Pieniądze

Rząd szykuje rewolucję w emeryturach. Sześć rzeczy, które musisz wiedzieć

Pieniądze

Bartosz Marczuk o PPKtvn24bis
wideo 2/31

Ponad 11 milionów pracowników ma objąć system Pracowniczych Planów Kapitałowych. W czwartek zaprezentowano projekt ustawy przygotowanej przez minister finansów Teresę Czerwińską. Poniżej przedstawiamy sześć najważniejszych punktów dotyczących nowych przepisów.

Ministerstwo Finansów przekazało w czwartek do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

ZOBACZ PROJEKT USTAWY

1. Dobrowolny system

Zgodnie z założeniami, Pracownicze Plany Kapitałowe będą prowadzone w celu systematycznego oszczędzania przez ich uczestników. W rozumieniu ustawy będą to osoby zatrudnione, w imieniu których podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK.

Stronami umowy będą osoby zatrudnione i instytucja finansowa. Na jej podstawie będą przyjmowane składki oraz wypłaty transferowe.

Co ważne, dołączenie do sytemu będzie dobrowolne. W związku z tym uczestnik będzie mógł zrezygnować z oszczędzania w PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu.

W ustawie przewidziano jednak mechanizm ponownego automatycznego odprowadzania składek za uczestnika, który będzie następował co dwa lata od złożenia deklaracji o rezygnacji. Podmiot zatrudniający będzie musiał jednak poinformować pracownika o ponownym przystąpieniu do systemu do ostatniego dnia lutego.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, program ma być docelowo skierowany do ponad 11 milionów pracowników, w tym do około 9 milionów osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw oraz ponad 2 milionów osób pracujących w jednostkach sektora finansów publicznych. MF szacuje, że docelowo do programu przystąpi 8,5 mln osób (75-proc. wskaźnik partycypacji).

2. Obowiązki pracodawcy

Powszechność systemu ma gwarantować nałożenie na podmioty zatrudniające obowiązku zawierania umowy o zarządzanie PPK z towarzystwem funduszy inwestycyjnych (TFI).

Obowiązek ma być jednak wprowadzany stopniowo.

W przypadku firm zatrudniających co najmniej 250 osób (według stanu na 31 grudnia 2018 roku), trzymiesięczny termin będzie liczony od 1 stycznia 2019 roku. W odniesieniu do podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób (według stanu na 30 czerwca 2019 roku) - od 1 lipca 2019 roku. Dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 roku) - od 1 stycznia 2020 roku. Z kolei dla pozostałych podmiotów zatrudniających przynajmniej 1 osobę - od 1 lipca 2020 roku.

W przypadku podmiotów powstałych po tym terminie umowa ma zostać zawarta w terminie 90 dni od dnia zatrudnienia pierwszej osoby w firmie.

Ewidencję towarzystw funduszy inwestycyjnych ma prowadzić Polski Fundusz Rozwoju.

3. Wysokość świadczeń

Przewidywana w projekcie ustawy wysokość i struktura składek i zachęt fiskalnych w ramach PPK ma wyglądać następująco: - składka powitalna, jednorazowa ze strony państwa - 250 zł; - dopłata roczna ze strony państwa - 240 zł;

- składka podstawowa pracodawcy - 1,5 proc. podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

- składka dodatkowa pracodawcy - do 2,5 proc. podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe; - składka podstawowa pracownika - 2 proc. podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe; - składka dodatkowa pracownika - do 2 proc. podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

Zgodnie z projektem, łączna minimalna odprowadzana składka (pracodawcy i pracownika) może wynieść łącznie 3,5 proc., a maksymalnie 8 proc. Składki odprowadzane przez pracownika rozliczne będą z wynagrodzenia brutto.

Przy założeniu średniej pensji (4,5 tys. zł) i minimalnej składce (3,5 proc.) po 25 latach oszczędzania można uzbierać 113 tys. zł. Miesięczne świadczenie wyniesie wówczas 1 tys. zł.

W przypadku, gdy składka będzie w pełnej wysokości (8 proc.), po 40 latach oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych zgromadzimy kwotę 617 tys. zł. Miesięczne świadczenie wyniesie w takiej sytuacji 5,9 tys. zł - szacuje resort finansów.

4. Wypłata środków

Wypłata środków zgromadzonych w PPK będzie możliwa na wniosek uczestnika wyłącznie po osiągnięciu przez niego 60. roku życia.

W takiej sytuacji 25 procent środków będzie wypłaconych jednorazowo, chyba że uczestnik złoży wniosek o wypłatę tej części środków w ratach. Pozostałych 75 procent będzie wypłacanych w 120 ratach miesięcznych. Chyba że uczestnik zażąda wypłaty w mniejszej liczbie rat. W takiej sytuacji dalsze składki na PPK nie są odprowadzane.

Ponadto uczestnik systemu będzie mógł jednorazowo dokonać, raz w życiu, wypłaty do 100 procent wartości środków zgromadzonych w PPK w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu udzielonego na sfinansowanie budynku mieszkalnego lub nabycia mieszkania. Pieniądze trzeba będzie jednak oddać.

Uczestnik po osiągnięciu przez niego 60. roku życia będzie mógł także wnioskować o wypłatę środków zgromadzonych w PPK w formie świadczenia małżeńskiego. Będzie to możliwe w sytuacji, gdy współmałżonek również osiągnął 60. rok życia. Świadczenie będzie wypłacane przez 120 miesięcy.

Ustawa zakłada ponadto, że uczestnik będzie mógł wnioskować o wypłatę 25 procent środków w przypadku poważnego zachorowania współmałżonka lub dziecka.

W przypadku śmierci uczestnika, który pozostawał w związku małżeńskim, wybrana instytucja finansowa dokonuje wypłaty na rachunek małżonka, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Kwota może również trafić do osób wskazanych przez zmarłego uczestnika.

5. Cel ustawy

Pracownicze Plany Kapitałowe realizują założenia Programu Budowy Kapitału, który jest narzędziem budowania oszczędności Polaków i jest elementem Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

"PBK ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego obywateli i stabilności systemu finansów publicznych, rozwój lokalnego rynku kapitałowego oraz podniesienie potencjału rozwoju gospodarki" - czytamy w uzasadnieniu.

Przypomniano, że zgodnie z Zieloną Księgą Przeglądu Emerytalnego 2016 roku, trzy czwarte Polaków w żaden sposób nie odkłada pieniędzy z przeznaczeniem na zabezpieczenie na starość. Dominującym powodem jest brak wystarczających środków finansowych, małe przychody lub ich brak.

Zdaniem autorów nowych przepisów, projektowane rozwiązania mają temu przeciwdziałać.

6. Od kiedy

Wejście nowych przepisów będzie rozłożone w czasie.

Jak czytamy w uzasadnieniu, przepisy dotyczące tworzenia portalu PPK i dopuszczenia do udziału w portalu PPK wejdą w życie już 1 października 2018 roku. Powodem jest konieczność przygotowania systemu i zamieszczenia wszystkich wymaganych informacji.

Przepisy dotyczące przekazywania przez operatora portalu PPK uczestnikom, osobom uprawnionych PPK oraz osobom uprawnionym informacji o wartości zgromadzonych środków, mają z kolei obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Zgodnie z założeniami, przepisy podwyższające limit wypłat na IKZE dla osób prowadzących działalność pozarolniczą wejdą 1 stycznia 2021 roku.

System PPK będzie miał charakter powszechny z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Autor: mb//sta / Źródło: tvn24bis.pl

Raporty:
Pozostałe wiadomości