TVN24 Biznes | Pieniądze

Nagroda jubileuszowa – komu przysługuje, wysokość, staż pracy, składki

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Sarnowski o tym, jak zmiany podatkowe wpłyną na pensje
Sarnowski o tym, jak zmiany podatkowe wpłyną na pensjeTVN24
wideo 2/5
TVN24Sarnowski o tym, jak zmiany podatkowe wpłyną na pensje

Nagroda jubileuszowa dla pracownika to premia pieniężna za długi staż pracy.  Nie wszystkim pracownikom przysługuje nagroda jubileuszowa, a Kodeks pracy nie reguluje zasad jej przyznawania. Wyjaśniamy, kto może otrzymać nagrodę jubileuszową i jaki staż pracy jest wymagany do jej przyznania. 

Nagroda jubileuszowa to premia pieniężna za długi staż pracy przyznawana głównie pracownikom strefy budżetowej.Zasad przyznawania nagrody jubileuszowej nie reguluje Kodeks pracy, lecz osobne akty i rozporządzenia dotyczące poszczególnych grup zawodowych.Wysokość nagrody jubileuszowej jest różna dla różnych grup zawodowych.Nagroda jubileuszowa nie jest oskładkowana, jeśli przyznawana jest nie częściej niż co pięć lat.Od nagrody jubileuszowej odprowadza się podatek dochodowy.

Nagrody jubileuszowe

Nagroda jubileuszowa, czyli premia pieniężna za długi staż pracy, jest co do zasady przyznawana pracownikom sfery budżetowej. Nagrody jubileuszowe wypłacane są więc m.in. nauczycielom, pracownikom służby zdrowia i urzędnikom. Nagrodę jubileuszową otrzymują też pracownicy bibliotek, instytucji kultury oraz górnicy. 

W firmach spoza budżetówki nagrody jubileuszowe mogą być wypłacane, jeśli tak decyduje pracodawca. Informacja o nagrodzie jubileuszowej i zasadach jej wypłacania jest w tej sytuacja określona w wewnętrznym regulaminie zakładu pracy, który zatrudnia co najmniej 10 osób i w którym działa związek zawodowy. Zasady przyznawania nagrody jubileuszowej mogą też być określone w umowie o pracę.

Kodeks pracy – nagroda jubileuszowa

Zasady przyznawania nagrody jubileuszowej nie są regulowane przez Kodeks pracy. Tryb wypłacania nagrody za długi staż pracy i grupy zawodowe, które mogą ją otrzymać, określone są w odrębnych aktach prawnych, m.in.: w Karcie nauczyciela, ustawie o zakładach opieki zdrowotne, ustawie o służbie cywilnej, ustawie o pracownikach samorządowych.

Nagroda jubileuszowa – jak liczyć staż pracy? 

Wysokość nagrody jubileuszowej zależy od stażu pracy. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do otrzymania nagrody jubileuszowej wlicza się:

– wszystkie zakończone zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, – okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, – urlop wychowawczy, – pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym. 

Do nagrody jubileuszowej nie wlicza się czas prowadzenia działalności oraz okresy pracy w ramach umów cywilnoprawnych.

Nagroda jubileuszowa: brakuje kilku miesięcy. Czy może przepaść?

Jeśli pracownik samorządowy przechodzi na emeryturę lub rentę, a do nagrody jubileuszowej brakuje mu mniej niż 12 miesięcy, otrzymuje nagrodę jubileuszową w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Nagroda jubileuszowa – kiedy wypłata?

Nagroda jubileuszowa wypłacana jest z zasady w dniu, kiedy pracownik nabywa do niej prawo, czyli w dniu poprzedzającym dzień podjęcia zatrudnienia. W praktyce nagroda jubileuszowa wypłacana jest jak najbliżej tej daty, ale nie później niż w dniu wypłaty pensji za dany miesiąc. 

Jak obliczyć wysokość nagrody jubileuszowej?

Wysokość nagrody jubileuszowej jest różna dla różnych grup zawodowych i zależna od stażu pracy. Wysokość nagrody jubileuszowej zazwyczaj oblicza się na podstawie wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi w dniu otrzymania prawa do nagrody. Jeśli zostanie ona wypłacona później, a w tym czasie pensja pracownika wzrośnie, wysokość nagrody za staż pracy zostanie obliczona od wyższego wynagrodzenia. 

Nagroda jubileuszowa – nauczyciele 

Zasady przyznawania nagrody jubileuszowej nauczycielom regulują zapisy Karty nauczyciela. Wysokość nagrody jubileuszowej dla nauczycieli zależna jest od stażu pracy:

– 20 lat pracy - 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego, – 25 lat - 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego, – 30 lat - 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego, – 35 lat - 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego, – 40 lat - 250 proc. wynagrodzenia miesięcznego.

Nagroda jubileuszowa w budżetówce

Pracownicy budżetówki otrzymują nagrody jubileuszowe w określonych dla ich grupy zawodowej wysokości. Dla przykładu pracownicy samorządowi, pracownicy służb cywilnych otrzymują nagrodę jubileuszową w wysokości innej niż nauczyciele:

– 20 lat pracy - 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego, – 25 lat pracy - 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego, – 30 lat - 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego, – 35 lat - 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego, – 40 lat - 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego, – 45 lat - 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego.

Z kolei górnikom nagroda jubileuszowa wypłacana jest co pięć lat od momentu przepracowania przynajmniej 15 lat. Wysokość nagrody jubileuszowej dla górników wynosi od 75 do 400 proc. 

Czy nagroda jubileuszowa jest oskładkowana?

Od nagród jubileuszowych przyznawanych nie częściej niż co pięć lat nie odprowadza się składek ZUS. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku premii przyznawanych częściej, premii regulaminowych, nagród z tytułu jubileuszu zakładu pracy - od tych premii zawsze odlicza się składki ZUS.

Nagroda jubileuszowa a emerytura

Nagrody jubileuszowe wypłacane nie częściej niż co pięć lat nie są oskładkowane, co oznacza, że nie wliczają się do emerytury.

Nagroda jubileuszowa – podatek

Od nagrody jubileuszowej odprowadzany jest podatek dochodowy, ponieważ jest ona przychodem, który wynika ze stosunku pracy.

Akty prawne: art. 47 Karty Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości