ZUS rozpoczął wysyłkę PIT-ów

Pieniądze

Emilewicz: projekt o niższym ZUS dla małych firm został dopracowanytvn24
wideo 2/4

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2017 rok. Formularze otrzymają wszystkie osoby, które w ubiegłym roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS. Deklaracje będą wysyłane do podatników sukcesywnie, nie później niż do końca lutego.

Świadczeniobiorcy, którzy mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą tego dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 składanym do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2018 roku.

Wśród rozsyłanych przez ZUS dokumentów PIT znajdą się następujące formularze:

PIT-40A - roczne obliczenie podatku dla osób, które przynajmniej w grudniu 2017 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują.

PIT-11A - informacja o dochodach, która nie stanowi rozliczenia podatkowego.

Formularz otrzymają m.in. osoby, które w 2017 roku:

- złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,

- złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg. wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia tj. o kwotę 46,33 zł,

- pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,

- którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

PIT-11 - otrzymają osoby, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej,

PIT-8C - informację o przychodach z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez ZUS, otrzymają osoby alimentowane na podstawie wyroku sądu lub ugody w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, o ile zasądzona/ustalona kwota alimentów przewyższa 700 zł.

ZUS cię rozliczy

Warto przypomnieć, że ZUS rozlicza podatki osób, które - poza świadczeniami pobieranymi z Zakładu - nie otrzymywały innych dochodów w ciągu 2017 roku.

Jak tłumaczyła w niedawnym komunikacie regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska, "osoby, które mają zamiar samodzielnie rozliczyć podatek łącznie z dochodami małżonka albo na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci, powinny przed końcem roku podatkowego złożyć oświadczenie w najbliższej jednostce ZUS".

Osoby te do końca lutego otrzymają informację o wysokości uzyskanego dochodu.

"Ci, którzy dodatkowo pracowali – pomimo tego, że dostali z ZUS PIT40 – sami muszą rozliczyć się w urzędzie skarbowym" - czytamy w komunikacie.

Osoby otrzymujące z ZUS świadczenie przez niecały rok kalendarzowy otrzymają drogą pocztową PIT 11A, będący jedynie informacją o osiągniętych dochodach a nie ich rozliczeniem.

ZUS zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania podatnikom rocznego obliczenia podatku oraz imiennych informacji o wysokości dochodu i pobranej zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wypłaty: świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków przysługujących z ubezpieczenia społecznego, należności stanowiących prawa majątkowe z tytułu niezrealizowanych świadczeń w związku ze śmiercią świadczeniobiorcy, bezegzekucyjnych potrąceń kwot alimentów, rent odszkodowawczych, oraz odsetek za opóźnienie wypłaty świadczeń.

Autor: tol//dap / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock