Dodatek aktywizacyjny – komu przysługuje, zasady przyznawania, jak złożyć wniosek

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Bezrobocie w czasie kryzysu
Bezrobocie w czasie kryzysuTVN24
wideo 2/2
TVN24Bezrobocie w czasie kryzysu

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie przysługujące zarejestrowanej osobie bezrobotnej i posiadającej prawo do zasiłku, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Dodatek aktywizacyjny przyznaje starosta na odpowiednio uzasadniony wniosek osoby uprawnionej.

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej posiadającej prawo do zasiłku, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w warunkach określonych w ustawie. Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest przez starostę na wniosek osoby uprawnionej.Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest na określony w ustawie czas.Wysokość dodatku aktywizacyjnego zależy od tego, czy bezrobotny podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy, czy w wyniku skierowania przez państwowy urząd pracy. 

Co to jest dodatek aktywizacyjny? Komu przysługuje?

Dodatek aktywizacyjny, nazywany potocznie zasiłkiem aktywizacyjnym lub dodatkiem za znalezienie pracy, to rodzaj świadczenia, które przysługuje bezrobotnemu:

– który posiada prawo do zasiłku, jeżeli podjął on samodzielnie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, lub – który w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Szczegółowe zasady przydzielania, wysokość oraz wyłączenia przyznania dodatku aktywizacyjnego określone zostały w Ustawie z dnia 20 kwietnia  2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego. 

Wniosek o dodatek aktywizacyjny

Starosta przyznaje dodatek aktywizacyjny na wniosek. Wzór wniosku znaleźć można na stronach PUP, czyli powiatowych urzędów pracy. We wniosku należy wskazać dane wnioskodawcy oraz czy podjął on pracę samodzielnie, czy też w wyniku skierowania przez urząd pracy.

Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej oraz wysokość osiąganego wynagrodzenia. Zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego wystawia pracodawca.

Dodatek aktywizacyjny – jak długo?

Kiedy należy złożyć wniosek o dodatek aktywizacyjny? Ponieważ w myśl przepisów starosta przyznaje go po spełnieniu określonych warunków, od dnia złożenia wniosku zasadne jest złożenie wniosku niezwłocznie po podjęciu pracy.  

Jak długo wypłacany jest dodatek? Jeżeli bezrobotny podjął zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy, wówczas dodatek przysługuje mu do ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia. Jeżeli zaś podjął on zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy, wówczas dodatek aktywizacyjny przysługuje mu do ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej.

Kiedy wypłacany jest dodatek aktywizacyjny? Dodatek wypłacany jest z dołu na okres miesięczny w terminie ustalonym przez powiatowy urząd pracy, jednak nie później niż w ciągu 14. dni od upływu okresu, za który jest wypłacany.

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny? Zasiłek aktywizacyjny 2021

Wysokość dodatku aktywizacyjnego zależy od tego, czy bezrobotny podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy, czy też w wyniku skierowania przez państwowy urząd pracy. 

Jeżeli bezrobotny podjął zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy, wówczas przysługuje mu dodatek aktywizacyjny w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, przy czym nie może być on większy niż 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli zaś bezrobotny podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy, wówczas dodatek przysługuje mu w wysokości do 50 proc. zasiłku

Zasiłek aktywizacyjny w 2021 roku wynieść może zatem do 620,40 złotych. Dla porównania, w 2020 roku zasiłek aktywizacyjny wynosił 430,70 złotych. Przy czym należy zaznaczyć, że są to kwoty brutto. 

Dodatek aktywizacyjny – wyłączenia

Ustawodawca wskazał także na okoliczności, przy zaistnieniu których dodatek aktywizacyjny nie przysługuje. Zgodnie z art. 48 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie przysługuje on w przypadku:

– skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z przepisami, – podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był on zatrudniony lub dla którego wykonywał pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny, – podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą u zagranicznego pracodawcy, – przebywania na urlopie bezpłatnym.

Akt prawny: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego Dz. U. 2009 nr 136 poz. 1118, Ustawa z dnia 20 kwietnia  2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. 2004 nr 99 poz. 1001.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości