Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego. Wszystko, co musisz wiedzieć

Pieniądze

Wyższe ceny mieszkań. Komentarz ekspertaTVN24 BiS
wideo 2/7

Możliwość wypowiedzenia umowy najmu jest ściśle związana z tym, na jaki okres została zawarta. Tłumaczymy, kiedy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu i co powinna zawierać umowa wypowiedzenia.

Wypowiedzenie najmu reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?

Umowę najmu można wypowiedzieć w każdej chwili, jeżeli została zawarta na czas nieokreślony. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku obowiązują nas okresy wypowiedzenia przewidziane w Kodeksie Cywilnym. Gdy czynsz jest regulowany co miesiąc wynosi on miesiąc kalendarzowy naprzód, jeśli regulowany jest rzadziej niż co miesiąc - trzy miesiące wcześniej, jeżeli jest płacony w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód. W przypadku, gdy jest to najem dzienny to na jeden dzień naprzód.

W szczególnych przypadkach właściciel może też wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wynajmujący może to zrobić, jeżeli najemca: używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub ich przeznaczeniem i nie przestaje tego robić mimo upomnienia lub naraża je na utratę lub uszkodzenie. Wynajmujący może także zerwać umowę jeżeli lokator nie zapłacił czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności. Powodem do zerwania umowy bez okresu wypowiedzenia jest też wynajęcie przez najemcę lokalu innej osobie bez wymaganej pisemnej zgody właściciela.

W sytuacji, gdy najemca zalega z zapłatą czynszu, właściciel lokalu musi go uprzedzić o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczyć mu dodatkowy miesiąc na spłatę zaległego zobowiązania. Jeżeli tego nie zrobi, to wypowiedzenie najmu będzie bezskuteczne.

W przypadku, gdy umowa została zawarta na czas określony możliwe jest jej wypowiedzenie tylko, jeżeli strony zastrzegły wcześniej taką możliwość w umowie. Nie jest jednak możliwe wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony, jeżeli nie wymieniono w niej wyraźnie przyczyn uzasadniających takie wypowiedzenie. Umowę najmu zawartą na czas określony można wypowiedzieć wyłącznie w wypadkach określonych w tej umowie. Co ważne powinny one zostać określone w sposób precyzyjny, tak aby nie budziły wątpliwości stron co do ich zaistnienia.

Bezzasadne wypowiedzenie przez najemcę umowy najmu lokalu zawartej na czas kreślony i obejmującego utracone korzyści powoduje, że wynajmujący może dochodzić odszkodowania.

Co powinna zawierać umowa wypowiedzenia najmu?

Wypowiedzenie umowy najmu powinno być sporządzone w formie pisemnej. Dokument powinien zawierać: miejscowość i datę sporządzenia, dane wynajmującego, dane najemcy, podstawę wypowiedzenia umowy określoną artykułem z Kodeksu Cywilnego, miejsce położenia nieruchomości, określenie terminu, w którym umowa przestanie obowiązywać, uzasadnienie wypowiedzenia i podpis strony wypowiadającej umowę.

WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY PRZEZ WYNAJMUJĄCEGO

Wypowiedzenie najmu a zwrot kaucji

W przypadku braku roszczeń wynajmującego pobrana wcześniej kaucja podlega zwrotowi. Wynajmujący może z niej jednak potrącić należność z tytułu najmu, np. wartość zaległego rachunku za energię, czy wodę. Resztę powinien jednak przyznać najemcy.

Autor: mp / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock