Milionowa kara dla PGNiG. Nie usunął ograniczeń z umów

Pieniądze

PGNiGNa PGNiG nałożono karę finansową w wysokości ponad 10 mln zł

Na PGNiG nałożono karę finansową w wysokości ponad 10 mln zł. Powodem jest niewykonanie decyzji UOKiK zobowiązującej spółkę do usunięcia z umów z odbiorcami ograniczeń w zmniejszaniu ilości zamawianego gazu - poinformował Urząd w czwartkowym komunikacie.

Decyzja nie jest ostateczna, przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jakie zobowiązania?

W grudniu 2013 r. UOKiK wydał decyzję, którą przyjął zobowiązanie PGNiG S.A. do usunięcia z umów sprzedaży gazu kwestionowanych przez Urząd postanowień. W decyzji uprawdopodobnione zostało wykorzystywanie pozycji dominującej przez PGNiG S.A. Treść nałożonego zobowiązania ustalona została przez PGNiG S.A. Spółka z własnej inicjatywy przedstawiła propozycje zmian w umowach, które w jej opinii miałyby zniwelować kwestionowane przez Urząd klauzule umowne - czytamy w komunikacie.

Postanowienia, które PGNiG S.A. zobowiązał się usunąć z umów przewidywały m.in. ograniczenia dla odbiorców PGNiG S.A. w zakresie możliwości zmniejszania ilości paliwa oraz mocy umownej zamawianych na kolejny rok gazowy.

UOKiK przystał na złożoną przez PGNiG S.A. propozycję aneksowania kontraktów, poprzez które kwestionowane zapisy miały być usunięte z umów lub odpowiednio zmienione. Właśnie odnośnie do tych postanowień powstały wątpliwości co do prawidłowości wykonania przez PGNiG S.A. nałożonego ww. decyzją zobowiązania i w tym zakresie w październiku 2014 r. Urząd wszczął postępowanie sprawdzające wykonanie decyzji.

Postępowanie wykazało jednak, że PGNiG S.A. nie wypełniła w całości przyjętego na siebie zobowiązania.

Spółka zaproponowała odbiorcom usunięcie zakwestionowanych postanowień, łącząc jednak przedmiotową zmianę z wprowadzeniem do aneksowanych umów nowych postanowień, o skutkach analogicznych do tych, jakie wywoływały postanowienia, które zobowiązała się usunąć. W razie przyjęcia zaproponowanych warunków przez odbiorców, zobowiązaliby się oni do nabywania od PGNiG S.A. gazu, którego minimalna ilość byłaby stała, ustalona na określonym poziomie zamówienia z 2014 r.

Umorzone postępowanie

Na PGNiG S.A. została nałożona kara pieniężna w wysokości 5 000 euro za każdy z 490 dni zwłoki w wykonaniu zaoferowanego zobowiązania. Łączna wysokość kary wyniosła 2 450 000 euro, co stanowi równowartość ponad 10 mln złotych.

Postępowaniem sprawdzającym objęta została również spółka PGNiG Obrót Detaliczny, która została powołana po wydaniu decyzji z grudnia 2013 r. i z mocy praw stała się stroną części umów zawierających zakwestionowane postanowienia. UOKiK uznał, że przedsiębiorca ten wykonał decyzję w terminie i postępowanie w stosunku do tego przedsiębiorcy zostało umorzone.

Autor: mb//bgr / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: PGNiG