Papiery wartościowe – pojęcie, rodzaje, przykłady

Autor:
red.
Źródło:
kdpw.pl
Andrzej Duda otworzył notowania na GPW (materiał z kwietnia 2021)
Andrzej Duda otworzył notowania na GPW (materiał z kwietnia 2021)TVN24
wideo 2/4
TVN24Andrzej Duda otworzył notowania na GPW (materiał z kwietnia 2021)

Za papiery wartościowe uznaje się dokumenty, które stwierdzają istnienie określonego prawa rzeczowego, a bez ich posiadania nie można prawa tego wykonywać. Należą do nich między innymi akcje i obligacje, ale też kwoty depozytowe, listy zastawne czy certyfikaty inwestycyjne.

Papiery wartościowe to dokumenty stwierdzające istnienie określonego prawa majątkowego.Papiery wartościowe mogą być papierami na okaziciela, imiennymi lub na zlecenie.Papiery wartościowe mogą być krótko- lub długoterminowe.Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych to centralny depozyt papierów wartościowych.

Papiery wartościowe – pojęcie i rodzaje

Pojęcie papierów wartościowych nie zostało zdefiniowane wprost w polskim porządku prawnym. Mając na uwadze przepisy Kodeksu cywilnego, które w art. 9216 i nast. określają cechy i rodzaje papierów wartościowych, przyjmuje się, że są to dokumenty stwierdzające istnienie określonego prawa majątkowego, brak ich posiadania oznacza zaś, że danego prawa nie można wykonywać. Papiery wartościowe mogą przybrać postać dokumentów papierowych, jednak na ogół mają one formę zapisu elektronicznego. 

Wyróżnić można kilka rodzajów papierów wartościowych, w zależności od różnych kryteriów podziału. W zależności od osoby, która posiada prawo do zbycia papierów wartościowych, wyróżnia się papiery:

– na okaziciela, – imienne, – na zlecenie.

Z uwagi na okres ważności papierów wartościowych wyróżnia się zaś papiery krótkoterminowe i długoterminowe.

Papiery wartościowe – przykłady

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, która uchylona została w 2005 roku, określała w art. 3, co może zostać uznane za papiery wartościowe w rozumieniu ustawy.

W obecnie obowiązującym porządku prawnym wskazanie listy papierów wartościowych znaleźć można w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 3 Ustawy papierami wartościowymi są akcje, prawa poboru w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwoty depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych to centralny depozyt papierów wartościowych. Instytucja ta odpowiada za prowadzenie i nadzorowanie systemu rejestracji papierów wartościowych, a także systemu rozrachunku transakcji, które zawiera są w obrocie instrumentami finansowymi. 

Akcjonariuszami Spółki KRDPW są Skarb Państwa, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Narodowy Bank Polski.

Akty prawne: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Dz. U. 1997 nr 118 poz. 754,

Autor:red.

Źródło: kdpw.pl

Źródło zdjęcia głównego: Deutsche Bank

Pozostałe wiadomości