Ważny termin w sprawie 500 plus. Wszystko, co trzeba wiedzieć

Pieniądze

Borys-Szopa: wypłaty 500 plus będą w miarę możliwości jak najszybciejtvn24
wideo 2/35

Od 1 lipca program 500 plus obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia, również pierwsze i jedyne w rodzinie. Od tego dnia możliwe będzie składanie wniosków o świadczenie drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia - drogą tradycyjną. Po zmianach 500 plus trafi do 4,4 miliona rodzin i skorzysta z niego około 6,8 miliona dzieci w całej Polsce.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki zainaugurował akcję informacyjną o programie 500 plus w rozszerzonej formule. Akcja ta - jak mówił premier - ma sprawić, by wszystkie rodziny mogły skorzystać z programu od samego początku jego funkcjonowania. Zachęcał również do składania wniosków o świadczenie drogą elektroniczną.

Zdaniem szefa rządu środki przekazywane w ramach tego programu to "polisa na całe życie, do osiągnięcia wieku dojrzałości". - Mówiło się kiedyś "w czepku urodzony". Można powiedzieć, że tę polisę wkładamy do czepka każdego dziecka - mówił Morawiecki.

- Te 6000 złotych rocznie (12 razy 500 złotych) to wsparcie dla różnego rodzaju potrzeb, takich jak na przykład zakup odzieży, bilet do kina dla całej rodziny albo jakieś ulubione buty, sportowa odzież dla dzieci. To są sprawy dla niektórych małe, niewielkie, ale jestem przekonany, że dla milionów polskich rodzin są to sprawy zasadnicze - podkreślił premier.

O rozszerzenie programu 500 plus na pierwsze dziecko pytany był na briefingu prasowym szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. - Wszystko, co jest dane dzisiaj, nie zostanie przez nas odebrane po wyborach parlamentarnych - oświadczył. - Utrzymamy program 500 plus na pierwsze dziecko, będziemy walczyć o to, by 13. emerytura nie była tylko jednorazowym wydatkiem, ale była poprawą doli emerytów także po wyborach. To jest dla nas wyzwanie, jak znaleźć pieniądze, jak to zorganizować - oświadczył lider PO.

Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o programie 500 plus na nowych zasadach:

1. Kto otrzyma świadczenie?

Jak wynika z materiałów opublikowanych przez resort rodziny i pracy, świadczenie 500 plus przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekunowi prawnemu dziecka oraz – w określonych, nielicznych przypadkach - dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Od 1 lipca 2019 r. dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

2. Kto otrzyma świadczenie w przypadku, gdy rodzice są po rozwodzie?

Świadczenie przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdy z rodziców może złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i w takim przypadku zostanie przyznane mu świadczenie w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

3. Kto wypłaca świadczenie?

Świadczenie wychowawcze jest realizowane w gminach, a w sprawach, w których zastosowanie mają unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizują wojewodowie.

Analogicznie do funkcjonujących od wielu lat rozwiązań organizacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze jest realizowane w danej gminie bądź w urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej w danej gminie, np. w funkcjonujących już w wielu miastach w Polsce specjalnych centrach utworzonych do realizacji świadczeń socjalnych.

4. Jak załatwić formalności?

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres, trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., należy złożyć wniosek.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca 2019 r. online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS , a od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Co istotne, od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście.

Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego. Natomiast odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, nadal będą następowały w formie decyzji administracyjnej.

5. Kiedy będą pieniądze?

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., świadczenie wychowawcze za pierwsze dziecko zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Natomiast jeśli wnioskodawca złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku – czyli np. z wniosku złożonego w październiku 2019 r. świadczenie zostanie przyznane od października.

- złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku,

- złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku,

- złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku,

- złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku.

- złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.

6. Ile wniosków trzeba będzie złożyć?

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca 2019 r. zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

7. Na jaki okres zostanie przyznane świadczenie?

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje, że przyznanie świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019 r. będzie dotyczyć wydłużonego okresu.

Oznacza to, że gmina z wniosków złożonych po 30 czerwca 2019 r. przyzna świadczenie wychowawcze aż do 31 maja 2021 r. (23 miesiące w przypadku nowych dzieci i 20 miesięcy w przypadku dzieci korzystających już ze świadczenia 500 plus).

Tym samym rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r.

8. Ile pieniędzy będzie można dostać?

Rodzic dziecka otrzyma 500 zł miesięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Rocznie to 6 tys. zł. Świadczenie nie jest opodatkowane - rodzice otrzymują 500 zł, od których nie muszą odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

9. 500 plus a inne świadczenia rodzinne

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów.

10. 500 plus w Unii Europejskiej

Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego wojewodę. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy.

Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od kilkunastu lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Autor: tol//dap / Źródło: tvn24bis.pl

Raporty: