Praca

Praca

Chorobowe w ciąży, czyli zwolnienie lekarskie w ciąży i wypłata zasiłku chorobowego, przysługuje kobiecie objętej przez określony czas ubezpieczeniem chorobowym. Zasady przyznawania chorobowego w ciąży oraz wypłaty zasiłku chorobowego zależne są m.in. od formy zatrudnienia ciężarnej. Wyjaśniamy, kiedy można iść na chorobowe w ciąży, ile wynosi L4 w czasie ciąży i kto wypłaca zasiłek.

Zadaniowy czas pracy to system, w którym pracownik samodzielnie ustala harmonogram pracy, a pracodawca rozlicza go nie z czasu pracy, a z wykonania zadań, które mu powierzył. W praktyce oznacza to, że pracownik w zadaniowym czasie pracy nie musi pracować przez osiem godzin dziennie, liczy się wykonanie zadania, a nie czas mu poświęcony. Termin wykonania powierzonego mu zadania pracownik ustala z pracodawcą. 

Zmiana stanowiska pracy jest możliwa zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i na wniosek pracownika. Trzeba jednak pamiętać, że podpisując umowę o pracę, pracownik zobowiązał się do wykonywania określonego rodzaju pracy, na określonym stanowisku i za określone wynagrodzenie. By móc to zmienić, trzeba spełnić wiele warunków.

Emerytura pomostowa to wcześniejsza emerytura przysługująca pracownikom wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. O tym, komu przysługuje emerytura pomostowa i jakie warunki lub charakter pracy uznawany jest za szczególny, stanowi ustawa o emeryturach pomostowych.

Z pracą w szczególnych warunkach wiąże się określone ryzyko wystąpienia trwałych skutków zdrowotnych. W związku z tym osobom wykonującym taką pracę przysługują uprawnienia dotyczące wcześniejszych emerytur lub zwiększonej wysokości pobieranych świadczeń. Czym jest praca w szczególnych warunkach? Jakie są warunki otrzymania wcześniejszej emerytury?

Dodatek za rozłąkę, nazywany też rozłąkowym lub dodatkiem rozłąkowym, to świadczenie należne pracownikowi w związku z rozłąką z rodziną. W Kodeksie pracy rozłąka nie jest wprost definiowana, a jej zasady określane są przez przepisy wewnątrzzakładowe, w odniesieniu zaś do określonych grup zawodowych – w odrębnych ustawach szczególnych. 

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym pod jurysdykcją Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Głównym zadaniem funduszu pracy jest łagodzenie skutków bezrobocia, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. Ze środków Funduszu Pracy został utworzony Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który ma na celu wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Czym dokładnie jest Fundusz Pracy, do czego służy oraz kto płaci składki na Fundusz Pracy?

Każdy pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pracowniczej zatrudnianych osób. Jej zawartość i sposób prowadzenia są ściśle regulowane przez przepisy. Jakie dokumenty wchodzą w skład akt osobowych pracownika? Jak długo i w jakiej formie są one przechowywane przez pracodawcę?

Komisja socjalna, zwana też służbą socjalną, to organ powoływany do życia na podstawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), który jest zobowiązujący dla zakładów pracy zatrudniających więcej niż 50 osób oraz zakładów budżetowych. Głównym zadaniem komisji socjalnej jest zarządzanie środkami z ZFŚS. Komisja socjalna w szkole, czyli zakładzie budżetowym, ma za zadanie wspomóc dyrektora w kwestii przyznawania świadczeń z ZFŚS.

Wypowiedzenie zmieniające to oświadczenie woli pracodawcy, polegające na wypowiedzeniu pracownikowi dotychczasowych warunków umowy o pracę. W ramach wypowiedzenia zmieniającego pracownik otrzymuje wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy z jednoczesną propozycją nowych warunków. Wyjaśniamy, kiedy można otrzymać wypowiedzenie zmieniające i jakie są jego konsekwencje.