Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym? Uprawnienia rzeczoznawcy 

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Rosnące ceny mieszkań
Rosnące ceny mieszkańTVN24
wideo 2/3
TVN24Rosnące ceny mieszkań

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane jej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Tytuł rzeczoznawcy majątkowego podlega ochronie prawnej. 

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Rzeczoznawcy majątkowi wpisani są do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych.Rzeczoznawcą majątkowym może zostać osoba, która spełnia enumeratywnie wymienione warunki, w tym przeszła pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne, którego elementem jest egzamin.Rzeczoznawca majątkowy poza operatami szacunkowymi ma prawo do sporządzania opracowań i ekspertyz.

Rzeczoznawca majątkowy – pojęcie i podstawa prawna

Zgodnie z definicją zawartą w art. 174 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, które nadane zostały jej w trybie określonym w ustawie. Rzeczoznawca dokonuje określenia wartości nieruchomości oraz maszyn i urządzeń, które na trwałe są z nią związane.

Rzeczoznawcy majątkowi wpisani są do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, który prowadzony jest przez Ministra Rozwoju i Technologii. Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych ma charakter publiczny, a wyciągi z niego ogłaszane są w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania  przestrzennego oraz mieszkalnictwa, a także na stronach internetowych jego urzędu. Na liście rzeczoznawców majątkowych wpisane są osoby, którym nadano uprawnienia zawodowe oraz obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, których kwalifikacje zawodowe zostały uznane na podstawie innych przepisów.

Kto może zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Aby móc zajmować się wycenami nieruchomości i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, należy spełnić określone w Ustawie o gospodarce nieruchomościami warunki. W myśl przepisów uprawnienia nadawane są osobie fizycznej, która:

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych, – nie była karana za przestępstwa wymienione w art. 177 ust. 1 pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, – posiada wyższe wykształcenie, – ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości, – odbyła co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości, – przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin uprawniający do szacowania nieruchomości.

Przy czym z obowiązku ukończenia studiów podyplomowych zwolnione są osoby, które ukończyły wyższe studia, których program umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości. Co istotne, potwierdzone musi to zostać suplementem do dyplomu lub zaświadczeniem uczelni.

W art. 177 ust. 2b Ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawodawca przewidział także wyjątki od obowiązku odbycia praktyk.

Egzamin na rzeczoznawcę majątkowego

Zasady nadawania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego określa w sposób szczegółowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 roku, którego część przepisów znowelizowana została Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 marca 2021 roku. 

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną. Egzamin na rzeczoznawcę majątkowego składa się z dwóch części – pisemnego testu oraz etapu ustnego. Przykładowe pytania wraz z odpowiedziami, a także materiały ułatwiające przygotowanie do egzaminu, znaleźć można m.in. na stronie internetowej gov.pl

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy to dokument urzędowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, w którym dokonuje on wyceny nieruchomości. Należy podkreślić, że jest to wycena autorska, stąd możliwe są rozbieżności pomiędzy wycenami opracowanymi przez różnych rzeczoznawców. 

Poza operatami szacunkowymi rzeczoznawca majątkowy może sporządzać także opracowania i ekspertyzy, które dotyczą:

– rynku nieruchomości i doradztwa w tym zakresie, – efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju, – skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, – oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, – bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, – określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora, – wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości, – wyceny nieruchomości będących środkami trwałymi jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości  Dz. U. 2014 poz. 328; Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 marca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości Dz. U. 2021 poz. 443; Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości