże, 72,2 proc. jako wystarczające, a 12,1 proc. jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 19,5 proc., 70,3 proc., 10,2 proc.).

Autor: gry / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości