Wynalazco bierz patent. Szykują się potężne zmiany

Tech

shuterstockMinisterstwo Rozwoju pracuje nad zmianą prawa patentowego

Uproszczenie i przyspieszenie procedur uzyskiwania ochrony praw własności przemysłowej oraz zmniejszenie opłat za tę ochronę, a także zmiany w egzaminach na rzecznika patentowego - zawiera m.in. pakiet projektów rozporządzeń, nad którymi pracuje resort rozwoju.

Prawo patentowe ma duże znaczenie dla kwestii innowacyjności, której zwiększenie jest jednym z celów deklarowanych przez obecny rząd.

Będzie łatwiej

W Ministerstwie Rozwoju trwają w tej chwili intensywne prace nad 9 projektami rozporządzeń wykonawczych do ustaw: o rzecznikach patentowych, własności przemysłowej oraz o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich UE, poinformował resort.

Według MR projekty te mają na celu dostosowanie aktów wykonawczych do obecnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i UE, co ma pozwolić m.in. na zwiększenie dostępności ekspertów z zakresu własności przemysłowej. Część stanowi także istotne udogodnienie dla małych i średnich firm m.in. poprzez: uproszczenie i przyspieszenie procedur uzyskiwania ochrony praw własności przemysłowej oraz zmniejszenie opłat za tę ochronę.

Zmiany. Od kiedy?

Jak podano, z 15 projektów rozporządzeń z sukcesem zostało podpisanych i ogłoszonych już 6. Pozostałe projekty znajdują się na ostatnich etapach prac legislacyjnych i powinny wejść w życie w najbliższym czasie.

Wśród projektowanych regulacji znajdują się przepisy wprowadzające usprawnienia w procesie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych. Chodzi m.in. o przejście z systemu badawczego znaków towarowych na uproszczony system sprzeciwowy oraz rezygnację - w dokumentacji zgłoszeniowej wzoru przemysłowego - z obligatoryjnego dołączania opisu wyjaśniającego ilustrację wzoru przemysłowego.

Zmiany obejmą także rejestry prowadzone przez Urząd Patentowy. W związku z wyodrębnieniem w ustawie Prawo własności przemysłowej, z rejestru patentowego rejestru dodatkowych praw ochronnych, zostanie zwiększona czytelność rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy. Dodatkowo projekt rozporządzenia wprowadza zmiany wynikające z potrzeby stopniowego, pełnego wdrożenia elektronicznego systemu prowadzenia rejestrów Urzędu.

Ułatwienia

Przewiduje się także ułatwienia w prowadzeniu korespondencji w postaci elektronicznej, a także dostosowanie zgłoszeń elektronicznych dokonywanych w Urzędzie Patentowym do szybko zmieniających się regulacji z zakresu cyfryzacji. W projekcie rozporządzenia dotyczącym prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej, nie przewiduje się już posługiwania się, w prowadzonej z Urzędem Patentowym RP korespondencji w postaci elektronicznej, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a także wprowadza się istotne usprawnienia realizacji elektronicznej obsługi zgłoszeń patentowych, w której częścią dokumentacji patentowej są sekwencje nukleotydów i aminokwasów.

Ponadto z praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej zostaną określone formalnie wzory wydawanych przez Urząd Patentowy dokumentów patentowych, dodatkowych świadectw ochronnych, świadectw ochronnych, świadectw rejestracji oraz dowodów pierwszeństwa.

Co z opłatami?

Projektowane zmiany mają także ujednolicić system naliczania opłat i obniżą wysokość opłat za zgłoszenie i ochronę znaków towarowych. Będzie to możliwe poprzez zgłaszanie znaków towarowych także tylko do jednej klasy, a opłaty będą pobierane w takiej samej wysokości za każdą klasę towarową (aktualnie trzeba zgłaszać znaki towarowe jednocześnie do trzech klas i wnieść opłatę za trzy klasy). Opłata za zgłoszenie znaku towarowego zostanie obniżona z 550 zł do 450 zł. Projektowane rozporządzenie obniży opłaty za ochronę znaku towarowego za każdą klasę towarową powyżej trzech klas z kwoty 450 zł do kwoty 400 zł. Projekt zakłada zmniejszenie opłat za ochronę wzorów przemysłowych za pierwsze dwa pięcioletnie okresy ochrony. Za I okres ochronny z 400 zł do 150 zł i za II okres ochronny z 1 000 zł do 250 zł, czyli łącznie o 1 000 zł.

23 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 5 września 2016 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego.

Zmiany dla rzeczników patentowych

Główna zmiana dotyczy zawężenia formy przeprowadzenia egzaminu konkursowego i kwalifikacyjnego z pisemno-ustnej tylko do formy pisemnej. Wprowadzenie wyłącznie formy pisemnej obu egzaminów spowoduje, że ocena zdających stanie się bardziej obiektywna; egzamin ustny ma charakter bardziej uznaniowy, co może wpływać na przejrzystość oceny zdających.

Doprecyzowano także zakres szkolenia w ramach aplikacji rzecznikowskiej, polegający na dostosowaniu tego zakresu do określonych w art. 31 ust. 1 ustawy o rzecznikach patentowych elementów wiedzy, potrzebnych do samodzielnego i prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego. Zrezygnowano z regulowania odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych, wskazano wyraźnie, że szkolenie dotyczące postępowania międzynarodowego w sprawach własności przemysłowej, dotyczy postępowania przed organami międzynarodowymi, w tym Unii Europejskiej. Ponadto szkolenie będzie obejmowało również postępowania przed innymi organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej oraz zasady i formy wykonywania zawodu rzecznika patentowego, jego aspekty etyczne i organizacje samorządu rzeczników patentowych.

Na zaawansowanym etapie prac znajduje się także projekt ustawy zmieniającej ustawę o rzecznikach patentowych dotyczący zmiany stawek minimalnych pobieranych przez rzeczników patentowych. Projekt jest odpowiedzią na uwagi Komisji Europejskiej, która zarzuciła Polsce naruszenie dyrektywy usługowej w zakresie stawek minimalnych dla rzeczników patentowych i wezwała do podjęcia działań eliminujących to uchybienie.

W projekcie nowelizacji zmienia się art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. 2012, poz. 2076 z późn. zm.). Zmiana polega na całkowitym zniesieniu stawek minimalnych stanowiących podstawę do ustalenia wynagrodzenia rzecznika patentowego w relacji rzecznik – klient. Stawki minimalne pozostaną jedynie dla potrzeb ustalania i zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz Urzędem Patentowym RP orzekającym w postępowaniu spornym.

Według MR projektowana zmiana regulacji pozwoli na wykorzystanie ceny za usługę rzecznika patentowego jako elementu konkurowania pomiędzy rzecznikami. Może to wpłynąć na jakość usług, obniżenie cen i zwiększenie dostępności usług tego rodzaju, szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.

Autor: gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: shuterstock