Rewolucja w urzędach: założysz firmę w tydzień

Z kraju

Obecnie na rozpoczęcie działalności trzeba czekać ok. 25 dni, po zmianach ma to być 7 dni

Rewolucja w polskich urzędach - wymienią się informacjami i przyszli biznesmeni krócej będą czekać na uruchomienie firmy. A to dzięki wdrożeniu systemu informatycznego, który integruje rejestry prowadzone przez resort sprawiedliwości, finansów, Główny Urząd Statystyczny i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czas oczekiwania zostaje skrócony o ok. 17 dni.

Jedną z najważniejszych zmian, które obowiązują od 1 grudnia, jest automatyczne nadawanie numerów NIP i REGON. Zgodnie z założeniem firma, gdy uzyska te numery, będzie mogła rozpocząć działalność z dniem wpisania danych do Krajowego Rejestru Sądowego. Złożenie danych uzupełniających w formie papierowej lub elektronicznej nie będzie wstrzymywało rozpoczęcia działalności. Umożliwia to ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dzięki zmianie o około 17 dni krócej będzie trzeba czekać z rozpoczęciem działalności (w tym gospodarczej). Dziś czas oczekiwania na dopełnienie formalności wynosi ok. 25 dni, po zmianach ma to być 7 dni.

Wdrożenie systemu teleinformatycznego integrującego rejestry umożliwi nadawanie identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru identyfikacyjnego REGON automatycznie po wpisaniu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Stanie się tak na podstawie danych przekazanych z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru GUS.

Nadane identyfikatory będą także automatycznie zamieszczane w KRS bezpośrednio po ich nadaniu, bez konieczności wydawania przez sąd rejestrowy orzeczenia w tym zakresie. W praktyce moment wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego stanie się dniem, od którego będzie można rozpocząć działalność, w tym działalność gospodarczą. Wystarczy więc, że przyszły przedsiębiorca złoży wniosek o wpis firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Informacje o podmiocie zawarte w KRS będą stanowić podstawowy pakiet danych, z których korzystać będą inne instytucje – urząd skarbowy, GUS i ZUS. Oznacza to, że urzędy między sobą będą mogły wymieniać dane dotyczące przedsiębiorcy.

Ograniczenie obowiązku zgłoszeniowego

Obowiązek zgłoszeniowy po stronie przedsiębiorcy zostanie ograniczony do tzw. danych uzupełniających. Są to dane, które nie podlegają wpisowi do KRS, a są niezbędne dla Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i będą uzupełniane przez podmiot, w późniejszym terminie, już po rozpoczęciu działalności. Chodzi m.in. o: numer rachunku bankowego, dane kontaktowe, przewidywana liczba zatrudnianych, które albo mają charakter danych „wrażliwych”, albo nie są podmiotowi jeszcze znane w chwili rejestracji w KRS. Przedsiębiorca będzie je zamieszczał na jednym formularzu i składał w ciągu 21 dni od wpisu do KRS w urzędzie skarbowym, który przekaże je do GUS i ZUS.

Autor: pp / Źródło: PAP