Taki wniosek musisz wypełnić, by dostać 500 zł na dziecko

Pieniądze

Jak otrzymać świadczenie 500 plus?

Rozporządzenie zawierające m.in. wzór wniosku o świadczenie z programu 500 plus zostało w piątek opublikowane w Dzienniku Ustaw. Ogłoszono również dwa inne akty wykonawcze do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Co zrobić, by otrzymać świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus? Tłumaczył to również Paweł Blajer w programie "Biznes dla Ludzi" w TVN24 Biznes i Świat. Opowiadał m.in. gdzie powinniśmy złożyć wniosek, jakie dodatkowe zaświadczenia są wymagane oraz jak długo będziemy czekać na pierwszą wypłatę.

Tu znajdziesz wzór wniosku.

KALENDARIUM 500 PLUS: Sprawdź jak zmieniał się program Rodzina 500 plus.

Niezależnie od dochodów

Projekty rozporządzeń przygotował resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko będzie wypłacane niezależnie od dochodów, natomiast świadczenie na pierwsze dziecko mogą otrzymać tylko rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w rodzinach z niepełnosprawnymi dziećmi.

Tylko osoby ubiegające się o świadczenie na pierwsze dziecko będą zatem musiały udokumentować swój dochód przy składaniu wniosku. Jednak - jak wcześniej zapewniało MRPiPS - informacje m.in. o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (udzielane przez urząd skarbowy) urzędnicy prowadzący postępowanie pozyskają samodzielnie, od innych instytucji.

Czytaj pytania i odpowiedzi ws. 500 plus na dziecko

Sprawdź, czy dostaniesz 500 zł na dzieckotvn24.pl

Jak wygląda wniosek?

Opublikowane w piątek rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze zawiera wzór wniosku, który będzie trzeba wypełnić, by otrzymać 500 zł na dziecko. Wniosek ma 9 stron, są w nim jednak szczegółowe pouczenia i wyjaśnienia dla osób, które będą go wypełniać. Należy w nim podać m.in. dane dzieci oraz pozostałych członków rodziny. W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko należy również podać informacje pozwalające na ustalenie dochodu (np. o dochodach niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanych z gospodarstwa rolnego czy alimentach).

Rozporządzenie zawiera też listę dokumentów, które część osób ubiegających się o świadczenie będzie musiała dołączyć do wniosku. Są to m.in. dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów czy orzeczenia rozwodu - w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci, w przypadku cudzoziemców - określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce, w przypadku rodziców adopcyjnych - dokumenty dotyczące przysposobienia, orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

Do rozporządzenia dołączono również wzory dodatkowych oświadczeń, które w niektórych sytuacjach trzeba będzie dołączyć do wniosku.

Pobierz wniosek o świadczenie wychowawcze w ramach Programu 500 plus wraz z dodatkowymi dokumentami.

Raz do roku, w miejscu zamieszkania

Ustawa zakłada, że wniosek będzie trzeba składać raz w roku, w miejscu zamieszkania. Świadczenie może być wypłacane w urzędzie gminy lub miasta, w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce, np. specjalnych centrach do realizacji świadczeń socjalnych. Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, jednak będą na to trzy miesiące, co pozwoli uniknąć kolejek. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy trwania programu, rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jednak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Sprawozdanie

Pozostałe opublikowane rozporządzenia dotyczą sprawozdań rzeczowo-finansowych. Jedno z nich zakłada, że sprawozdania dotyczące świadczeń wychowawczych będą gromadzone w dwojaki sposób: w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do 30 września 2017 r. - co miesiąc, a po upływie tego okresu - co kwartał. Jak wyjaśniano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, zbieranie danych o realizacji ustawy w pierwszych miesiącach jej obowiązywania w okresach miesięcznych wynika z konieczności monitorowania wdrożenia jej oraz pozyskiwania aktualnej informacji o jej realizacji. Kolejne rozporządzenie dotyczy sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wydanie go było konieczne z tego względu, że ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła nowe świadczenie przysługujące rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz placówki typu rodzinnego - dodatek wychowawczy. Dlatego do rozporządzenia wprowadzone zostało sprawozdanie (oraz jego wzór) dotyczące realizacji przez powiat dodatku wychowawczego.

Pobierz pozostałe dokumenty dotyczące Programu Rodzina 500 plus:

Treść ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z 11 lutego 2016 roku

Ocena skutków regulacji do programu 500 plus (29 stycznia 2016 rok)

Rozporządzenie MRPiPS ws. postępowania ws. o świadczenia wykonawcze

Jak wypełnić wniosek o 500 zł na dziecko? Tłumaczy wiceministerTVN24 BiS

Autor: ag/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24.pl