TVN24 Biznes | Pieniądze

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) – do jakiej kwoty gwarantuje wypłatę środków z konta w razie upadłości banku?

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
red.
Źródło:
www.bfg.pl, TVN24 Biznes
Tomasz Chróstny o karze dla Santander Consumer Bank
Tomasz Chróstny o karze dla Santander Consumer BankUOKiK
wideo 2/3
UOKiKTomasz Chróstny o karze dla Santander Consumer Bank

Pieniądze trzymane w bankach są w dużym stopniu gwarantowane. To znaczy, że nie przepadną nam nawet wtedy, jeżeli bank zbankrutuje lub zawiesi swoją działalność. Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny i jak on działa? Do jakiej kwoty gwarantowane są depozyty? 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) zapewnia wypłatę pieniędzy gromadzonych w banku, który ogłosił upadłość.Gwarancjom podlegają depozyty posiadane jedynie w bankach oraz w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych.W danym banku gwarantowane są środki do wartości 100 tys. euro.BFG nie należy mylić z gwarancjami bankowymi udzielanymi przedsiębiorcom.

Czym się zajmuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) to państwowa instytucja gwarantująca wypłatę pieniędzy zgromadzonych na rachunkach bankowych. Dzięki tym gwarancjom pieniądze zostaną wypłacone nawet wtedy, jeżeli dany bank ogłosi upadłość. BFG zajmuje się również udzielaniem pomocy instytucjom bankowym, które są zagrożone upadłością.

Nie wszystkie instytucje są jednak objęte gwarancjami. Gwarantowane przez BFG są jedynie pieniądze zgomadzone w:

bankach krajowych,polskich oddziałach banków zagranicznych (z siedzibą poza Unią Europejską) Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - do jakiej kwoty?

Co do zasady BFG w przypadku bankructwa banku wypłaca w pełnej wysokości kwotę zgromadzoną na rachunku bankowym, razem z ewentualnymi odsetkami naliczanymi od dnia ogłoszenia upadłości banku. O wypłatę tych środków można ubiegać się przez pięć lat od dnia zawieszenia działalności banku – potem roszczenie ulega przedawnieniu.

Istnieje jednak maksymalna wysokość kwoty, która zostanie zwrócona. Obecnie wynosi ona równowartość 100 tys. euro, co oznacza, że tylko do tej kwoty nasze środki zgromadzone w banku są gwarantowane. Limit ten dotyczy sumy środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach danej osoby w określonym banku. Gwarantowane pieniądze wypłacane są zawsze w złotówkach, a limit 100 tys. euro określany jest według kursów walutowych z dnia upadłości banku. 

W niektórych przypadkach zgromadzone przez osoby fizyczne środki są gwarantowane do wyższej kwoty, wynoszącej równowartość 200 tys. euro. Dotyczy to m.in. środków wpłaconych w ciągu ostatnich trzech miesięcy i pochodzących ze sprzedaży nieruchomości z domem jednorodzinnym, z odprawy pieniężnej, ze spadku czy z wypłaty ubezpieczenia.

Jeżeli kwota zgromadzona w banku jest wyższa niż gwarantowana, pieniędzy tych można będzie domagać się z masy upadłościowej banku. Ich odzyskanie w pełnej wysokości nie jest już jednak zagwarantowane.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - źródła finansowania

Aby zapewnić funkcjonowanie BFG, instytucja ta musi posiadać własne źródła finansowania. Przede wszystkim są to obowiązkowe składki płacone przez wszystkie instytucje bankowe objęte jego gwarancjami oraz wpłaty z Narodowego Banku Polskiego i Ministerstwa Finansów. BFG może jednak również korzystać z innych źródeł, m.in. z dochodów z udzielanych przez siebie pożyczek.

Mimo wielu źródeł finansowania w praktyce BFG nie posiada środków o wartości wszystkich gwarantowanych przez siebie pieniędzy, a jedynie ich niewielki procent. Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów są przy tym inne w przypadku banków i w przypadku SKOK-ów.

Gwarancja BFG a gwarancja bankowa - czym się różnią?

Gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie należy mylić z tzw. gwarancją bankową. Gwarancja bankowa to rodzaj umowy, którą przedsiębiorca może zawrzeć z bankiem, aby wzmocnić swoją wiarygodność finansową w oczach kontrahentów. 

Zgodnie z definicją ustawową gwarancja bankowa to „jednostronne zobowiązanie banku – gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty […] bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji”.

W praktyce gwarancja bankowa oznacza, że bank gwarantuje danemu przedsiębiorcy, że w przypadku wystąpienia u niego problemów z regulowaniem swoich zobowiązań finansowych bank ureguluje te zobowiązania za niego. Dzięki temu kontrahenci nie muszą się obawiać, że dany przedsiębiorca im nie zapłaci. 

Gwarancja bankowa zawsze udzielana jest do określonej kwoty pieniędzy, a za jej udzielenie konieczne jest zapłacenie bankowi prowizji - zwykle nie wyższej niż kilka procent gwarantowanej kwoty.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - regulacje prawne

Funkcjonowanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego regulowane jest ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Instytucja gwarancji bankowej jest natomiast definiowana i regulowana ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Autor:red.

Źródło: www.bfg.pl, TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Grabowski Foto / Shutterstock

Pozostałe wiadomości