500 zł na dziecko nie dla dobrze zarabiających? Minister finansów chce kryteriów dochodowych

500 zł na dziecko nie dla dobrze zarabiających? Minister finansów chce kryteriów dochodowych
500 zł na dziecko nie dla dobrze zarabiających? Minister finansów chce kryteriów dochodowych
TVN24 BiS
TVN24 BiS500 zł na dziecko nie dla dobrze zarabiających? Minister finansów chce kryteriów dochodowych

Kryteria dochodowe i górny pułap średnich zarobków na członka rodziny - takie uwagi znalazły się w piśmie wysłanym przez ministra finansów do resortu pracy, który koordynuje program Rodzina 500 plus. Według Pawła Szałamachy 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dzieci powinni otrzymywać tylko rodzice spełniający określone warunki dotyczące zarobków.

CAŁE PISMO MINISTRA FINANSÓW PAWŁA SZAŁAMACHY

Program Rodzina 500 plus, w ramach którego rodziny otrzymają 500 zł miesięcznie na każde drugie dziecko, nie stawia żadnych kryteriów dochodowych.

W piśmie, które 21 grudnia br. wysłał do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej minister finansów Paweł Szałamacha, znajduje się szereg uwag do projektu ustawy.

Nie dla wszystkich?

Szałamacha uzasadnia w nim, że realizacja programu oznacza znaczący wzrost wydatków budżetu państwa. Przez 10 lat pochłonie to ponad 220 mld złotych.

Dlatego minister finansów chce ograniczyć wypłaty 500 zł na drugie dziecko poprzez wprowadzenie kryterium dochodowego.

"Przedstawiony projekt nie zakłada żadnych kryteriów dochodowych przy udzielaniu świadczeń, poza świadczeniem na pierwsze dziecko. Dlatego należy rozważyć wprowadzenie również pułapu górnego, tj. średnich zarobków na członka rodziny, który uprawniałoby do otrzymania takiego świadczenia. Świadczenie ma być świadczeniem wychowawczym, a zatem należałoby rozważyć te przesłanki, tj. posiadanie odpowiednich środków na wychowanie" - argumentuje w piśmie Paweł Szałamacha.

Minister wskazał również, że w obecnym projekcie ustawy niedoprecyzowana jest definicja dziecka do 18 lat, na które przysługuje świadczenie.

"Zapisy ustawy nie korespondują wprost z uzasadnieniem i mogą być niejasne w odniesieniu np. do rodzin z dwójka dzieci, z których jedno osiąga 18 lat, a dochód rodziny nie mieści się w kryterium dochodowym, aby pobierać świadczenie na jedno dziecko" - pisze Szałamacha.

Minister finansów zwraca również uwagę na liczne niejasności dotyczące oceny skutków regulacji na sektor finansów publicznych:

- brak podania całkowitego szacowanego wpływu nowych regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa;

- w zakresie "źródeł finansowania" niezbędna jest informacja o tym, w ramach jakiej części budżetu będą sfinansowane zadania wynikające z projektowanej ustawy;

- zdaniem ministra niezrozumiałe jest wskazanie wśród skutków wejścia w życie programu zwiększonych dochodów z PIT, wyższych dla samorządu terytorialnego niż dla budżetu. Należy bowiem pamiętać, że w 2016 roku udział jednostek samorządowych we wpływach z PIT wyniesie 49,64 proc., a więc będzie niższy od udziału budżetu państwa;

- brak jest także wyjaśnienia sposobu wyliczenia oraz źródeł danych użytych do obliczeń dotyczących zwiększonych dochodów (z 92 mln do 131 mln zł w okresie 10 lat od wejścia Programu) z PIT dla jednostek samorządu terytorialnego;

- zdaniem ministra zbyt optymistyczne jest przyjęte założenie, że dodatkowy transfer środków do gospodarki w kwocie 16,1 mld zł wpłynie na stworzenie w 2017 r. 79900 etatów. Według szacunków Szałamachy będzie to bowiem przedział 30-60 tys.;

- w ocenie skutków regulacji brakuje również szczegółowego uzasadnienia i kalkulacji dotyczących zwiększenia dochodów z tytułu składek w ZUS w związku z przewidywanym przez autorów projektu wzrostem zatrudnienia;

- jednocześnie wątpliwości ministra finansów budzi przewidywany od 2018 r. spadek dochodów NFZ, ponieważ przypomina, że poziom zatrudnienia wpływa na przychody Narodowego Funduszu Zdrowia;

- wątpliwości budzi kwota 955 mln zł dotyczącą "zmniejszenia wydatków w innych systemach", ponieważ zdaniem ministra kwota ta nie wynika z różnicy kwot podanych w "budżecie państwa" oraz "wydatkach ogółem". Tam bowiem różnica wynosi 1,059 mln zł;

- ponadto trzeba również uzupełnić kwoty składające się na kwotę oszczędności, w tym dodatki mieszkaniowe. Zdaniem ministra nieuzasadniona jest także oszacowana niższa niż w poprzednich latach kwota wydatków na dodatki energetyczne;

- minister finansów chce także po uchwaleniu projektu ustawy budżetowej na przyszły rok zaktualizować wysokość "Wydatków ogółem" na 2016 rok;

- minister oczekuje ponadto przedstawienia szczegółowej kalkulacji dotyczącej wydatków na stypendia szkolne oraz stypendia socjalne dla studentów.

Komunikat ministerstwa

W przesłanym nam komunikacie ministerstwo finansów informuje jednak, że opinie resortu do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dotyczą pierwotnego projektu z dnia 2 grudnia 2015 roku.

Jednocześnie podkreśla się, że mimo uwag ze strony Pawła Szałamachy, w trakcie konsultacji międzyresortowych nie zdecydowano się na wprowadzenie progu dochodowego.

"Środki na projekt 500 plus w formule zaproponowanej przez ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej tj. na drugie i kolejne dziecko przy kryterium dochodowym tylko i wyłącznie w przypadku pierwszego dziecka, są zabezpieczone w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok" - czytamy. Oszacowano, że wydatki budżetu państwa na ten cel wyniosą 17 mld 55 mln zł.

Jak czytamy dalej w komunikacie, 23 grudnia 2015 r. do ministerstwa finansów wpłynął poprawiony projekt ustawy, który obecnie jest przedmiotem do konsultacji społecznych.

Do 22 stycznia 2016 roku natomiast, minister finansów może przekazać Przewodniczącemu Rady Dialogu Społecznego, ewentualne uwagi do aktualnego projektu.

500 zł na dziecko

W pierwotnym założeniu program Rodzina 500 Plus przewidywał wprowadzenie świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) - również na pierwsze dziecko. Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadzić ma to rozwiązanie, kilka dni temu trafił do konsultacji społecznych. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej planuje, że prace nad projektem zakończą się w pierwszym kwartale 2016 r. Wtedy świadczenie mogłoby być wypłacane od kwietnia.

500 złotych na dziecko
500 złotych na dzieckotvn24

Autor: msz/gry / Źródło: tvn24bis.pl,

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości