Opłaty komornicze po nowemu. Dłużnik zapłaci mniej

TVN24 Biznes

Kredyty na nowo: problem z terminową spłatąTVN24 BiS
wideo 2/5

Dostosowanie opłat za opróżnienie lokalu mieszkalnego do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku i wprowadzenie niższych stawek dla dłużników, którzy dobrowolnie opuszczają lokal, przewiduje nowelizacja ustawy o komornikach sądowych. Nowe przepisy weszły w życie w sobotę.

Nowelizacja ta wprowadza "swoiste preferencje w stosunku do dłużników, którzy bez zastosowania przymusu zdecydują się na wykonanie obowiązku mającego postać świadczenia niepieniężnego. Oprócz opróżnienia lokalu z rzeczy lub osób, dotyczy to również obowiązku wydania rzeczy, co czyni zadość sentencji orzeczenia Trybunału" - wskazywała przed trzema tygodniami Kancelaria Prezydenta, gdy informowała o podpisaniu ustawy przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Różne stawki

W noweli przyjęto także, że "wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych" nie będzie uzależnione od uiszczenia przez wierzyciela całej opłaty przewidzianej w danym przypadku, ale od wniesienia zaliczki (opłaty tymczasowej). Nowe regulacje będą stosowane także w tych sprawach, które toczą się w dniu wejścia w życie ustawy oraz "tam, gdzie egzekucja została już zakończona i (...) ustalono jej koszty, tyle że dokonano tego z uwzględnieniem niekonstytucyjnego rozwiązania". "W tych ostatnich przypadkach stosowne rozliczenia będą mogły zostać przeprowadzone na wniosek wierzyciela lub dłużnika, który powinien zostać zgłoszony w zawitym terminie roku od dnia wejścia w życie uchwalonej ustawy" - zaznaczono. Nowelizacja - przygotowana w Senacie - jest wykonaniem orzeczenia TK z jesieni 2015 roku. TK uznał wtedy, że przepisy odnoszące się do opłat komorniczych są niekonstytucyjne, gdyż nie przewidują niższej stawki za opróżnienie lokalu w sytuacji, gdy dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał ten obowiązek w wyznaczonym terminie. Ustawa przewidywała jednakową opłatę egzekucyjną pobieraną od dłużnika za opróżnienie lokalu - niezależnie od tego, czy opuścił on lokal dobrowolnie, czy też został przymusowo wyprowadzony.

W związku z tym, w nowelizacji przewidziano odrębne stawki i zapisano, że jeżeli "dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w wyznaczonym terminie, opłata ostateczna wynosi jedną dwudziestą piątą przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego", a ponadto jeżeli "dłużnik dobrowolnie wykonał obowiązek przed doręczeniem mu wezwania, komornik nie pobiera opłaty".

Natomiast jeżeli dłużnik dobrowolnie wykona obowiązek po wyznaczonym terminie - nie później niż trzy dni przed planowanym wykonaniem tytułu wykonawczego - uiszczona przez wierzyciela opłata tymczasowa staje się opłatą ostateczną.

Termin wezwania

Na mocy senackiej poprawki zapisy te uzupełniono o przepis precyzujący, że ten "wyznaczony termin" nie może być krótszy niż 14 dni od doręczenia wezwania, aby nie zdarzały się przypadki wyznaczania na przykład trzydniowego terminu na opuszczenie lokalu. Nieuiszczenie opłaty tymczasowej w terminie 7 dni od otrzymania przez wierzyciela wezwania do zapłaty, będzie powodować zwrot wniosku lub odmowę dokonania czynności. Wysokość opłaty tymczasowej określona została na poziomie 10 procent przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Nowelizacja wprowadziła też obniżenie stawek opłat stałych: w przypadku egzekucji odebrania rzeczy z 50 proc. do 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, zaś od wprowadzenia w posiadanie nieruchomości i usunięcia z niej ruchomości, wprowadzenia zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz wprowadzenia dozorcy w dozór nieruchomości, a także w przypadku opróżnienia lokalu z rzeczy lub osób z 40 proc. do 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Natomiast w pozostałych przypadkach "wprowadzenia wierzyciela w posiadanie" opłata stała wynosić będzie 15 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, gdy dotąd było to 25 proc. Uchylono też regulację dotyczącą pobierania przez komornika opłaty stałej w wysokości 25 procent przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za wszystkie czynności z udziałem Policji, Żandarmerii Wojskowej, wojskowych organów porządkowych, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Inne projekty

Nowelizację, wraz z senackimi poprawkami, Sejm przyjął w końcu września. Prezydent podpisał ją 6 października; została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 13 października. W Sejmie trwają obecnie prace nad dwoma rządowymi projektami całościowo regulującymi kwestie zawodu komornika i opłat komorniczych. W odniesieniu do obu projektów sprawozdania przygotowała sejmowa podkomisja.

Autor: mb/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 Biznes i Świat