TVN24 Biznes | Z kraju

Senat wprowadził poprawki do ustawy o ochronie odbiorców paliw gazowych

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
Premier o obniżce podatków na gaz
Premier o obniżce podatków na gazTVN24
wideo 2/5
TVN24Premier o obniżce podatków na gaz

Senat w czwartek przegłosował ustawę o ochronie odbiorców gazu wraz z poprawkami. Teraz przepisy powrócą do Sejmu.

Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Najważniejsza z poprawek zakłada, że z obniżonych taryf na gaz będą mogły korzystać podmioty, które wykorzystują gaz do produkcji energii cieplnej w zakresie, w którym ciepło to jest produkowane na potrzeby spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych. Komisja opowiedziała się za przyjęciem poprawki. Senat opowiedział się też za poszerzeniem zakresu podmiotów, które mogą korzystać z obniżonych taryf gazowych m.in. o podmioty lecznicze, prowadzące działalność sportową i finansowane z budżetów samorządów, o policję, straż miejską, straż pożarną. Dodatkowo z popartych przez senatorów poprawek wynika, że z obniżonych taryf gazowych będą mogły korzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ponadto senatorowie zlikwidowali kary grzywny - które, zgodnie z ustawą, miały wynosić od 500 do 50 000 zł - za niezłożenie przez zarządców spółdzielni i wspólnot oświadczeń na temat tego, jaka część kupowanego przez nich gazu trafia na cele inne niż mieszkaniowe. Zmodyfikowali zakres takich oświadczeń i wykreślili przepisy przewidujące odpowiedzialność osób zobowiązanych do ich składania.

W ubiegły czwartek ustawę przegłosowano w Sejmie. Teraz izba niższa zajmie się poprawkami przyjętymi przez Senat. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano w dniach 26-27 stycznia.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZOBACZ USTAWĘ PRZYJĘTĄ PRZEZ SEJM

Ceny gazu 2022 - zmiany

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych zakłada, że z zatwierdzanych przez Prezesa Urząd Regulacji Energetyki taryf na gaz - obok gospodarstw domowych, które korzystają z nich obecnie - korzystać będą mogli także inni wymienieni odbiorcy.

Mają to być: podmioty zapewniające świadczenie opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, uczelnie i instytucje prowadzące działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, podmioty prowadzące żłobki i przedszkola, kościoły i inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną oraz archiwalną, a także ochotnicze straże pożarne. Z ochrony taryfowej będą mogły skorzystać także inne niż uczelnie instytucje, które tworzą system szkolnictwa wyższego i nauki i realizują zadania polegające na działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie automatycznie zostaną objęte taryfami. Zarządcy mają składać oświadczenia, w których deklarują, jaka część kupowanego przez nich gazu trafia na cele inne niż mieszkaniowe. Część ta będzie wyłączona z taryfowania.

Ceny gazu - zamrożenie stawek w 2022 roku

Ustawa ma wykluczyć możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych gazu w 2022 roku. W przypadku wejścia w życie nowych przepisów, ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia - 31 grudnia 2022 roku. Cena ta ma charakter ceny maksymalnej, co oznacza, że wobec odbiorców, którzy wcześniej zawarli umowę z dostawcą, przewidującą niższą cenę, stosuje się tę niższą cenę do czasu wygaśnięcia umowy.

Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15 proc. przychodu.

Jednocześnie ustawa przewiduje, że sprzedawcom gazu do odbiorców objętych taryfami będzie przysługiwać rekompensata - różnica między faktyczną ceną zakupu a ceną sprzedaży według taryfy. W przypadku sprzedawcy z urzędu rekompensata to różnica między cenami cennikowymi na 1 stycznia 2022 roku a jego taryfą.

W Ocenie Skutków Regulacji oszacowano, że łączny koszt z tytułu rekompensat nie przekroczy w tym roku 10 mld zł. Rekompensaty mają być wypłacane przez Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, do którego w 2022 roku trafi 40 proc. środków ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Autor:mb

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości