Pensje w górę. Przeciętna to ponad 4300 zł

Pieniądze

ShutterstockGUS podał najnowsze dane dotyczące wynagrodzenia w przedsiębiorstwach

4 329,71 zł brutto - tyle w listopadzie wyniosło przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach. Oznacza to wzrost o 4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Jak podał GUS, płace zwyżkowały w większości branż, wyjątkiem jest górnictwo, gdzie przeciętne wynagrodzenie spadło do kwoty 8 243,63 zł.

Jak czytamy w piątkowym komunikacie, w listopadzie br. wzrost przeciętnych miesięcznych nominalnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw w skali roku był szybszy niż przed miesiącem.

"Przy cenach konsumpcyjnych kształtujących się podobnie jak przed rokiem, wzrost siły nabywczej płac umocnił się. Utrzymał się niewielki wzrost nominalnych i realnych emerytur i rent brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych oraz rolników indywidualnych" - podał GUS.

Przeciętne wynagrodzenie

Zgodnie z danymi GUS przeciętne miesięczne nominalne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie br. wyniosło 4 329,71 zł i było o 4 proc. wyższe niż przed rokiem (w listopadzie ub. roku wzrost wyniósł również 4 proc.), podczas gdy w październiku br. wzrost wyniósł 3,6 proc. rdr.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstwGUS

GUS podał, że wzrost płac obserwowano m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii (o 6,9 proc.), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 6,2 proc.), budownictwie (o 4,9 proc.) oraz przetwórstwie przemysłowym (o 4,6 proc.). W najmniejszym stopniu wzrosły wynagrodzenia w transporcie i gospodarce magazynowej oraz administrowaniu i działalności wspierającej (po 2,6 proc.). Z drugiej strony, niższe niż w listopadzie ub. roku były przeciętne płace w górnictwie i wydobywaniu (o 0,5 proc., w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego o 1,8 proc.). Przeciętne wynagrodzenie w górnictwie w listopadzie br. wyniosło 8 243,63 zł, natomiast w "informacji i komunikacji" - 7 448,51 zł. Podobne przeciętne wynagrodzenie było w dziale "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę" i wyniosło 7 448,87 zł, natomiast w "działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej" - 6 236,86 zł. W budownictwie zarabiano przeciętnie 4 314,24 zł, a w handlu i naprawie samochodów 3 896,88 zł. Najniższe przeciętne wynagrodzenia były w listopadzie w sekcji "administrowanie i działalność wspierająca" i wyniosły 2 959,99 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia bruttoGUS

Siła nabywcza

Ponadto urząd statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenia zwiększyły się w większości działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu, w tym najbardziej w produkcji artykułów spożywczych (o 7,7 proc.), handlu hurtowym i detalicznym pojazdami samochodowymi oraz ich naprawie (o 7,4 proc.), a także w handlu detalicznym (o 6,9 proc.).

Jednocześnie GUS podał, że w listopadzie br. siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyła się w skali roku o 4 proc. (przed rokiem wzrost wyniósł 4,7 proc.). "Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w listopadzie br. była o 1,4 proc. większa niż przed rokiem i wyniosła 2 tys. 95,49 zł (...). Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w listopadzie br. ukształtowała się na poziomie 1 tys. 177,85 zł i wzrosła w skali roku o 0,4 proc." - poinformowano.

W listopadzie informowaliśmy o wynikach raportu Work Service. Gościem TVN24 BiS był Maciej Witucki, prezes Zarządu Work Service S.A. (21.12.2016):

Wyjazd za pracą rozważa 12 proc. Polaków. Najwięcej wśród nieźle zarabiającychTVN24 BiS

Autor: mb//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty: