Sprawozdanie z budżetu przyjęte, rząd z absolutorium

Pieniądze

Sprawa oddania nagród. PO: żądamy zwrotu do budżetu państwatvn24
wideo 2/4

Sejm przyjął w czwartek sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok i udzielił rządowi absolutorium. Jednocześnie zwrócił się w uchwale do dysponentów poszczególnych części budżetowych o podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Za udzieleniem rządowi absolutorium i przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za zeszły rok głosowało 232 posłów, przeciw było 193, a 4 wstrzymało się od głosu. Sejm odrzucił w głosowaniu wnioski PO m.in. o nieudzielenie rządowi absolutorium.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do dysponentów poszczególnych części budżetowych o podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli" – napisano w przegłosowanej uchwale.

Sprawozdanie

Zgodnie ze sprawozdaniem rządu z wykonania budżetu za 2017 rok, zeszły rok zamknął się deficytem w wysokości 25,4 mld zł. To o 34 mld zł, czyli o 57,3 proc. mniej niż dopuszczony w zeszłorocznej ustawie budżetowej deficyt 59,3 mld zł.

Dochody budżetu państwa zrealizowano w 2017 roku w wysokości 350,4 mld zł. Były one wyższe o 25 mld zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 7,7 proc. Wydatki budżetu państwa wykonano w 2017 roku w wysokości 375,8 mld zł; były one niższe o 9 mld zł w stosunku do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 2,3 proc.

Ocena NIK

NIK wyraziła pozytywną opinię w przedmiocie udzielenia rządowi absolutorium za 2017 rok. Jednocześnie Izba pozytywnie oceniła "realizację budżetu państwa i budżetu środków europejskich w przeważającej większości części budżetowych". Pozytywnie oceniono również realizację większości planów finansowych w skontrolowanych jednostkach sektora finansów publicznych.

Izba wskazała też na nieprawidłowości. "Skala i waga nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 roku. nie uległa istotnej zmianie w porównaniu do lat ubiegłych" - zauważono. Niemniej, w ocenie NIK konieczne jest wzmocnienie nadzoru dysponentów części budżetowych nad wydatkowaniem środków publicznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej.

Kontrolerzy zwrócili uwagę m.in. na realizację programu wieloletniego dotyczącego zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie. W 2017 roku na ten cel zostały poniesione wydatki w wysokości 527,1 mln zł ze środków części budżetowej poświęconej obronie narodowej i przeznaczonych na finansowanie potrzeb obronnych. Według NIK naruszono ustawę o finansach publicznych, ustawę o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP.

NIK uważa, że do naruszenia prawa zamówień publicznych doszło w realizowanych przez resort zdrowia postępowaniach przetargowych o wartości 24 mln zł na zakup 16 dentobusów. Izba miała zastrzeżenia do wydatków ministra rozwoju i finansów o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki celowej Aplikacje Krytyczne o 15 mln zł.

"Koszty ponoszone przez spółkę, od czasu jej założenia w 2016 r. do końca 2017 r., były niemal trzykrotnie wyższe niż wartość realizowanych na rzecz Ministerstwa Finansów zleceń" - zauważa Izba.

Wątpliwości w sprawie nagród

Wątpliwości NIK wzbudził także sposób wypłaty nagród osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe, w szczególności w zakresie ustalenia podstawy nagród i częstotliwości ich wypłacania. Chodzi o przypadki comiesięcznej wypłaty środków, bez pisemnego uzasadnienia. Zdaniem NIK wskazywać to może, że świadczenie nie miało charakteru nagrody, tylko było dodatkiem do wynagrodzenia zasadniczego.

NIK negatywnie oceniła też wykonanie planu finansowego Polskiej Agencji Kosmicznej. Wskazano na dokonywanie wydatków, zaciąganie zobowiązań i sporządzanie sprawozdań przez wiceprezesa do spraw obronnych, który - według Izby - nie miał legitymacji do pełnienia funkcji kierownika jednostki.

Autor: sta / Źródło: PAP