500 złotych na dziecko, ale nie dla wszystkich. Zobacz, szczegóły projektu

Z kraju

Shutterstock12d0b96b-b085-4121-83c2-714fe4e3f619

Program "Rodzina 500 plus" nabiera realnych kształtów. Po tym jak w tym tygodniu poznaliśmy harmonogram prac nad sztandarowym projektem Prawa i Sprawiedliwości, w czwartek na stronie ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej opublikowano projekt ustawy. Kto otrzyma 500 złotych na dziecko? Od kiedy można liczyć na taką pomoc? Przyglądamy się projektowi ustawy.

Zdaniem autorów projektu ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci, proponowane rozwiązanie ma zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin związane z wychowaniem dzieci, a tym samym zachęcać do podejmowania decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci.

Dla kogo

Program przewidujący dodatek w wysokości 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochód rodziny był jednym z najważniejszych elementów programu wyborczego PiS.

Na pierwsze dziecko świadczenie będzie przysługiwało tylko wówczas, kiedy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł. Dodatek ma przysługiwać także dla dziecka niepełnosprawnego. W takim przypadku próg dochodowy - na osobę w rodzinie - jest wyższy i wynosi 1,2 tys. złotych netto.

Świadczenie będą mogli pobierać rodzice, opiekunowie prawni bądź opiekunowie faktyczni dziecka. Będzie ono też przysługiwało do czasu ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze kierowane jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowywaniem potomków. Projektowana ustawa pozwoli zmniejszyć istniejące obecnie ekonomiczne ograniczenia, w szczególności wśród młodych ludzi decydujących się na posiadanie potomstwa, zwłaszcza drugiego i kolejnego dziecka - czytamy w uzasadnieniu.

Realizacja świadczenia

Za realizację świadczenia odpowiadać będzie gmina. Zgodnie z projektem, zadanie to zostanie nałożone na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego będzie spoczywała w rękach marszałka województwa.

Ustawa zakłada powstanie komórki organizacyjnej utworzonej specjalnie do realizacji tych zadań.

Prawo do świadczenia będzie ustalane na rok czasu: od 1 października do 30 września następnego roku. Wnioski będzie można składać od dnia 1 sierpnia danego roku.

Jak czytamy w uzasadnieniu, kierując się koniecznością drożenia projektowanej ustawy przewiduje się, że pierwszy okres na który ustalane będzie prawo do świadczenia rozpocznie się dniem wejścia w życie ustawy. Zgodnie z założeniami rządu ma to nastąpić 1 kwietnia 2016 roku.

Wniosek

Aby uzyskać 500 złotych na dziecko niezbędnych będzie wniosek zawierający dane:

- osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, stan cywilny, numer PESEL (bądź numer dokumentu potwierdzającego tożsamość),

- dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia oraz stan cywilny.

Wnioski będą mogły być składane także drogą elektroniczną za pomocą systemu utworzonego przez ministra rodziny. Do wniosku konieczne będzie dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego:

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny,

- oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje m.in. o wysokości dochodu, wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne, wysokość należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Kontrola środków

W przypadku marnotrawienia przyznanych środków, organ właściwy może przekazać należne osobie świadczenie wychowawcze w formie rzeczowej.

Rozwiązanie to ma ograniczyć przypadki, w których świadczenie będzie przeznaczane przez rodziców lub opiekunów dziecka na cele niezgodne z ustawą, w szczególności kiedy kwota świadczenia będzie wykorzystywana przez te osoby na zaspokajanie potrzeb własnych z pominięciem potrzeb dziecka - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Zmiana kryterium

Kryteria dochodowe uprawniające do świadczenia na pierwsze dziecko w wysokości 800 złotych i 1200 złotych mają podlegać bowiem weryfikacji co 3 lata. Pierwsza z nich jest zaplanowana 1 października 2019 roku.

Weryfikacja ma opierać się na wynikach badań Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, a dotyczących poziomu minimum socjalnego.

Kto nie skorzysta

Z programu "Rodzina 500 plus" nie skorzystają rodziny, w których:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego

Jak wynika z projektu, świadczenie nie będzie przysługiwało także na pierwsze dziecko, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecka przez sąd nie zostało ustalone świadczenie alimentacyjne.

Wyjątkiem ma być sytuacja, w której: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

ZOBACZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Program Rodzina 500+. 150 tys. rodzin może stracić całą pomoc społeczną:

Program Rodzina 500+. 150 tys. rodzin może stracić całą pomoc społecznąTVN24 Biznes i Świat

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: