Polska firma chce przenieść się do Hiszpanii. Ma ofertę dla przeciwnych zmianom

Rynki

Polacy częściej od Niemców odwiedzają restauracjetvn24bis
wideo 2/4

AmRest planuje na początku lutego 2018 roku przenieść siedzibę statutową spółki z Polski do Hiszpanii. Spółka chce pozostać na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, ale myśli też o wejściu na giełdę w Europie Zachodniej. Akcjonariusze, którzy będą przeciwko przeniesieniu siedziby spółki, mogą żądać wykupu swoich akcji.

Po przeniesieniu siedziba statutowa spółki będzie zlokalizowana w hiszpańskim Pozuelo de Alarcón, w okolicach Madrytu.

"Przeniesienie siedziby nie będzie miało wpływu na notowanie akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nie zmieni się również kapitał zakładowy spółki. Zmieni się jednak statut spółki, a prawa i obowiązki akcjonariuszy będą regulowane przez prawo hiszpańskie" - podał AmRest w komunikacie.

Do AmRestu należą takie marki jak KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, La Tagliatella, Blue Frog oraz Kabb.

Chęć rozwoju

Spółka podała, że warszawska GPW nadal będzie podstawowym rynkiem notowań jej walorów. "Ponadto spółka rozważa ubieganie się o wprowadzenie akcji spółki do obrotu na innej giełdzie papierów wartościowych w Europie Zachodniej" - napisano w komunikacie. Zarząd AmRestu podał, że Hiszpania jest obecnie drugim co do wielkości rynkiem grupy. "Ponadto spółka planuje rozszerzyć działalność w Europie Zachodniej, która stanie się istotnym rynkiem funkcjonowania znaczącej części spółek z jej portfela" - napisano w komunikacie.

Zarząd AmRestu argumentuje w sprawozdaniu, że przeniesienie do Hiszpanii i notowanie na giełdzie papierów wartościowych w Europie Zachodniej spowodują, że akcje spółki będą notowane w euro, które jest "walutą silną i dobrze rozpoznawalną na międzynarodowych rynkach finansowych, co powinno przynieść spółce korzyści, w tym dostęp do nowych możliwości finansowania, szerszy dostęp do międzynarodowych rynków kapitałowych, zwiększenie rozpoznawalności marki i promocję". "Ewentualna decyzja o wprowadzeniu akcji do obrotu również na innej giełdzie wzmocni profil spółki, umożliwi dostęp do głębszych zasobów kapitału, ułatwi dostęp do szerszego grona inwestorów międzynarodowych i doprowadzi do wzrostu płynności obrotu akcjami spółki" - podał zarząd spółki. Spółka poinformowała, że po przeniesieniu spółka stanie się rezydentem podatkowym w Hiszpanii. Zdaniem zarządu nie powinno to mieć istotnego wpływu na jej sytuację podatkową. Zmiana siedziby nie wpłynie też na działalność gospodarczą obecnie prowadzoną w Polsce. "Mając powyższe na uwadze, zarząd uważa, że przeniesienie i utworzenie nowej siedziby w Hiszpanii jest logicznym kolejnym krokiem na drodze rozwoju spółki" - napisano w sprawozdaniu zarządu.

Termin przenosin

Plan zakłada, że przeniesienie i nowy statut spółki miałyby zostać zatwierdzone w drodze uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nowy statut zacząłby obowiązywać z chwilą, gdy przeniesienie stanie się skuteczne. Spółka obecnie przewiduje, że NWZ odbędzie się do 5 października 2017 roku, po upływie dwóch miesięcy od publikacji planu przeniesienia. Proponowane przeniesienie wymaga zatwierdzenia przez akcjonariuszy w drodze uchwały podjętej przez NWZ kwalifikowaną większością co najmniej 75 procent oddanych głosów. Spółka oczekuje, że pod warunkiem zatwierdzenia przeniesienia przez akcjonariuszy i spełnienia innych warunków i wymagań, przeniesienie nastąpi na początku lutego 2018 roku.

Opcja dla przeciwnych zmianom

Akcjonariusze AmRestu, którzy będą przeciwko przeniesieniu siedziby do Hiszpanii, mogą żądać wykupu swoich akcji. Wykup akcji miałby zostać dokonany po cenie ustalonej według przeciętnego kursu akcji na rynku regulowanym z ostatnich trzech miesięcy przed podjęciem uchwały NWZ w sprawie przeniesienia siedziby. AmRest podał, że akcje mogą być wykupione przez innych akcjonariuszy lub inwestorów spoza spółki. Zasady przydziału akcji zostaną określone przez zarząd, a jeżeli przedmiotem wykupu będzie więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego, to zasady wykupu będą wymagały zatwierdzenia przez radę nadzorczą. Wykupu akcji może dokonać także spółka. Spółka może nabyć w drodze wykupu akcji własne, których łączna wartość nominalna, wraz z akcjami własnymi nabytymi dotychczas nie może przekroczyć 25 proc. kapitału. Wykup akcji miałby zostać dokonany za pośrednictwem spółki. AmRest nie przewiduje, by przeniesienie miało istotny wpływ na sytuację wierzycieli spółki. Nie będzie miało wpływu i nie będzie wymagało zmiany warunków wyemitowanych przez spółkę obligacji i instrumentów dłużnych Schuldscheindarlehen.

Autor: mb/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock