KNF surowo ukarała dwie spółki. "Naruszanie prawa nie opłaca się, sankcje są nieuchronne"

Pieniądze

Btnmdt/CC BY SA 3.04927576a-4e30-11e4-8c25-0025b511229e

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła wysokie kary na spółki Solar Company SA i POLYMETAL SA, a akcje tej drugiej wykluczyła bezterminowo z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych - poinformowała KNF w komunikacie po czwartkowym posiedzeniu.

KNF jednogłośnie nałożyła na Solar Company SA karę pieniężną w wysokości 800 tysięcy złotych m.in. dlatego, że spółka nienależycie wykonywała obowiązki informacyjne, przewidziane w ustawie o ofercie publicznej. "Komisja wyraża stanowisko, że wyjaśnienie uczestnikom rynku motywów rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma walor edukacyjny, ponieważ ukaranie nastąpiło w związku ze stwierdzeniem szeregu naruszeń art. 56 ustawy o ofercie poprzez nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z informacjami okresowymi" - czytamy w dokumencie.

Nieuchronne sankcje

Komisja, jak wynika z komunikatu, jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje POLYMETAL SA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Nastąpi to "po upływie 30 dni od dnia, w którym ww. decyzja KNF stanie się ostateczna". Komisja nałożyła też na spółkę POLYMETAL SA karę pieniężną w wysokości 250 tysięcy złotych. "W przedmiotowej sprawie Komisja stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez emitenta, którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym (tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, których prawidłowe wykonywanie ma znaczenie dla zachowania transparentności rynku kapitałowego. Nieprawidłowości dotyczyły nieprzekazania Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014, raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku 2015, raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku 2015" - głosi komunikat. "Podanie do publicznej wiadomości informacji o nałożonej karze ma na celu uświadomienie innym podmiotom nieuchronności sankcji administracyjnej, a tym samym nieopłacalności dopuszczania się naruszeń prawa. Ma stanowić bodziec dla pozostałych uczestników rynku kapitałowego do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków, ugruntowując jednocześnie poczucie obowiązywania prawa oraz zaufania do instytucji państwa" - czytamy też w komunikacie KNF.

Autor: km / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Btnmdt/CC BY SA 3.0