Droga ku resortowi energetyki utorowana

Z kraju

pixabay.comZmiany, które umożliwią m.in. stworzenie resortu energii wprowadza nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej. Weszła ona w życie w piątek

Zmiany, które umożliwią m.in. stworzenie resortu energii wprowadza nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej, która weszła w życie w piątek. Wprowadza ona trzy nowe działy: energia, gospodarka złożami kopalin oraz żegluga śródlądowa.

Służy to dostosowaniu ustawy do struktury nowego rządu, w którym ma m.in. powstać zupełnie nowe Ministerstwo Energii.

Kompetencje ministra energii

Działają też m.in.: osobne Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (w poprzednim rządzie obszar ten znajdował się w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju), resort infrastruktury i budownictwa (poprzednio obszary te funkcjonowały w ramach MiR), Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju. Ponownie funkcjonuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (poprzednio administracja połączona była z cyfryzacją). Według zapowiedzi polityków PiS w przyszłości ma zostać zlikwidowany resort skarbu. Do ministra energii będą należały nie tylko sprawy polityki energetycznej państwa, ale także sprawy udziału w kształtowaniu polityki energetycznej Unii Europejskiej. Ponadto w katalogu tym są sprawy: efektywności energetycznej, rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, funkcjonowania systemów energetycznych z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także, obok już zapisanego inicjowania i koordynowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie energii, udział w pracach organów Unii Europejskiej.

Do ministra energii należeć będzie nadzór nad Towarzystwem Finansowym Silesia. 30 września poprzedni rząd przyjął plan dla górnictwa, który przewiduje, że to spółka TF Silesia przejmie 11 kopalń Kompanii Węglowej. Zdaniem autorów planu miałoby to dać podstawę do budowy silnego koncernu paliwowo-energetycznego oraz być pierwszym krokiem do bezpiecznego wprowadzenia do tego podmiotu inwestorów zewnętrznych i utworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej. Nowelizacja stanowi też, że minister energii będzie też nadzorował przedsiębiorstwa górnicze (z wyjątkiem Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A.), a także "Węglokoks" S.A. w Katowicach, CZW "Węglozbyt" S.A.

Nowy pełnomocnik

Na mocy znowelizowanej ustawy powstanie urząd pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, który przejmie uprawnienia skarbu państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego (dotychczas było to zadaniem ministra gospodarki). Pełnomocnik powoływany będzie przez premiera. Dział gospodarka złożami kopalin obejmuje sprawy: nadzoru nad podmiotami gospodarczymi prowadzącymi eksploatację zasobów kopalin, ze szczególnym uwzględnieniem węglowodorów i węgla kamiennego oraz brunatnego, w tym uzgadniania polityki koncesyjnej i udzielania koncesji z ministrem właściwym do spraw środowiska w sprawach surowców energetycznych; nadzoru nad wydobywaniem kopalin ze złóż; dysponowania i zarządzania własnością górniczą Skarbu Państwa; kwalifikacji w zakresie górnictwa; udziału w kształtowaniu polityki UE w zakresie gospodarki złożami kopalin.

Dział gospodarka morska

Z kolei dział gospodarka morska obejmuje sprawy: transportu morskiego i żeglugi morskiej; obszarów morskich; portów i przystani morskich; przemysłu stoczniowego; ochrony środowiska morskiego; dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państw, a w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa funkcjonujących w obszarze gospodarki morskiej, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, komercjalizacji i prywatyzacji, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa. Dział żegluga śródlądowa obejmuje sprawy: funkcjonowania oraz rozwoju śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej; ruchu wodnego w zakresie żeglugi śródlądowej; przewozu osób i rzeczy środkami żeglugi śródlądowej; budowy oraz modernizacji śródlądowych dróg wodnych; współpracy międzynarodowej na wodach granicznych oraz ujętych w systemie międzynarodowych dróg wodnych. Ministrowi gospodarki morskiej podlegają urzędy morskie, a także urzędy żeglugi śródlądowej, sprawuje on nadzór nad Akademią Morską w Gdyni, Akademią Morską w Szczecinie oraz izbami morskimi i Odwoławczą Izbą Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni.

Ministerstwo infrastruktury i budownictwa

Zgodnie z nowelizacją do ministra infrastruktury i budownictwa należeć będą sprawy geodezji i kartografii, w dziale budownictwo znalazły się sprawy rewitalizacji budownictwa. Nowela wprowadza także krytykowaną m.in. przez PO zmianę w ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Zgodnie z nią na stanowisko wojewody może zostać powołana osoba, która m.in. "daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków wojewody". Taki zapis znalazł się w nowelizacji w miejsce dotychczasowego wymogu posiadania "3-letniego stażu pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi". Ponadto w nowelizacji jest też zmiana w ustawie o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Zakłada ona, że nie będzie trzeba mieć tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, aby zajmując kierownicze stanowisko państwowe jednocześnie dodatkowo pracować jako nauczyciel akademicki w szkole wyższej lub jako pracownik naukowy w instytucie naukowym lub naukowo-badawczym i pobierać z tego tytułu wynagrodzenie. Postępowania administracyjne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie tej nowelizacji toczą się nadal przed organami, które na mocy noweli przejęły odpowiednie kompetencje.

Zobacz, kto pokieruje polską gospodarką:

Nowy rząd zaprzysiężony. Zobacz, kto pokieruje polską gospodarkąTVN24 BiS

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: pixabay.com

Raporty: