Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Zielone światło od senackiej komisji

Z kraju

Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu Emerytura plustvn24
wideo 2/8

Emeryci i renciści otrzymają w najbliższych miesiącach jednorazowo 1100 złotych brutto, czyli około 888 złotych netto – przewiduje ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 roku, którą w środę poparła bez poprawek senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej.

Zgodnie z ustawą świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. "Trzynastą emeryturę" otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia). Wysokość świadczenia to 1100 zł brutto, czyli ok. 888 zł netto.

Dodatek jeszcze w kwietniu?

Większość świadczeń Emerytura plus zostanie wypłacona wraz z majową emeryturą lub rentą. Wiceszef MRPiPS Marcin Zieleniecki poinformował w środę, że część osób świadczenie może otrzymać już w kwietniu, ponieważ 1 maja, który jest terminem wypłaty niektórych świadczeń, to dzień wolny od pracy. - W czerwcu te świadczenia otrzymają osoby, które otrzymują świadczenia wypłacane co kwartał. Mam na myśli przede wszystkim osoby uprawnione do niektórych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników – dodał Zieleniecki. Senatorowie w dyskusji pytali m.in. o źródła finansowania Emerytury plus, dopytywali, w jakiej części środki te będą pobierane z Funduszu Pracy, oraz czy świadczenie będzie przyznawane corocznie. Wiceminister Zieleniecki podkreślił, że "podstawowy ciężar sfinansowania jednorazowych świadczeń będzie spoczywał na Funduszu Ubezpieczenia Społecznego". - Jeżeli chodzi o fundusz emerytalny, to na te cele zostanie wydatkowana kwota 6 miliardów 322 miliony złotych. Z funduszu rentowego, w ramach FUS, do osób otrzymujących renty z tytułu niezdolności do pracy trafi 828 milionów złotych, do osób uprawnionych do rent rodzinnych – 1 miliard 359 milionów złotych, do osób uprawnionych do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych – 14 milionów złotych, do osób pobierających emerytury pomostowe – 29 milionów. Do emerytów otrzymujących świadczenia w ramach ubezpieczenia rolniczego trafi 991 milionów złotych, dla rencistów otrzymujących renty z tytuły niezdolności do pracy rolniczej – przeznaczono 217 milionów – wyliczał wiceminister. Zaznaczył, że z Funduszu Pracy na "trzynaste emerytury" przeznaczono 111 milionów złotych. - Z Funduszu Pracy sfinansowane zostaną wyłącznie jednorazowe świadczenia adresowane do osób, które na co dzień otrzymują świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, również finansowane z tego samego Funduszu Pracy – wyjaśnił.

Kolejne lata

Zieleniecki podkreślił, że omawiana ustawa przewiduje jednorazową wypłatę świadczenia w 2019 roku.

- Biorąc pod uwagę zapowiedzi polityków, nie można wykluczyć, że podobne rozwiązania zostaną przyjęte w kolejnych latach – powiedział wiceminister. W razie zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie. Świadczenia nie obejmie egzekucja komornicza. Świadczenie będzie przysługiwało ponad 9,8 mln świadczeniobiorcom (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to 10,8 mld zł.

Autor: mp//dap / Źródło: PAP