Wypowiedzenie umowy mieszkania. Co wolno najemcy?

Pieniądze

Turek o wzroście cen najmu mieszkańTVN24 BiS
wideo 2/3

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania przez najemcę - kiedy można je złożyć i jak wcześnie, co powinno się w nim znaleźć? Odpowiedzi na te pytanie wraz ze wzorem wypowiedzenia najmu przez najemcę znajdziesz poniżej.

Wypowiedzenie najmu reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas nieokreślony przez najemcę

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania przez najemcę może się różnić w przypadku umów, które zostały zawarte na czas określony i nieokreślony.

Umowę najmu można wypowiedzieć w każdej chwili, jeżeli została zawarta na czas nieokreślony. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku obowiązują nas okresy wypowiedzenia przewidziane w Kodeksie Cywilnym.

Gdy czynsz jest regulowany co miesiąc wynosi on miesiąc kalendarzowy naprzód, jeśli regulowany jest rzadziej niż co miesiąc - trzy miesiące wcześniej, jeżeli jest płacony w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód. W przypadku, gdy jest to najem dzienny to na jeden dzień naprzód.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony przez najemcę

W przypadku, gdy umowa została zawarta na czas określony możliwe jest jej wypowiedzenie tylko, jeżeli strony zastrzegły wcześniej taką możliwość w umowie. Nie jest jednak możliwe wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony, jeżeli nie wymieniono w niej wyraźnie przyczyn uzasadniających takie wypowiedzenie.

Trzeba podkreślić, że nie można wypowiedzieć umowy najmu na czas określony bez podania konkretnej przyczyny i można ją wypowiedzieć wyłącznie w wypadkach określonych w tej umowie. Co ważne, powinny one zostać określone w sposób precyzyjny, tak aby nie budziły wątpliwości stron co do ich zaistnienia.

Okres wypowiedzenia można również zawrzeć w postanowieniach umowy, a jeżeli tego nie zrobimy, to obowiązują ustawowe okresy wypowiedzenia.

Bezzasadne wypowiedzenie przez najemcę umowy najmu lokalu zawartej na czas określony i obejmującego utracone korzyści powoduje, że wynajmujący może dochodzić odszkodowania.

Wyjątkowe przypadki

A co zrobić jeśli lokal ma wady - na przykład odcięty został prąd lub gdy jest mieszkanie jest obciążone prawem lub prawami osoby trzeciej? Tego typu wady uniemożliwiają przewidziane w umowie użytkowanie, więc najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia. Zwłaszcza jeśli te wady były od początku obowiązywania umowy.

Jeśli powstały później, najemca może dać pewien termin na dokonanie stosownych napraw - gdy nie zostanie przywrócony stan umożliwiający użytkowanie w odpowiednim czasie, to również można wypowiedzieć umowę.

A co jeśli wada tylko ogranicza przydatność lokalu do umówionego użytku? Wtedy najemca nie może wypowiedzieć umowy - może tylko żądać odpowiedniego obniżenia czynszu.

Co powinna zawierać umowa wypowiedzenia najmu?

Wypowiedzenie umowy najmu powinno być sporządzone w formie pisemnej. Dokument powinien zawierać: miejscowość i datę sporządzenia, dane wynajmującego, dane najemcy, podstawę wypowiedzenia umowy określoną artykułem z Kodeksu Cywilnego, miejsce położenia nieruchomości, określenie terminu, w którym umowa przestanie obowiązywać, uzasadnienie wypowiedzenia i podpis strony wypowiadającej umowę.

PRZYKŁADOWY WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY NAJMU PRZEZ NAJEMCĘ >

Wypowiedzenie najmu a zwrot kaucji

W przypadku braku roszczeń wynajmującego pobrana wcześniej kaucja podlega zwrotowi. Wynajmujący może z niej jednak potrącić należność z tytułu najmu, np. wartość zaległego rachunku za energię, czy wodę. Resztę powinien jednak przyznać najemcy.

Okres gwarantowany umowy na czas określony

Warto pamiętać, że umowa najmu na czas określony dłuższy niż 10 lat - po upływie pierwszych 10 lat traktowana jest jak umowa na czas nieokreślony. Co oznacza, że można ją wypowiedzieć jak każdą inną umowę na zasadach przewidzianych dla umów na czas nieokreślony.

Jest jednak wyjątek - gdy umowa najmu została zawarta przez dwóch przedsiębiorców, to okres gwarantowanego najmu wydłuża się z 10 do 30 lat.

WSZYSTKO, CO TRZEBA WIEDZIEĆ O WYPOWIEDZENIU NAJMU PRZEZ WYNAJMUJĄCEGO

Autor: kris / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock, tvn24bis.pl