Zasiłek pogrzebowy. Ile wynosi i komu przysługuje?

Pieniądze

ShutterstockZasiłek pogrzebowy wynosi dla członków rodziny 4 tys. zł

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie mające na celu choćby częściową rekompensatę kosztów poniesionych w związku z organizacją pogrzebu. Podpowiadamy, ile wynosi oraz komu przysługuje zasiłek pogrzebowy oraz jakie dokumenty należy przygotować, aby otrzymać pieniądze.

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie przyznawane przez ZUS lub KRUS (dla rolników), przysługujące w razie śmierci bliskiej osoby. Ma to być rekompensata za poniesione koszty pochówku.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek przysługuje nie tylko członkowi rodziny, ale również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, osobie obcej pod warunkiem pokrycia kosztów pogrzebu.

Do członków rodziny zaliczają się:

- małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,

- rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,

- dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

- dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,

- inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,

- rodzeństwo,

- dziadkowie,

- wnuki,

- osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

- osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,

- osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,

- osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,

- osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

- osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,

- osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,

- cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,

- osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,

- osoby, która pobierała rentę socjalną,

- osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,

- osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach.

Należy pamiętać, że zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy wynosi dla członków rodziny 4 tys. zł, niezależnie od poniesionych kosztów pogrzebu. Z kolei osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego przysługuje zasiłek do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4 tys. zł.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy jest dzielony między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Aby uzyskać zasiłek należy przede wszystkim wypełnić wniosek. Chodzi o druk Z-12. (KRUS SR-26 dla rolników).

Do wniosku trzeba dołączyć takie dokumenty jak: akt zgonu, oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu (jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem), dokument potwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek (np. dowód osobisty, paszport), dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego) oraz zaświadczenie płatnika składek (np. pracodawcy) o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY (Z-12)

Wniosek wraz z dokumentami można złożyć w dowolnej placówce ZUS. Można to zrobić osobiście, przez osobę upoważnioną, pocztą lub elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Wybierając ostatnią opcję warto zacząć od założenia Profilu Zaufanego, czyli narzędzia, dzięki któremu możemy potwierdzać swoją tożsamość w internecie.

Jeśli złożyliśmy wniosek elektronicznie przez PUE ZUS, pozostałe dokumenty złóżmy w ZUS osobiście, przez osobę upoważnioną lub wyślijmy pocztą.

Do złożenia wniosku i odbioru zasiłku pogrzebowego możemy upoważnić zakład pogrzebowy, który organizował pochówek. W takim przypadku ZUS przekaże zasiłek pogrzebowy bezpośrednio na konto zakładu pogrzebowego.

Wymagany termin

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa, jeżeli wniosek nie zostanie złożony o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Dokumentem potwierdzającym te okoliczności lub przyczyny jest zaświadczenie policji lub prokuratury albo inny dokument urzędowy potwierdzający zaistnienie okoliczności lub przyczyny uniemożliwiających zgłoszenie wniosku.

Wypłata zasiłku pogrzebowego przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Autor: tol / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock