Nieruchomości

Powołają bank ziemi, by szukać gruntów pod Mieszkanie plus

Nieruchomości

[object Object]
Kaczyński inauguruje program Mieszkanie plus
wideo 2/3

Powołanie Krajowego Zasobu Nieruchomości, który ma pełnić funkcję tak zwanego banku ziemi, gromadzącego grunty na rzecz programu Mieszkanie plus, przewiduje projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, przyjęty przez rząd.

Projekt został przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa. To kluczowa ustawa dla realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego, w skład którego wchodzi program Mieszkanie plus. - Zgodnie z ustawą, KZN będzie gromadził nieruchomości należące do Skarbu Państwa i gospodarował nimi w taki sposób, aby zwiększyć podaż gruntów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego - powiedział Szymon Huptyś, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Kontrola i nadzór

Jak poinformowało biuro prasowe MIB, "KZN będzie również realizował wiele innych zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami oraz ochroną praw najemców wskazanych w projekcie ustawy. KZN będzie pełnił funkcję banku ziemi, czyli zacznie gromadzić nieruchomości należące do państwa i zarządzać nimi tak, aby zwiększyć podaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, położonych zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach, dostępnych tak dla dużych, jak i niewielkich przedsiębiorców".

Huptyś zaznaczył, że KZN będzie przekazywał nieruchomości na rynek w drodze przetargu. - Podstawowym trybem będzie przekazanie gruntów w użytkowanie wieczyste - dodał.

Zadaniem KZN będzie nie tylko gospodarowanie nieruchomościami, ale także "nadzorowanie najmu, a w szczególności wysokości czynszów, tak aby opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych w obowiązujących przepisach" - wskazał Huptyś. Dodał, że będzie możliwość "nakładania kar administracyjnych za naruszenie wymogów ustawowych dotyczących wysokości czynszu". KZN ma również "kontrolować spełnianie warunków, dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokość opłat eksploatacyjnych czy warunki zawierania i wypowiadania umów najmu" - czytamy w komunikacie MIB. Krajowy Zasób Nieruchomości ma być też instytucją, która będzie "przekazywała nieruchomość zamienną za nieruchomość podlegającą wywłaszczeniu, jeśli wywłaszczony będzie chciał zamiany w miejsce odszkodowania" - wyjaśnił Huptyś.

Budownictwo komunalne

Nieruchomości Skarbu Państwa będą przekazywane do KZN przez te podmioty, które dzisiaj nimi zarządzają, czyli samorząd terytorialny, a także spółki, takie jak Polskie Koleje Państwowe czy Poczta Polska.

Zgodnie z projektem ustawy, "określone organy - starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Mienia Wojskowego, Lasy Państwowe - będą prowadzić wykazy nieruchomości, którymi gospodarują i przekazywać je KZN" - poinformowano w komunikacie.

Wykazy mają zawierać szczegółowe dane dotyczące poszczególnych działek, dzięki którym KZN będzie mógł ocenić, czy dana nieruchomość ma potencjał mieszkaniowy.

Huptyś poinformował, że dopuszczono także "możliwość przekazania przez KZN nieruchomości jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom na realizację budownictwa komunalnego i chronionego, a także mediów i dróg".

W praktyce oznacza to, jak opisuje rzecznik MIB, że "KZN przekazywałby nieodpłatnie grunty np. gminom, które budowałyby na nich mieszkania chronione, a także noclegownie i schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalnie". Gminy, na gruntach otrzymanych z KZN, mogłyby także budować czynszowe mieszkania komunalne czy też drogi, które służyłby społeczności lokalnej.

Finansowanie

- Zgodnie z projektem ustawy, KZN będzie mógł otrzymywać dotacje z budżetu państwa. Powinien jednak finansować swoją działalność z gospodarowania nieruchomościami. Ma prowadzić samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego. Będzie mógł zaciągać kredyty i pożyczki - poinformował Huptyś.

Dochody uzyskane przez KZN z gospodarowania nieruchomościami mają nie tylko zapewnić stabilne i efektywne funkcjonowanie tej instytucji, ale przede wszystkim umożliwić nabywanie przez nią kolejnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz dofinansowywanie wyposażania ich w media (staną się atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów), a także wspieranie gmin w rozwoju budownictwa socjalnego i społecznego budownictwa czynszowego.

Nadzór nad działalnością KZN ma sprawować minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Według rzecznika MIB "ustawa ma obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a przepisy dotyczące m.in. powstania KZN oraz wydania rozporządzeń o nadaniu statutu KZN powinny wejść w życie w dniu następującym po dacie ogłoszenia".

Autor: ps/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości