Bezrobocie wciąż niskie

Z kraju

Ekspert o rynku pracy przyszłości: robotyzacja to nie bezrobocie tvn24bis
wideo 2/3

Stopa bezrobocia w styczniu wzrosła do 6,9 proc. z 6,6 proc. w grudniu ubiegłego roku - wynika z piątkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Jest jednak znacznie niższa niż przed rokiem, kiedy wynosiła 8,5 proc.

GUS podał też , że zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 3,8 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

"Wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku był nieco wolniejszy niż w poprzednich miesiącach. Stopa bezrobocia rejestrowanego, pomimo sezonowego wzrostu, nadal kształtowała się poniżej poziomu sprzed roku" - napisano w piątkowym raporcie GUS. Na koniec stycznia br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 mln 133,7 tys. bezrobotnych, ich liczba zwiększyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 4,8 proc (tj. o 52 tys.), ale była niższa niż przed rokiem – o 18,9 proc. (tj. o 263,4 tys.). "Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,9 proc., tj. była wyższa o 0,3 p. proc. niż przed miesiącem, ale o 1,6 p. proc. niższa w stosunku do notowanej w styczniu ub. roku" - podał GUS.

Różnice

Wyjaśniono, że stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 3,9 proc. w wielkopolskim do 12,2 proc. w warmińsko-mazurskim. W ujęciu miesięcznym bezrobocie zwiększyło się we wszystkich województwach, najbardziej w warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim (po 0,5 p. proc.), a najmniej – w śląskim (o 0,1 p. proc.) oraz w łódzkim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim (po 0,2 p. proc.).

W porównaniu ze styczniem ubiegłego roku stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich województwach, w największym stopniu (w granicach 2,5 p. proc. – 2,1 p. proc.) w warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim, a w najmniejszym (w granicach 1,3 p. proc. – 1,2 p. proc.) – w mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim. "W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy udział kobiet w końcu stycznia br. był wyższy niż przed rokiem o 1,6 p. proc. i wyniósł 54,3 proc. Zwiększył się nieznacznie udział osób nieposiadających kwalifikacji zawodowych (o 0,1 p. proc. do 30,7 proc.)" - czytamy w raporcie GUS. Urząd zauważył, że zmniejszył się natomiast udział osób dotychczas niepracujących (o 0,6 p.proc. do 13,4 proc.) oraz absolwentów (o 0,3 p. proc. do 3,6 proc.). Udział osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku był niższy od notowanego rok wcześniej i wyniósł 84,9 proc. W styczniu br. liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 183,4 tys., tj. była wyższa niż przed miesiącem (o 18,1 proc.), ale niższa niż przed rokiem (o 9,6 proc.). Najliczniejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny, a ich udział w nowo zarejestrowanych ogółem był zbliżony do notowanego przed rokiem i wyniósł 84,4 proc. "Zmniejszył się udział osób długotrwale bezrobotnych, osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy oraz osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Zwiększył się natomiast udział osób dotychczas niepracujących, absolwentów oraz osób bez kwalifikacji zawodowych" - zwraca uwagę GUS. Zgodnie z raportem, z ewidencji bezrobotnych w styczniu br. skreślono 131,4 tys. osób, tj. mniej niż przed miesiącem (o 6,9 proc.) i przed rokiem (o 6,8 proc.). Według GUS, główną przyczynę wyrejestrowania nadal stanowiło podjęcie pracy, w wyniku czego z rejestru bezrobotnych skreślono 68,7 tys. osób (tj. mniej niż przed miesiącem o 15,4 proc. i mniej niż przed rokiem o 5,5 proc.).

Bezrobocie w poszczególnych województwachPAP/Maciej Zieliński

Więcej pracujących

GUS poinformował ponadto, że wstępne wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za IV kwartał 2017 r. potwierdzają poprawę sytuacji na rynku pracy. Zwiększyła się liczba pracujących w skali roku, jednocześnie niższa niż przed rokiem była liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia.

"Stopa bezrobocia według BAEL w IV kwartale 2017 r. wyniosła 4,5 proc., tj. ukształtowała się na poziomie o 1 p. proc. niższym niż przed rokiem. Wskaźnik ten nadal był wyższy na wsi – 5,2 proc. (wobec 6,1 proc. przed rokiem) niż w mieście – 4 proc. (wobec 5,1 proc.). W podobnej skali obniżyła się stopa bezrobocia wśród kobiet (o 1,1 p. proc. do 4,6 proc.), jak wśród mężczyzn (o 1 p. proc. do 4,4 proc.)" - czytamy w opracowaniu GUS. Zgodnie z danymi GUS, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu br. ukształtowało się na poziomie 6 mln 186,6 tys. osób i zwiększyło się o 3,8 proc. w stosunku do notowanego przed rokiem (w grudniu ub. roku obserwowano wzrost w skali roku o 4,6 proc., a w styczniu ub. roku – o 4,5 proc.). GUS poinformował, że wzrost zatrudnienia wyższy niż przeciętnie obserwowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (8,5 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (6,8 proc.), administrowaniu i działalności wspierającej (5,2 proc.) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (4,6 proc.).

Bezrobocie w Polsce na przestrzeni ostatnich miesięcyPAP/Małgorzata Latos

Autor: //bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock